Redaktionen tipsar #3/22

Active and healthy ageing: Heterogenous perspectives and Nordic indicators

Diana Huynh, Mats Stjernberg och Alex Cuadrado
Nordens välfärdscenter 2022

De flesta är överens om att vi bör uppmuntra och underlätta ett aktivt åldrande. Men vad ett aktivt åldrande är och hur det ska realiseras skiljer sig stort mellan olika åldrar och olika delar av befolkningen. Denna rapport fokuserar på faktorer som inkomst, utbildningsnivå, fysisk aktivitet, matvanor, sexuell läggning, etnicitet, familjesituation och boende och hur de kan påverka åldrandet.

De äldre och förenings­idrotten

Susanna Geidne, Helena Ericson och Mikael Quennerstedt
Riksidrottsförbundet 2022

Regeringen har tillsatt resurser för att äldre personer ska inkluderas bättre i idrottsrörelsen. Här har Riksidrottsförbundet undersökt äldres upplevelser av att delta i föreningsidrott. Rapporten bygger på en enkät med nära 5 000 personer. Enkätsvaren visar på en lång rad positiva effekter av idrottsliv högt upp i åldrarna, men också mycket att göra för att verkligen nå ut till och inkludera äldre personer.

Digitalt utanförskap. En förstudie finansierad av Europeiska socialfonden

StorSTHLM 2022

StorSTHLM är samarbetsorganisationen för kommunerna i Storstockholm. I denna rapport sammanställer de och diskuterar sina 26 medlemskommuners arbete för grupper som riskerar att hamna i digitalt utanförskap, bland annat vissa äldre personer. Här finns mycket intressant information ända från bakgrundsdiskussionen till rekommendationer för hur kommunerna kan arbeta med frågorna i framtiden.

Hallå. Min faster. Var är du?

Ulla Wentzel
Ekström och Garay 2022

Demenssjukdomarna har på allvar nått den svenska skönlitteraturen under de senaste åren, oftast i form av romaner skrivna av barn till de sjuka. I detta fall har Ulla Wentzel skrivit en diktsamling, på gränsen till prosalyrik, om sin faster som plötsligt blir aggressiv och avvisande mot sina släktingar. I boken möter vi parallellt författarens ord och tankar, tillsammans med fasterns reaktioner. När tiden går, går också sjukdomen in i nya, mer lågmälda faser.

I rätt riktning? Användningen av riktade statsbidrag inom vård och omsorg

Vård- och omsorgsanalys 2022

Statliga satsningar på vård och omsorg fungerar bra på vissa sätt och mindre bra på andra. Vård- och omsorgsanalys har sammanställt den kunskap som finns om riktade statsbidrag och ger rekommendationer för förbättringar. Man föreslår större framförhållning, bättre förutsättningar för uppföljning, och inte minst att förbereda statsbidragen bättre med ökad analys och dialog om behoven.

I skuggan av coronaviruset. En studie om förutsättningar för lärande i hemtjänst under pandemins första år

Karin Johansson och Milja Ranung
Nestor FoU-center 2022

Äldreomsorgen kom tidigt i fokus för åtgärder under coronapandemin. Beredskapen var inte så stor som den borde ha varit, vilket ställde desto högre krav på förmågan att föra ut kunskap och information i organisationerna. Nestor FoU-center har utrett hur lärandet såg ut i hemtjänsten under pandemin och en av slutsatserna är att cheferna spelade en viktig roll.

”Jag kommer kanske dö på fotbollsplanen, men då är jag lycklig”

Inger Eliasson
Riksidrottsförbundet 2022

Gåfotbollen har skapat ett nytt utrymme för äldre personer inom lagidrotten. Nu publicerar Riksidrottsförbundet den första rapporten om den nya sporten. Citatet i titeln ger en ledtråd om vad gåfotbollsspelarna känner för sin idrott. De vittnar om en mer fysiskt aktiv vardag, social gemenskap, minskad ensamhet och en känsla av att inkluderas i föreningslivet. Även de arrangerande föreningarna är positivt inställda.

Kartläggning av socialtjänstens insatser

Sveriges kommuner och regioner 2022

SKR har kartlagt vilka insatser som ges i socialtjänsten, hur dessa ges och vilka insatser kommunerna skulle vilja erbjuda utan biståndsbeslut om den nya socialtjänstlagen klubbas igenom. Här finns listor över de insatser för äldre som finns, bland annat med uppdelningar mellan privat och kommunal regi och i fysisk och digital form. Vissa insatser utförs i alla kommuner, men långt ifrån alla.

Kognitiva sjukdomar 2022

UR Samtiden 2022

Utbildningsradion har spelat in och samlat sju forskarföreläsningar om kognitiv sjukdom, arrangerade av Akademiforum i Stockholm. Föredragen täcker hela spektrumet av kunskap kring kognitiv nedsättning med allt från olika behandlingsstrategier och diagnostik, till hur teknik och hur delaktigheten ser ut i vardagen för personer med demenssjukdom. Programmen finns tillgängliga på Utbildningsradions playtjänst.

Leva tills jag dör

Gustav Ågerstrand, Åsa Ekman, Oscar Hedin Hetteberg och Anders Teigen
Film and tell

Detta är en dokumentärfilm om hur äldreomsorgen också kan se ut. I centrum står Monica och Ella. Monica kommer som aktivitetscoach till äldreboendet Villa Magnolia i södra Stockholm. Där möter hon 99-åriga Ella och de andra boenden med sin extroverta personlighet och mycket energi. Snart har de skapat en ny gemenskap. Filmen har biopremiär i höst och kommer sedan att visas på Utbildningsradion.

När du dör ska jag vara nära

Annie Reuterskiöld
Bokförlaget Forum 2022

Annie Reuterskiölds mamma bor på ett demensboende när coronaviruset slår till. Hon blir smittad och Annie bestämmer sig för att göra upp med sina tuffa minnen, som gjort att de inte längre står nära varandra. Men att arbeta med en relation är inte så lätt med en person som lever med demens. Och det är inte bara den demenssjuka som glömmer hur saker en gång var.

Nästa steg. Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer. SOU 2022:41

Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner
Socialdepartementet 2022

På uppdrag av regeringen har denna utredning i sitt betänkande föreslagit en helt ny äldreomsorgs­lag, genom att hälso- och sjukvårdslagstiftningen förstärks. Med utgångspunkt i de problem som i dag finns i äldreomsorgen runt om i landet, presenterar utredningen förslag som samtidigt ska kunna utveckla äldreomsorg och primärvård.

Silver hues : Building age-ready cities

Maitreyi Bordia Das, Yuko Arai, Terri B Chapman och Vibhu Jain
Världsbanken 2022

Nästan alla länder i världen står inför stora utmaningar när deras befolkningarna åldras. Här har Världsbanken sammanställt ett policy­dokument om åldersvänliga samhällen och att bygga ålders­vänliga städer. Med erfarenheter från mer urbana länder tecknar de en bild som ska göra det möjligt för alla att förbereda sina samhällen för att vi blir fler och fler som når högre upp i åldrarna.

Varför finns det fattiga pensionärer – vilka är de och hur kan de bli färre?

Pensionsmyndigheten 2022

Pensionsmyndigheten har sammanställt data över landets fattigaste pensionärer. Andelen i absolut fattigdom är lägst i EU, men andelen relativt fattiga är 13 procent. Rapporten tar också upp effekterna av fyra åtgärder som skulle kunna minska den relativa fattigdomen. Slutsatsen blir att det fortfarande skulle finnas relativt fattiga pensionärer i Sverige, även om man genomförde de fyra reformerna, dock en god andel färre.

Vart tog du vägen? En berättelse om Alzheimers sjukdom

Lotte Borgström och Kristina Samba
Lotte Borgström och Kristina Samba 2022

Endast 58 år gammal drabbas Claes av Alzheimers sjukdom. Det börjar med oförklarliga förändringar i hans vardag, fortsätter med läkarundersökningar och en demensdiagnos. I den här boken får hans fru, barn och vänner komma till tals och berätta om sina minnen och upplevelser av sjukdomen. Här finns också intervjuer med professionen, som läkare, kurator och biståndshandläggare, om hur deras arbete ser ut kring personer som får en alzheimerdiagnos.

Vård, omsorg och rehabilitering utomhus – teori, praktik och nya perspektiv

Åsa Engström, Päivi Juuso, Madeleine Liljegren och Lotta Lundmark Alfredsson (red)
Studentlitteratur 2022

I skärningspunkten mellan hälsa, miljöpsykologi och landskapsarkitektur finns mycket kunskap om hur vård och rehabilitering kan förbättras av utomhusmiljöer. I denna antologi skriver 58 författare om erfarenheter och kunskapsläge på området. Även djurterapi finns med på ett hörn.

Äldres lärande. Utblickar och insikter

Cecilia Bjursell och Malgorzata Malec Rawinski (red)
Natur och kultur 2022

Författarna till Äldres lärande är själva forskare inom livslångt lärande vid lärosäten runt om i Sverige. De beskriver lärande bland äldre personer genom forskning om bland annat studiecirklar, senioruniversitet, högskolestudier, graffitikurser och stickkaféer, vilket ger både nya kunskaper och social samvaro för de äldre personerna. Boken riktar sig både till studenter, pedagoger och studieorganisatörer, men går även att läsa för en bred allmänhet som är intresserad av pedagogiska frågor.