Redaktionen tipsar #4/22

Att kartlägga värdet av äldreomsorg

Sara Olofsson och Ulf Persson
SNS 2022

Äldreomsorgen befinner sig i kontinuerlig förändring utifrån ekonomiska förutsättningar och idéer om vad som är bäst för brukarna. Ett exempel är införandet av välfärdsteknik, som blivit en nationell målsättning. Men hur vet vi att vi satsar på rätt utveckling och hur vet vi att vi faktiskt skapar värden för de äldre. Sara Olofsson och Ulf Persson diskuterar hur man kan kartlägga brukarnas preferenser för att skapa mesta möjliga värde i organisationen.

Ett steg närmare – Insikter och lärdomar om utvecklingsarbete för en nära vård

Hälsolabb
Hälsolabb 2022

Hälsolabb drivs av Region Värmland, Sveriges kommuner och regioner, Karlstads universitet och Linköpings universitet som en arena för att stödja omställningen till nära vård. Här beskriver man sitt utvecklingsarbete från fyra pilotstudier i Värmland, Örebro, Uppsala och Västernorrland, med fokus på användarcentrering, systemdesign, att inkludera alla aktörer runt användarna, samt utveckling av styrning och ledning.

I november

Sven-Eric Liedman
Albert Bonniers förlag 2022

Sven-Eric Liedman är en av Sveriges mest kända idéhistoriker. Bland annat har han skrivit läroboken, som i sin senaste utgåva heter Från Platon till demokratins kris, som har utbildat generationer av studenter. Nu tar han sig an sitt eget, och därigenom andras, åldrande i en essäsamling som han kallar ett personligt vittnesbörd om hur det kan vara att bli gammal. Själv är han nu över åttio år och kallar sig för en rutinerad pensionär.

Ledarskap i vård och omsorg

Charlotte Klinga och Teresa Söderhjelm
Liber 2022

Med målgruppen studenter inom hälso- och sjukvård och socialt arbete, samt personer med chefsansvar inom vård och omsorg, går författarna igenom verktyg som kan skapa tryggare och modigare ledare. De tre delarna fokuserar på person och roll, kommunikation och livslångt lärande, samt organisation och förändring, med exempel från arbetets vardag. Boken innehåller också övningar och reflektionsfrågor för den som vill arbeta praktiskt med sin utveckling.

Livets glada dagar

Mind
Mind 2022

Organisationen Mind har skapat en ”må bra-guide” för personer över 65 år. Var fjärde person i åldersgruppen har psykiska besvär som på något sätt påverkar vardagen negativt, något som inte är lagbundet i åldrandet. I den behändiga skriften delar en rad personer med sig av hur de upplever åldrandet och sitt mående. Deras berättelser varvas med information om psykisk ohälsa och vart man kan vända sig för att få stöd.

Lommamodellen – när kommunen tog tillbaka kontrollen över äldreomsorgen

Kristin Linderoth
Arena idé 2022

Skånska Lomma kommun hade enbart privat driven äldreomsorg, upphandlad genom lagen om offentlig upphandling, LOU, men valde att ta tillbaka verksamheten i egen regi. Initiativet togs av det moderata styret och rapporten låter honom och andra lokala aktörer berätta sin version av bakgrunden, processen och resultatet. Några råd är att ha tålamod, tänka långsiktigt och satsa på personalens kompetens.

Min pappa fick alzheimer

Sveriges radio
Sveriges radio 2022

Ellen Enbom kandiderade till att bli lyssnarnas sommarvärd i Sveriges radios P1. Det blev hon inte, men hennes berättelse om att vara ung anhörig till en person som får diagnosen Alzheimers sjukdom fick plats i programserien Min berättelse i stället. Ellen Enbom var bara tolv år när hennes mamma berättar för henne om pappans diagnos, och hennes ungdom präglas av den tunga diagnosen och sjukdomen som långsamt förvärras. Programmet finns på Sveriges radio Play.

Nära vård för rätt stöd till psykisk hälsa. Exempel på arbetssätt och stöd som utformas utifrån personens fokus och levda liv

Sveriges kommuner och regioner
Sveriges kommuner och regioner 2022

Omställningen till nära vård pågår runt om i landet. Sveriges kommuner och regioner SKR vill med denna rapport visa upp exempel på nära vård som gör skillnad för människors psykiska hälsa. Tre exempel som främst riktas mot äldre personer finns med – en KBT-behandling via telefon för äldre personer med depression, en kunskapsguide för personer med alzheimer, och hembesök av vårdteam för sköra äldre. Gemensamt för de arbetssätt som presenteras är att insatserna utformas utifrån personens fokus och levda liv.

Participation. Vad när hur

Verner Denvall och Susanne Iwarsson
Studentlitteratur 2022

Frågan om delaktighet är mer aktuell än någonsin, inte minst inom äldreområdet där det blir alltmer självklart med brukarmedverkan, både inom forskning, vård och omsorg, och kommunal planering. I Participation skriver personer kopplade till forskarprogrammet UserAge för brukarmedverkan vid Lunds universitet från en lång rad perspektiv, som sociologi, socialt arbete, arkitektur, samhällsplanering, design, folkhälsa, gerontologi och arbetsterapi.

Rigga för samverkan – En guide för dig som vill göra skillnad!

Helén Lieberman-Ram
Nestor FoU-center 2022

Nestor FoU-center driver samverkansforum för äldreomsorg, geriatrik och primärvård i södra Stockholm. Nu har de samlat sina erfarenheter i en guide med praktiska råd för att bygga konkret samverkan. Det rör ledares och deltagares roller och mandat, samtalsklimat, kunskap om varandras verksamhet, målbilder, en välplanerad agenda och nytänkande. Allt kryddat med hårt arbete och tålamod.

Se mig hela livet! Om äldre med psykisk ohälsa och äldre anhöriga

Nationell samverkan för psykisk hälsa
Nationell samverkan för psykisk hälsa 2022

Som en del av projektet Åldras och må bra har NSPH publicerat denna rapport, där man samlar erfarenheter äldre personer har av att åldras, och av vård och omsorg. I slutet av rapporten presenteras en rad utvecklingsbehov kring äldres psykiska ohälsa där offentliga verksamheter behöver förbättra sitt arbete. Det finns mycket att göra, inte minst kring kompetens, brukarinflytande och att uppmärksamma äldre som grupp.

Skyddseffekt efter 3 och 4 doser vaccin mot covid-19 till personer 65 år och äldre. Baserat på svenska data från februari till augusti 2022

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten 2022

Folkhälsomyndigheten fortsätter att följa upp effekterna av vaccination mot covid-19. Den fjärde dosen vaccin gav ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död bland personer över 65 år. Skyddseffekten bestod på hög nivå under flera månader, men avtog efter fyra till fem månader. Myndighetens rekommendation att personer över 65 år, samt personer i riskgrupp, ska vaccinera sig står kvar.

Strategier för att åldras och må bra. En fakta- och arbetsbok om att åldras med psykisk ohälsa och att vara äldre anhörig

Nationellt samverkan för psykisk hälsa
Nationellt samverkan för psykisk hälsa 2022

Den som åldras med psykisk ohälsa, är anhörig eller på annat sätt är intresserad av frågan har nu denna skrift att vända sig till. Strategier för att åldras och må bra är en blandning av berättelser av personer som delar med sig ur sitt liv, och fakta, övningar och råd som ska göra livet lite lättare när man åldras och vill må bra. Skriften utgår från NSPH:s projekt Åldras och må bra, som går i mål i år.

Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre. Delredovisning av resultat på nationell nivå avseende kommunernas hälso- och sjukvård

Inspektionen för vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorg 2022

IVO har genomfört en nationell tillsyn över hälso- och sjukvården för personer på särskilt boende. Denna rapport redovisar ett delresultat där man bland annat granskat mer än 50 000 journaler från 1985 boenden i 283 kommuner. Resultatet blev omdebatterat och visade att ingen kommun når kraven. Bristerna finns främst inom vård i livets slutskede, läkemedelshantering samt kontinuitet och dokumentation.

Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2021. Utvecklingen i regioner och kommuner

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen 2022

När Socialstyrelsen gör sin uppföljning av kommuner och regioners omställning till god och nära vård, kan man se att man använder digitala tjänster i allt högre utsträckning och genomför fler hälsofrämjande insatser. En positiv utveckling finns med färre fallskador, mindre olämpliga läkemedel och färre inskrivningar på sjukhus, men tyvärr visar många andra indikatorer också på stillastående eller negativ utveckling.

Uppföljning nära vård. Deluppdrag II. Nationella indikatorer, slutrapport

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen 2022

Socialstyrelsen ska följa omställningen till en nära vård hos kommuner och regioner. En del i det arbetet är att ta fram indikatorer och mått för att kunna göra uppföljningar av utvecklingen. Exempel på indikatorer kan vara: längre sjukskrivningar än 14 dagar på SÄBO, primärvårdsläkares upplevelse av stress och fast läkarkontakt för personer 65 år och äldre. Dessvärre framgår det att många indikatorer visar en negativ utveckling under de senaste åren.

Utveckling av hälsofrämjande och förebyggande insatser för äldre – KUBINOL-modellen

Karina Tilling
FoU i väst/Göteborgsregionen 2022

Med grund i en forskningsstudie som utforskade hur hälsofrämjande och förebyggande arbete kan nå fler personer, lanserar FoU i väst KUBINOL-modellen, som ställer upp en strukturerad arbetsmetodik för kunskapsbaserade arbetssätt. Rapporten presenterar också fyra lärande metodexempel som illustrerar modellens delar och visar hur lärande och utveckling kan fungera i praktiken.

Vi gör så mycket – men hur vet vi att vi gör rätt? En litteraturstudie om livskvalitet bland äldre personer på särskilt boende

Sandra Naxin
Malmö stad 2022

Vad vet vi egentligen om hur vi ska skapa god livskvalitet för äldre personer på särskilt boende? Detta är en litteraturstudie som sammanställt kunskapen från tolv vetenskapliga artiklar i ämnet. Bland annat framträder ett samband mellan boendes upplevda livskvalitet och om omsorgspersonalen upplever god arbetsmiljö. Djur på boendet och småskalighet påverkar också i positiv riktning, men här finns flera lärdomar att använda sig av när man planerar nya boenden.