Redaktionen tipsar #4/19

Att förebygga och behandla undernäring

Socialstyrelsen 2019

Undernäring, det vill säga brist på energi eller näringsämnen, orsakar försämring av kroppssammansättning, funktionsförmåga eller sjukdomsförlopp. I Sverige förekommer undernäring framför allt bland äldre personer. Med ökande ålder ökar risken för sjuklighet och funktionsnedsättning som i sin tur ökar risken att utveckla undernäring. Denna kunskapsguide från Socialstyrelsen är ett stöd i hur man upptäcker, förebygger och behandlar undernäring. Kunskapsguiden finns att ladda ner på www.kunskapsguiden.se/aldre/teman/undernaring.

Den ofrånkomliga gåtan – om döden och frågorna inför livets slut

Peter Strang, Owe Wikström
Libris 2019

Alla tänker på döden ibland. Livet och döden hör ihop och våra föreställningar om döden påverkar oss i våra liv. Ska vi acceptera det lidande som döden kan innebära? Eller bara njuta av livet, eftersom livet här och nu är det enda som finns? Dessa och många andra existentiella livsfrågor diskuteras av Owe Wikström – professor, religionspsykolog, författare och präst – och Peter Strang – professor, författare, cancerläkare och palliativ läkare.

Efterforskning av försvunna personer – en internationell forskningsöversikt

Anders Leicht, Rebecca Stenberg, Maria Wolmesjö
CARER:s rapportserie, rapport nr 29. Linköpings universitet, Polismyndigheten och Högskolan i Borås 2019.

Varje år tar polisen emot 25 000 anmälningar om saknade personer. De flesta som försvinner lider av demenssjukdom, psykisk ohälsa eller har en önskan att ta sitt liv. Eftersökning av försvunna personer tar mycket tid och resurser för polisen. Här presenteras forskning som kan hjälpa polisen att effektivisera arbetet. En insats är att förhindra att sårbara personer alls kan försvinna hemifrån.

Ge aldrig upp!! Träning efter stroke

Torvald Engvall
Fontänen 2019

Boken är främst skriven för att vara till nytta för strokedrabbade och deras anhöriga i rehabiliteringen. Författaren skriver ur ett patientperspektiv och ger råd och tips både till dem som själva drabbas och till dem som i olika sammanhang hjälper de drabbade, till exempel fysioterapeuter, arbetsterapeuter, personal inom hemtjänsten. Även politiker inom regioner/landsting och kommuner kan ha nytta av boken inför beslut om strokerehabilitering.

Hur gamla är de som bestämmer? Om åldersrepresentation i politiska församlingar

Maria Solevid, Lena Wängnerud
Delegationen för senior arbetskraft 2019

En beskrivning av åldersrepresentationen bland svenska förtroendevalda politiker på nationell, regional, kommunal och EU-nivå med fokus på gruppen 65 år och äldre. Rapporten visar att såväl yngre som äldre är kraftigt underrepresenterade i politiken på nationell nivå. På kommunal nivå utgör dock äldre personer, 65 år och uppåt, ungefär lika stor andel bland politikerna som de är bland väljarna.

Ickefarmakologiska åtgärder vid vanligt förekommande symtom hos sköra äldre

Monica Bergqvist, Berit Magnusson
Region Stockholm 2019

Boken beskriver evidensbaserade åtgärder vid vanliga symtom hos sköra äldre, som i hög grad påverkar hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Särskilt fokus på att förebygga och lindra sömnbesvär, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD), smärta, förstoppning och undernäring. Boken är avsedd för anställda inom geriatrisk vård, men kan också användas som stöd vid fortbildning och implementering av nya arbetssätt. Förord av Johan Fastbom.

Livsutvecklingens psykologi

Kristina Elfhag
Fri tanke 2019

Om vår livslånga psykologiska utveckling. Många tycker att det är svårt att hitta rätt och räcka till för oss själva och samhället. Utvecklingen av det egna jaget pågår under hela livet genom de olika utmaningar och möjligheter kultur och samhälle ger oss. Det finns i grunden en kraft som vill utveckling – en strävan att skapa mening i vår tillvaro. Detta kan till slut leda oss in i nya livsfaser av ökad förståelse och nya perspektiv, där vi blir till något mer än den vi ditintills varit.

Osteoporos

Ingrid Bergström (red.)
Studentlitteratur 2019

Osteoporos är en stor riskfaktor för frakturer. Baserat på aktuell forskning ges en djupgående presentation av benets utveckling från unga år till åldrandet samt av osteoporos och sjukdomens orsaker. Boken beskriver diagnostik, utredning och handläggning av osteoporos och presenterar ett nytt koncept för hur patienter med osteoporos ska träna som komplement till övrig behandling. Boken riktar sig till, yrkesverksamma och till dem som tror sig ha en ökad risk för att få frakturer.

Podd: Den åldersvänliga staden

Ann Jönsson, Ted Bergdahl
Nordens välfärdscenter 2019

Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre ökar. Det ställer nya krav på allt från planering av stadsmiljöer och bostäder till hur vi hanterar ofrivillig ensamhet och skapar gemenskap. Om detta handlar podden Den åldersvänliga staden. Politiker, forskare, arkitekter, tjänstemän och representanter för ideella organisationer medverkar och diskuterar kring frågor som hur vi vill bli bemötta som äldre, hur vi vill bo, vad som är viktigt att ha i sitt närområde och vad vi vill kunna bestämma över. Podden vänder sig till politiker, tjänstemän i kommuner, pensionärsrörelsen och till en intresserad allmänhet.

Podd: Vetenskap & hälsa – vårt åldrande

Vetenskap & hälsa 2019

Vi kommer inte undan: alla åldras. Men kan vi se fram emot att bli äldre? Hur ska man tänka kring sitt boende? Och finns det fog att säga att 70 är det nya 50? Podden Vetenskap & hälsa träffar Susanne Iwarsson, professor i gerontologi vid Lunds universitet, som forskar om åldrandet. Hon lyfter bland annat fram att vi kan räkna med att leva i snitt 21 år efter att vi pensionerats. Hur ska vi få ett så aktivt och hälsosamt åldrande som möjligt? Och hur ser det ut med ålderismen i Sverige?

Promenera mera – liten klokbok för gubbar som vill må bättre

Jörgen Widsell (red.)
Lind & co 2019

En tänkvärd, lärorik och underhållande bok om nyttan och nöjet i att promenera, skriven av ett promenadgäng som ses varje måndag i ur och skur för att promenera tillsammans. Ur innehållet: hur promenader får dig att må bättre, hur du lär dig promenera med hjälp av Google, hittar bra caféer och hur du kommer igång.

Så kan du hindra fallolyckor

Socialstyrelsen 2019

Att falla är den olycka som flest människor dör av och den som flest människor blir inlagda på sjukhus för. Många av dem som faller och skadas är äldre personer. Äldre personer kan minska risken att falla genom att äta bra, motionera och ha koll på sina mediciner. Så kan du hindra fallolyckor är en broschyr på lättläst svenska. Den ger tips på hur den enskilde själv kan minska risken att falla samt råd om mat, motion och mediciner. Broschyren innehåller också tips på övningar som ger starka muskler och bättre balans.

Stor aptit på livet, men mindre aptit på maten? Råd om bra mat för äldre

Livsmedelsverket 2019

Tips om kost och träning för äldre för att må bättre. Med åldern behöver man äta annorlunda för att behålla styrka och hälsa. Den som är 65+ kan behöva mer protein än yngre. Om aptiten minskar bör alla måltider innehålla protein. Personer 75 + rekommenderas också att ta D-vitamintillskott, då hudens förmåga att omvandla solsken till D-vitamin minskar. Orkar man inga stora portioner kan man i stället äta många små måltider utspridda över dygnet.

Vad blir sämre och vad blir bättre när man blir äldre?

Eva Vingård
Delegationen för senior arbetskraft 2019

Att bli äldre innebär inte automatiskt att ens fysiska och mentala förmågor försämras. Kronologisk ålder är ett allt sämre sätt att mäta hur gamla vi är och vilka förmågor vi har. Skillnaderna är dock stora mellan olika individer. Även om äldre kan vara långsammare kan en nedsatt förmåga ofta kompenseras av äldres större erfarenhet och en bättre helhetsbedömning, visar rapporten. Den pekar också på att arbetsgivarna måste skapa en bättre arbetsmiljö om vi vill att fler ska kunna och vilja arbeta längre.

Vårdcentralspatrullen i Stockholms län 2019

Ritva Elg
PRO, SPF Seniorerna, SKPF pensionärerna, RPG 2019

Pensionärs­organisationerna har gemensamt genomfört en undersökning i form av personliga intervjuer med personal på länets vårdcentraler. Fokus var att se hur vården av äldre och äldremottagningar fungerar. På en Äldremottagning kan personer 75+ lista sig och ska få tillgång till direktnummer utan knappval till en sjuksköterska, få fast vårdkontakt och erbjudas vård samma dag eller dagen efter. Men lever Äldremottagningarna upp till kraven?

Årskalender 2020 – för en säkrare och mer välbalanserad vardag

Socialstyrelsen 2019

Alla kan falla och risken ökar med åldern. Man kan göra mycket själv för att inte falla och skada sig. Genom att äta klokt, motionera och ha koll på sina mediciner får man bättre balans i livet. Årskalender 2020 ger tips och råd, månad för månad, hur den enskilde kan få en säkrare och mer välbalanserad vardag.