Redaktionen tipsar #1/24

Alkohol och hjärnan

Svensk sjuksköterskeförening, SFAM, Svensk förening för beroendemedicin m fl 2024

I rapportserien Alkoholen och samhället har en rad medicinska och intresseorganisationer nu gett ut Alkohol och hjärnan, en genomgång av forskningen kring alkoholkonsumtionens påverkan på vår kognitiva hälsa. Rapportförfattarna konstaterar att alkohol är den största riskfaktorn för demenssjukdom som vi kan påverka genom våra livsstilsval. Annan forskning visar att alkoholkonsumtion tidigt i livet ger effekter genom ökad demensrisk långt senare.

Att implementera musik som omvårdnadsåtgärd. Ett pilotprojekt på Serafens vård- och omsorgsboende

Lars Sonde och Sarah Wallcook
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2023

På uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa inom Region Stockholm, har Stiftelsen Äldrecentrum följt implementeringsprojektet Musik som omvårdnadsåtgärd vid Serafens vård- och omsorgsboende. De undersökte exempelvis vilka strategier och arbetssätt som gör att musiken integreras och blir en del av omvårdnadsåtgärderna på boendet.

Att lyckas med implementering inom folkhälsoområdet

Folkhälsomyndigheten 2023

Folkhälsomyndigheten har på sin webbplats publicerat ett nytt metodstöd för den som jobbar med att omvandla forskning och kunskap inom folkhälsoområdet till praktisk nytta. Bland annat består stödet av en rapport, en checklista och en e-guide. Dessutom har de producerat fem korta filmen där personer med olika roller berättar om sin syn på implementering, från forskning och utbildning till projektledning, planering och praktiskt genomförande.

Diskussionsmaterial. Bygger på rapporten För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende, del 2: En trygg plats med förbättringspotential

Helén Lieberman-Ram och Milja Ranung
Nestor FoU-center 2023

Här har Nestor FoU-center tagit fram ett diskussionsunderlag som utgår från deras rapporter om god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende. Underlaget riktar sig främst
till chefer på särskilt boende och verksamhetsutvecklare, och innehåller diskussionsfrågor kring rehabilitering i det dagliga arbetet, att uppmärksamma ett försämrat tillstånd hos de boende i god tid, och teamets roller och kompetenser.

Dokumentärfilm som verktyg för upplevelsebaserat lärande om samtal om livets sista tid i äldreomsorg

Ida Goliath och Annika Wik
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2024

Den här rapporten handlar om ett forskningsprojekt som prövat dokumentärfilm, för att gestalta hur samtalsverktyget DöBra-kortleken kan användas för samtal om framtida vård
i livets sista tid. Rapporten undersöker vad filmen väcker hos olika målgrupper, samt dess relevans och användbarhet. Slutsatsen blir bland annat att konstnärlig dokumentärfilm kan skapa identifikation, spegling och känslomässig förståelse.

Farmors minnen trillar ut men ändå finns hon kvar

Sara Galli och Annie Sjöwall
Idus förlag 2023

De senaste åren har fler barnböcker tagit upp frågor om demenssjukdom. I Farmors minnen trillar ut men hon finns ändå kvar har Sara Galli valt ett rättframt berättande, men ändå på barnets villkor, där det framgår hur rörigt och svårt livet kan bli. Här finns plats för barnets rädslor och frågor, men också barnets strategier och lösningar för att hantera sina känslor.

”Han gick in i garderoben igen.” Äldre LGBTI-personers möte med vård och omsorg i Norden

Janne Bromseth och Anna Siverskog
Nordiska ministerrådet 2023

Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, har genomfört ett projekt om äldre LGBTI-personers levnadsvillkor och livskvalitet, särskilt i mötet med hälso- och omsorgsvård i de nordiska länderna. Rapporten ger dels en kunskapsöversikt som beskriver forskningsläget i frågan, dels en kunskapsinventering som beskriver hur LGBTI-perspektivet beaktas i utbildningar för yrken som möter målgruppen.

Kunskap i socialtjänsten

Kerstin Svensson och Lars Plantin, red
Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten 2024

146 personer i 30 fokusgrupper har intervjuats. Deltagarna var socialarbetare i direkt klientkontakt i individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg, chefer, kommunpolitiker, representanter från brukarorganisationer, FoU-miljöer, universitet och nationella aktörer inom kunskapsstyrning. Målet var att undersöka hur aktörer i och kring socialtjänsten ser på kunskap, kunskapsbehov och kunskapsutveckling.

Melodikryss och äppelpaj

Eli Åhman Owetz
LL-förlaget 2024

Eli Åhman Owets gjorde sig ett namn inom lättläst med Sköna Maj, som riktade sig speciellt till läsargruppen äldre personer på boende, kanske med demens. Denna gång skildrar hon ett möte och en ny vänskap mellan två omaka hyresgäster på äldreboendet Solvillan, ett kammarspel i världen inom boendets väggar. När Ulla, den flotta kvinnan med sidensjal och fint språk flyttar in, undrar Birgit vem hon är och håller sig på sin vakt. Kommer de att lära känna varandra?

Omvårdnad och äldre

Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell och Helle Wijk, red
Studentlitteratur 2024

Andra upplagan av denna bok från 2017 är här med en rejäl revidering, bland annat med nya kapitel om våld i nära relationer och akut omhändertagande. Omvårdnad och äldre är främst tänkt för sjuksköterskestudenter, men även för dem som redan börjat jobba, och andra yrkesgrupper inom fältet. Författarna företräder en rik flora av inriktningar och blandar resultat från den senaste forskningen med praktisk omvårdnad.

Psykisk hälsa och suicid i Sverige – Statistik om nuläge och utveckling fram till 2022

Folkhälsomyndigheten 2023

Folkhälsomyndigheten har sammanställt statistik från olika datakällor för att ge en sammanfattande och aktuell lägesbild av psykisk hälsa och suicid, bland barn och vuxna, samt utvecklingen under 2000-talet. Detta är dessutom första gången som personer över 85 år ingår i den nationella folkhälsoenkäten. Siffrorna visar bland annat att äldre personer mer sällan får specialiserad vård och att de har en lägre självskattad hälsa.

Tankar efter en pandemi

Anders Tegnell och Fanny Härgestam
Natur och Kultur 2023

Anders Tegnell blev en kändis med air av landsfader under coronapandemin. Men det blev en turbulent tid och Folkhälsomyndigheten fick skarp kritik, inte minst för sin hantering av
äldre personer. I den här biografin ger han sitt perspektiv på det som hände och hur man som myndighet måste arbeta långsiktigt. Berättelsen sträcker sig också från uppväxten till tiden som nybliven läkare och hans arbete med ebola under 90-talet.

Tranorna flyger söderut

Lisa Ridzén
Forum förlag 2024

Lisa Ridzéns forskning kretsar kring män och maskulinitet på den svenska landsbygden. I den här skönlitterära debuten skapar hon en berättelse om den äldre mannen Bo som funderar på sitt liv och försöker upprätta en relation till sin son, samtidigt som hustrun har flyttat in på ett demensboende. Idén till boken kom när Lisa Ridzén hittade hemtjänstanteckningar efter sin farfar, även mannen i berättelsen är en fiktiv figur.

Träffpunkten flyttar ut. Handbok med uteaktiviteter för äldre

Upplandsstiftelsen 2023

I projektet Träffpunkten flyttar ut har Upplandsstiftelsen, Uppsala kommun, Knivsta kommun och Funktionsrätt Uppsala skapat en bank av enkla uteaktiviteter i nära natur som kan bidra till ökat välbefinnande hos äldre med funktionsnedsättning. Tillsammans med trygghetsboenden och träffpunkter för 65+ har de testat sig fram med aktiviteter som att samlas kring en eld, göra naturbingon och tipspromenader, skapa islyktor och plocka ätliga växter.

Ursprungslandets pensionsåldersregler och invandrades pensionsbeslut

Axel Cronert och Olof Åslund
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU 2024

När går immigranter i pension? Beslutet är ofta en komplex fråga. Denna rapport kombinerar data om regelverken kring pensionen från 128 länder, med enkätsvar från nästan 10 000 utrikesfödda, nu bosatta i 29 länder. Det visade sig att reglerna i både det nya hemlandet och ursprungslandet har betydelse för beslutet att gå i pension.

Utveckling av dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Inspiration och tips för dagverksamheter och kommuner

Svenskt demenscentrum 2024

Under två år drev Svenskt demenscentrum ett projekt för utveckling av dagverksamhet, där fem dagverksamheter i olika kommuner i landet medverkade. I denna skrift vill de inspirera
till nya grepp och uppmuntra kommuner att starta fler dag- verksamheter. Fördelarna är nämligen många. Boken bjuder på en rad goda exempel, men också en utblick mot hur dagverksamheter kan se ut i Norge och Island.

Var kommer du ifrån? Egentligen? Diskriminering på arbetsmarknaden kopplat till härkomst

Kommunal 2024

En majoritet av fackförbundet Kommunals medlemmar arbetar inom omsorgen. I denna kartläggning visar de att var tredje medlem är född i ett annat land, trots att organiseringsgraden är lägre bland utlandsfödda. Statistiken visar också att de utlandsfödda missgynnas på arbetsmarknaden och att en femtedel har utsatts för hat eller trakasserier under de senaste två åren. Många har också svårt att få tillsvidareanställning, trots att de gått i svensk skola.

Världens bästa äldreomsorg

Gunilla Fritze 2021–

Gunilla Fritze är journalisten på Sveriges television, som tog tjänstledigt för att göra den 16 avsnitt långa reportageserien Världens bästa äldreomsorg. I serien sätter hon fokus på de goda exemplen, snarare än att lyfta fram det som inte fungerar. Hittills har det alltså blivit 16 inspirerande filmer, men Gunilla Fritze har fått ett nytt stipendium och arbetar redan på fler avsnitt i serien. Alla filmer finns fritt att se på seriens egen Youtubekanal.