Redaktionen tipsar #2/22

Att leda äldreomsorg i pandemi. En rapport från ledarna inom vård och omsorg

LiVO 2022

Ledarna i vård och omsorg, LiVO, har fått svar från 500 chefer inom äldreomsorgen om hur det har varit att krisleda sina verksamheter under coronapandemin. 60 procent svarar att det har fungerat bra eller mycket bra. Störst problem såg de i samverkan mellan offentlig och privat vård och omsorg. Bland det negativa finns en ökad arbetsbelastning och stress, vilket 94 procent anger. Det kan jämföras med samhällsbyggnadssektorn, där samma siffra ligger på 40–50 procent.

Attraktiv äldreomsorg

Go care och Sveriges kommuner och regioner 2022

I en webbinarieserie i tre delar bjuder Go care och Sveriges kommuner och regioner, SKR, in olika profiler att diskutera och inspirera kring hur vi ska lösa personalbristen i äldreomsorgen. Både kända namn och yrkespersoner delar med sig av sina erfarenheter och tips för att rekrytera de bästa omsorgstalangerna och få dem att trivas och utvecklas. Vi bjuds också på extramaterial som en podd, rekryteringsfilmer och en rapport om att rekrytera personer mitt i livet.

Behandling av depression hos personer med demenssjukdom

SBU 2022

Här har SBU granskat en översiktsstudie över om läkemedelsbehandling och icke-farmakologisk behandling kan minska symptom vid depression hos personer med demens. Många som lever med demenssjukdom är känsliga för psykofarmaka och därför kan det finnas god anledning att se över alternativen i form av kognitiv träning, psykoterapi och fysisk träning. Slutsatsen blir att behandling utan läkemedel kan vara ett alternativ för personer med mild till måttlig demens.

Former, förutsättningar och mål för anhörigstöd från anhörigkonsulenters och biståndshandläggares perspektiv

Pia Nilsson, Cristina Joy Torgé, Bo Rolander och Magnus Jegermalm
Jönköping university 2022

Med en enkät till anhörigkonsulenter och biståndshandläggare i Jönköpings och Stockholms län har forskarna bakom denna rapport undersökt erfarenheter av och förutsättningar för att bedriva anhörigstöd. De har också tittat på vilka former av stöd som erbjuds anhöriga. Med rapporten följer förslag på fem utvecklingsområden för kommuner som vill utveckla sitt anhörigstöd.

Hjärnhälsa på dina fem fingrar. Förebygg och minska risken för alzheimer och minnesproblem

Miia Kivipelto och Mai-Lis Hellénius
Tukan förlag 2021

Två av Sveriges främsta forskare kring förebyggande insatser för hälsan har samarbetat i denna bok, som utgår från resultaten i den finska FINGER-studien, där man studerat hur man kan förebygga och bromsa kognitiv svikt. Det handlar om att kombinera flera olika livsstilsförändringar, vilket har visat sig kunna ge effekt på hjärnan, minnesproblem och den generella hälsan.

Hur ser inkomsterna ut för utrikes födda pensionärer? Rapport nr 5: En jämförelse mellan ut- och inrikes födda pensionärers inkomster

Pensionsmyndigheten 2022

Pensionsmyndigheten har sammanställt statistik över utrikes födda personers pensioner. Det visar sig att de har i genomsnitt 13 procent lägre pension än inrikes födda. Orsaken är både att de haft kortare tid på sig att samla in till sin pension genom att arbeta, och att de i allmänhet har lägre löner. För att få full garantipension krävs det dessutom att man varit bosatt i Sverige i 40 år.

Indicators for active and healthy ageing in the Nordic region

Alex Cuadrado, Mats Stjernberg och Diana Huynh
Nordens välfärdscenter 2022

Som en del av Nordiskt välfärdscenters större projekt Age-friendly and sustainable societies in the Nordic region, som ska arbeta för hälsa och aktivt liv bland Nordens seniorer, har man nu släppt denna rapport. Här undersöker författarna vilka indikatorer för hälsosamt och aktivt åldrande som används i de nordiska länderna. Målet är att kunna göra jämförelser mellan ländernas samhällen i framtiden.

Kognitiv träning för personer med mild till måttlig demens

SBU 2022

SBU har granskat en översiktsstudie över effekterna av kognitiv träning för personer med mild till måttlig demenssjukdom. Resultaten visar att träningen tycks kunna bromsa den kognitiva funktionsnedsättningen med kvarstående förbättringar i tre till tolv månader. Studierna rapporterar inga negativa effekter av träningen. SBU konstaterar att träningen troligen har mild till måttlig effekt, men att inga hälsoekonomiska analyser har rapporterats i översiktsstudien.

Livsberättelser om adhd och autism

Caroline Jonsson (red.)/Riksförbundet attention
Gothia kompetens 2022

Den här boken följer tretton personer som fått en neuro­psykiatrisk diagnos eller önskar en utredning sent i livet. Det är livsberättelser från skola, arbetsliv, familjeliv och relationer, inte sällan med svåra utmaningar, men också spännande liv med försoning och mod. Tillsammans med berättelserna följer en rad experter upp med kunskap och reflektioner om adhd och autism längre fram i livet. Boken vänder sig både till den som själv har ett funktionshinder, närstående, yrkespersoner och andra intresserade.

Långt bort men nära. Kartläggning av primärvården i landsbygden

Vård- och omsorgsanalys 2021

Primärvården är viktig för många äldre personer, inte minst de som lever med kroniska sjukdomar. Landsbygden har också en äldre befolkning, och här har Vård- och omsorgsanalys kartlagt kvalitet och tillgänglighet i primärvården på landsbygden i Sverige. Det visar sig att vissa saker skiljer sig från mer tät­befolkade delar, men det är inte skillnader mellan kommuner som är den största utmaningen för lika villkor inom vård och hälsa.

Mellanrum

Johan Tjärnberg
Northern soul filmproduktion 2022

Johan Tjärnberg har skapat en dokumentär om relationen till sin mamma Inga Britt, där allt ställs på sin spets när hon insjuknar i Alzheimers sjukdom samtidigt som han själv ska bli förälder. Han bestämmer sig för att börja ta tag i deras komplicerade relation, och vi får följa deras gemensamma liv i närkamp med demenssjukdomen. Mellanrum går att se på SVT Play.

Musik som livsgnista på äldre dar

Katarina Lindblad
Sveriges radio 2022

Förra året disputerade Katarina Lindblad med en avhandling om hur musik kan skapa välbefinnande och social gemenskap hos äldre män, inte minst dem som annars har svårt att tala om sina känslor. I den här radiodokumentären på SR Play intervjuar Katarina Lindblad olika människor som alla har erfarenhet av vilken värde­full ingrediens musik kan vara i livet på äldre dar. Det handlar om glädje, närvaro och kontakt med sina nära.

Nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg för äldre. Inrättande av centrum vid Socialstyrelsen

Socialstyrelsen 2022

I augusti 2022 inrättas ett kompetenscentrum för vård och omsorg för äldre vid Socialstyrelsen. I denna rapport föreslår myndigheten hur arbetet bör organiseras. Målet är att arbeta i nära samverkan med aktörer på alla nivåer i samhället. Man vill samla den kunskap som finns och kunna blicka framåt genom att göra omvärldsanalyser av områdets utveckling. Centrumet kommer att byggas både av Socialstyrelsens befintliga personal och nyrekryteringar.

Pensionsåldrar och arbetslivets längd. Svar på regleringsbrevsuppdrag 2022

Robin Fondberg och Linnea Wikmark Kreuger
Pensionsmyndigheten 2022

Denna rapport undersöker när vi börjar ta ut vår pension och hur det skiljer sig åt mellan könen, olika årskullar och yrkesgrupper. På grund av nya regler kring pensionsåldern har det skett en uppgång av medelpensioneringsåldern de senaste åren. Snickare och vårdbiträden går tidigast i pension, medan läkare och forskare stannar längst i arbetslivet. Skillnaderna mellan könen är i allmänhet ganska små.

Suicide zeros kommun­barometer 2022. En undersökning om kommunernas arbetet med att förebygga självmord

Suicide zero 2022

Den här rapporten kartlägger kommunernas arbete med att förebygga självmord, inte minst bland olika riskgrupper, varav äldre personer är en. Siffrorna visar bland annat att hälften av kommunerna har suicidförebyggande utbildningar för personal i äldreomsorgen. 64 procent av kommunerna har också insatser för att bekämpa ofrivillig ensamhet bland äldre, men mycket få har uppsökande insatser. Detta trots att gruppen män över 85 år är den mest självmordsdrabbade.

Var här

Ragnhild Nøst Bergem
Herlig film og tv 2020

Ragnhild Nøst Bergem hade tidigare gjort en film om yngre personer med demens. När hon sedan skulle göra en dokumen­tär om musikterapi för äldre personer med demens och hittade tre huvudpersoner, stod det snart klart att filmen i första hand måste handla om deras vardag, att leta efter ord, minnen och borttappade saker. Filmen om Jan, Sigvald och Mimi går i deras eget tempo och har blivit en omtyckt skildring av livet med demenssjukdom. Var här finns att se på SVT Play.