Nya avhandlingar #3/22

Tidig diagnostisering av grön starr

Assessing risks of glaucoma
Sigridur Oskarsdottir, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet 2022

Grön starr, eller glaukom, blir vanligare med åldern och är en av de vanligaste orsakerna till blindhet. Den här avhandlingen har bland annat undersökt hur många personer som hade oupptäckt glaukom under en populationsscreening i Malmö som utfördes under 1990-talet, och om ögontrycket skulle kunna användas för att förutspå uppkomsten av grön starr.

Ingen effekt av njurtransplantation på det biolo­giska åldrandet

Biological ageing and kidney transplantation
Helen Erlandsson, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska institutet 2022

Tidigare studier har visat att kronisk njursjukdom ger symptom som är kopplade till ett snabbare biologiskt åldrande. En del forskare har trott att njurtransplantation varit en del av lösningen, men resultaten i den här avhandlingen pekar mot att så inte är fallet, utan fokus bör troligen ligga på behandlingar som riktar in sig på tarmfloran.

3d-modell mot fallolyckor

Biomechanical analysis of fall injuries using Finite element modeling
Pooya Sahandifar, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, Kungliga tekniska högskolan 2022

Finite element helkroppsmodeller är datoriserade figurer som kan analysera biomekaniken i fallolyckor. Den här avhandlingen presenterar en metod för att förbättra modellerna för att beräkna skador i fall och för att bedöma skyddsförmågan hos asfaltsblandningar med gummi vid huvud- och höftskador.

Hjärtmedicin kan ge längre överlevnad vid ändtarmscancer

Clinical and biological factors related to survival in patients with rectal cancer
Angeliki Kotti, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet 2022

Varje år får cirka 1 200 män och 800 kvinnor i Sverige diagnosen ändtarmscancer. De allra flesta är äldre. Den här avhandlingen visar att statiner, som är ett av de mest förskrivna läkemedlen mot hjärt-kärlsjukdom, och som dessutom inte har några större biverkningar, möjligen kan ges till äldre patienter med ändtarmscancer för att förlänga deras överlevnad.

Röntgen kan förhindra vanligt ryggproblem hos äldre kvinnor

Defining the clinical useful- ness of vertebral fracture assessment
Lisa Johansson, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 2022

Upp emot en fjärdedel av alla äldre kvinnor lider av kotkompression på grund av benskörhet, men bara var tredje får en diagnos. Lisa Johansson kommer dock till slutsatsen att den relativt enkla röntgenmetoden Dxa, som står för dual energy x-ray absorptiometry, kan vara lösningen på den bristande diagnostiken.

Bristande patient­säkerhet för äldre med delirium

Delirium hos äldre patienter som vårdas på sjukhus: identifiering av symtom, tecken och riskfaktorer samt journalförda vårdåtgärder
Yvonne A Johansson, Hälso­högskolan, Jönköping uni­versity 2022

Delirium är en psykisk diagnos som framför allt leder till desorientering och som är vanlig hos äldre patienter på sjukhus. Men forskning visar att det finns brister i vården vid delirium. Det övergripande syftet med den här avhandlingen var att identifiera samt beskriva symptom och vårdåtgärder. Resultaten visar att endast en mindre del av den studerade vården var person­centrerad och patientsäker.

Uppföljning av och samverkan mot upprepade sjukhusvistelser

Everyday activities in older adults readmitted to hospital
Marie Jönsson, institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet 2022

Marie Jönsson har undersökt varför äldre som nyligen vistats på sjukhus ofta på kort tid och upprepade gånger blir inskrivna på nytt. Resultaten pekar på att en stor andel av de som blir återinskrivna har kognitiva begränsningar och svårt att klara sig själva i sina hem. De är i hög utsträckning beroende av hjälp från sina anhöriga för att kunna utföra dagliga aktiviteter. Därför behöver hälso- och sjukvården förbättras genom att införa snabba uppföljningar och samverkan med äldreomsorgen.

Vikten av D-vitamin för ett hälsosamt åldrande

Exploring vitamin D and steroid hormone receptors – from healthy elderly to prostate cancer cells
Maria Araceli Diaz Cruz, institutionen för hälsovetenskaper, Högskolan i Skövde 2022

Livsstilsvanor, som till exempel en balanserad kost och tillskott av vitaminer, är väsentliga för en god hälsa. Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om D-vitamin med fokus på cellnivå hos friska äldre personer och i prostatacancerceller. Slutsatsen är att D-vitamin fortsatt är relevant att studera i relation till hälsosamt åldrande och uppkomsten samt utvecklingen av prostatacancer.

Komplicerat att äta med händerna

Finger foods – A cross-disciplinary study about the development of finger foods for older adults with motoric eating difficulties
Sarah Forsberg, avdelningen för matvetenskap, Köpenhamns universitet 2022

Försämrad finmotorik kan leda till att man får svårt att äta med bestick, vilket i förlängningen kan leda till bristande näringsintag. Sarah Forsberg har undersökt attityder kring att äta med händerna, och så kallad fingermat. En av slutsatserna är att det är svårt att vänja sig vid att äta med händerna, något som ofta grundar sig i normer kring måltider. Dessa normer har man levt med i ett helt liv, vilket gör det svårt att bryta dem.

Ojämlik vård för personer med demens

Health inequalities in care for persons with dementia
Minh Tuan Hoang, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet 2022

Hur jämlik är vården för personer med demenssjukdom, som drabbas av en stroke i Sverige? Bland personer med demens hade de med låg socioekonomisk status en lägre sannolikhet att få en utredning, en specifik demensdiagnos och att ens bli diagnostiserade vid en minnesklinik. De som drabbades av en stroke kände sig mindre nöjda med vården och fick sällan rehabilitering inom slutenvården.

Ökad kunskap om döende behövs i äldreomsorgen

Implementation of knowledge-based palliative care at nursing homes: The professionals’ perspective
Helene Åvik Persson, institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet 2022

I en av avhandlingens delstudier, som bygger på fokusgruppintervjuer, visade det sig att omsorgspersonal såg döendet som en händelse och inte som en process. Det fanns även tvivel kring att en utbildning i palliativ vård skulle åstadkomma en förändring i praktiken. I slutändan visar resultaten att personal på särskilda boenden behöver mer kunskap om betydelsen av ett palliativt förhållningssätt tidigt i vårdprocessen.

Psykiska besvär tidiga tecken på alzheimer

Neuropsychiatric symptoms in early stages of Alzheimer’s disease. Associations with neuropathological changes and cognitive deficits
Maurits Johansson, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet 2022

Avhandlingen studerade relationen mellan neuropsykiatriska besvär, underliggande sjukdomsförändringar och kognitiva funktionsnedsättningar under tidiga faser av alzheimer. Det visade sig att psykiska besvär, som apati och ångest, är tidiga och kliniska tecken på underliggande alzheimer.

Så påverkar kosten vid njursjukdom

Nutritional status, body composition and diet in older adults with chronic kidney disease
Karin Windahl, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska institutet 2022

Kost med låg nivå av protein används för att behandla personer som har kronisk njursjukdom, men det är oklart hur bra det är för äldre personer. I två studier följde man upp hur proteinreducerad kost påverkar äldre patienter och fann att det inte finns någon skillnad i kroppssammansättningen. Resultatet antyder att det inte finns någon ökad risk för undernäring och att proteinfattig kost är en säker behandling för äldre med njursjukdom.

Läkemedel och att åldras med hiv

On HIV in the elderly and vitamin B metabolism in HIV infection
Erika Tyrberg, institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet 2022

Personer som har hiv har också en ökad risk att utveckla åldersrelaterade sjukdomar på grund av en ökad nivå av inflammation i kroppen. Den här avhandlingen undersöker om valet av läkemedel påverkar inflammationen i kroppen. Resultaten visar att det finns en risk för ogynnsamma läkemedelseffekter vid ökade koncentrationer av vissa hiv-mediciner.

Så kan smärta vid höftfrakturer lindras

Pain and pain management with femoral nerve block following hip fracture: Effects and experiences: the perspective of older patients and staff
Anna Unneby, institutionen för omvårdnad, Umeå universitet 2022

Smärta är vanligt hos personer med demens som också har en höftfraktur. Ett alternativ till smärtstillande opioider är en så kallad femoralisblockad där nervimpulser i låret blockeras. Avhandlingen visar att en femo­ralisblockad är en potentiell behandling för personer som har en höftfraktur, även om de också har demens.

Olämplig medicin­användning vid demens

Potentially inappropriate drug treatment among older people with cognitive impairment
Eva Sönnerstam, institutionen för intergrativ medicinsk biologi, Umeå universitet 2022

Personer med demens är särskilt känsliga för läkemedel, men dessvärre är det vanligt att de får olämplig läkemedels­behandling. Nästan varannan äldre med demens som var inlagd på sjukhus får minst en olämplig medicin. En studie visar att 43 procent hade en läke­medelskombination som påverkade effekten av medicinerna.

Maghälsan viktig för vårt välmående

The ageing gut, in health and disease
Frida Fart, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet 2022

En av grunderna till god hälsa är en god magfunktion. Frida Fart har undersökt maghälsan och förekomsten av inflammatorisk tarmsjukdom hos äldre personer. 65 procent av deltagarna hade åtminstone något symptom i mag-tarmkanalen och att ha symptom var kopplat till sämre välmående och lägre livskvalitet. Många hade även bristande näringsintag som försämrade allmänhälsan.

Minskad dödlighet efter höftoperation med hjärtmedicin

The association between beta-blocker therapy and mortality in hip fracture patients
Ahmad Mohammad Ismail, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet 2022

Många som får en höftfraktur är sköra och multisjuka, och för dem kan operationer innebära ett extra stresspåslag. Men nu kopplas mediciner som sänker blodtrycket, så kallade betablockerare, till minskad dödlighet efter en höftfrakturoperation. Betablockerare är billiga och välkända mediciner som på ett lättillgängligt sätt kan ge bättre överlevnad för personer med höftfrakturer.