Redaktionen tipsar #3/23

70 är det nya 50. Hur äldre har blivit yngre än någonsin och hur du håller hjärnan och kroppen i form

Ingmar Skoog
Polaris 2023
Äldreforskaren Ingmar Skoog har blivit en kändis under senare år, inte minst sedan coronapandemin slog till och samhället i stort insåg hur dålig kunskapen om äldre personer var. Under sitt arbete med H70-studien i Göteborg har Ingmar Skoog myntat ”70 är det nya 50” och här ger han bakgrunden till uttrycket, och varför dagens äldre är så mycket yngre. Han ger också råd om hur man håller kroppen och hjärnan i form längre upp i åldern.

Bort med ålderismen – Så får vi ett Sverige för alla åldrar

Barbro Westerholm och Ingrid Kinne Lindgren
SPF Seniorerna 2023
Ingrid Kinne Lindgren samarbetade med Barbro Westerholm för att skriva hennes självbiografi Om att aldrig ge upp. Men de hade ett projekt till tillsammans, som inte hann ges ut innan Barbro Westerholm gick bort. Nu ger SPF Seniorerna ut deras bok om ålderismen i Sverige. Här förklarar de vad det är och hur den fungerar. De har också intervjuat experter, forskare och politiker.

Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2019

Oskar Frisell, Linus Jönsson och Anders Wimo
Karolinska institutet 2023
Forskare har beräknat vad Sverige betalar för demenssjukdomar. Där ingår läkemedel, boende, vård och omsorg, men även obetald anhörigvård. För år 2019 landar kostnaderna på drygt 80 miljarder kronor, varav kommunerna står för 80 procent, främst för särskilt boende och hemtjänst. Anhörigvårdens kostnader är svåra att beräkna, men forskarna uppskattar dem till 13 miljarder kronor.

Den objudna hyresgästen

Susanne Brijker
Hoi förlag 2023
Det tycks finnas en viss trend att äldre personer tar plats i feelgoodgenren. Det här är en roman om Mira och Ingrid som träffas när Mira jobbar i hemtjänsten. När hon blir hemlös flyttar hon in hos demenssjuka Ingrid, som visar sig vara frisk och inte alls road av att få en hyresgäst. Författaren Susanne Brijker arbetar i dag som sjuksköterska, och hon har skrivit en roman som inte bara är rolig och varm, utan också gläntar på svåra frågor som äldre personers ensamhet.

Fördelen med att bli gammal

Carl-Göran Ekerwald
Karneval förlag 2023
Författaren Carl-Göran Ekerwald fyller hundra år i år. Bakom sig har han en lång rad av romaner, kulturhistoriska essäer och barn- och ungdomsböcker. Nu publicerar han en bok om att uppleva ålderdomen, där han försöker sätta ord på känslan av att stå inför det okända slutet. Trots att kroppen är motsträvig och minnet inte alltid är att lita på, kan han se tillbaka på ett långt liv av erfarenheter och en ny förhöjd livskänsla.

Hallucinationer. Den okända sidan av Parkinsons sjukdom

Ulf Wickbom
Nyx produktion 2023
En stor del av de som drabbas av Parkinsons sjukdom får också hallucinationer, men många vill inte berätta om denna del av sjukdomen. I den här boken delar personer med parkinson och deras anhöriga med sig av sina erfarenheter av hallucinationer, men den handlar också om sjukdomens historia, orsaker och behandlingar. Förhoppningen är att skapa förståelse för vad parkinson kan innebära. Ulf Wickbom beskriver även sjukdomens historia, dess orsaker och behandlingar.

I sällskap med döden

Ingvar Carlsson
Albert Bonniers förlag 2023
När den förre socialdemokratiska statsministern Ingvar Carlsson skriver sin biografi, låter han den speglas mot hur döden påverkat hans liv djupt. Från dagen då han som tolvåring hittar sin pappa död, till mordet på vännen Olof Palme och hur hans bästa vän går bort i Estoniakatastrofen och om mordet på Anna Lindh. Men här finns också döden som ännu inte inträffat, där Ingvar Carlsson berättar om sin frus svåra demenssjukdom och hur vardagen till slut blir för tung för att hon ska kunna bo hemma.

Identifierade kunskaps- och forskningsbehov inom äldreområdet. Kartläggning av statliga utredningar och myndigheters rapporter

Sven-Erik Wånell
Forte 2023
Med den här rapporten vill Forte identifiera vilka kunskaps- och forskningsbehov, som statliga offentliga utredningar och rapporter från myndigheter har lyft fram inom områden som hälsa, livskvalitet och vård och omsorg till äldre personer. Med hjälp av rapportens resultat kommer Forte att planera sina forskningssatsningar inom äldreområdet.

Möten med anhöriga. Ett samtalsstöd i äldreboendet

Ann-Christin Kärrman
Svenskt demenscentrum 2023
Det är inte alltid lätt för omsorgspersonal att skapa en bra kommunikation med anhöriga när någon flyttat in på särskilt boende. Inte desto mindre är det en viktig del för att kunna ge en god omsorg. Detta samtalsstöd från Svenskt demenscentrum beskriver hur kommunikationen kan se ut, med förslag på frågor som kan ställas under ankomstsamtalet, brytpunktssamtalet och andra möten mellan personal och anhöriga.

Nyblivna pensionärers kompensationsgrader. Redovisning av regleringsbrevsuppdrag om livsinkomster

Pensionsmyndigheten 2023
Skriften ingår i Pensionsmyndighetens faktaserie om hur våra pensioner fungerar. De tittar närmare på kompensationsgraden, alltså hur stor pensionen blir i förhållande till den tidigare inkomsten, är för nyblivna pensionärer. Medelkompensationsgraden ligger mellan 72 procent för kvinnor som är höginkomsttagare och 110 procent för låginkomsttagare. Att nivåerna ligger så högt har dock sina statistiska orsaker.

Ofrivillig ensamhet bland äldre personer

Kunskapsguiden 2023
På webbsajten Kunskapsguiden samlar Socialstyrelsen sina och andra myndigheters kunskapsstöd för socialtjänst och hälso- och sjukvård. Nu finns ett nytt tema om ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Här finns nu ett antal publikationer från Nordiska rådet, Region Stockholm, SBU och Socialstyrelsen själva. Temasidan kommer att fyllas på vartefter nya rapporter och vägledningar publiceras.

Om döendets vardag

Mikaela Luthman
Artos 2023
Döden är ett oundvikligt faktum och nära sammanflätat med livet självt. Mikaela Luthman är överläkare på Stockholms sjukhem och har många års erfarenhet av palliativ vård, och hur döden ter sig i dagens vardag. I boken låter hon oss möta inte bara anhöriga och vårdpersonal, utan även några patienter genom deras sista tid. Tillsammans ger de en berättelse av smärta och sorg, men även ljusa stunder och vi får lära oss något om vilken hjälp man kan få när livet närmar sig sitt slut.

Socialt arbete i äldreomsorg. Professionell handläggning i teori och praktik

Magdalena Elmersjö, Sara Hultqvist och Stina Johansson (red)
Gleerups 2023
Biståndshandläggaren är en central del av det svenska välfärdssystemet. I Socialt arbete i äldreomsorg ger författarna ett socialt och historiskt sammanhang till biståndshandläggarens roll, och pekar ut den samtida utvecklingen. Tanken är att hålla innehållet nära praktiken och ta upp många problematiska områden, som en lagstiftning som inte alltid drar åt samma håll och en dåligt anpassad organisation.

Språkförmåga i äldreomsorgen – Underlag för bedömning och utveckling

Socialstyrelsen 2023
I detta stödmaterial för chefer, HR-avdelningar och verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen, vill Socialstyrelsen underlätta för verksamheter att bedöma om personal har tillräcklig språkförmåga för sitt arbete. Med dess hjälp ska man kunna få en uppfattning om språknivån och hitta kunskapsluckor. Det kan också användas för att arbeta fram språkutvecklande insatser för personalen.

Säker och användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö. Medarbetarens perspektiv på hinder och möjligheter för utveckling och ökad samordning

Magnus Eneberg
Kungliga tekniska högskolan 2023
Projektet Säker och användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö syftade till att utveckla samordningen kring sköra äldre som får vård och omsorg hemma. I rapporten tar Magnus Eneberg upp målkonflikter mellan aktörer i samverkan och visar att det finns ett behov av översyn av styrmetoder. Han ger också förslag på områden för utveckling för organisationer i samverkan.

Vem vill bli jobbonär?

Ivar Wahlstein
Min pension 2023
Min pension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen för att informera om pensioner och pensionssparande. De har frågat sina användare om intresset av att jobba efter pensionen. Det visar sig att var tredje blandar, eller planerar att blanda, jobb och pension. 47 procent kan inte tänka sig att göra det. Svaren skiljde sig inte speciellt mycket åt beroende på kön, inkomst, var man bor eller vilket avtalsområde man verkat i.

Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster. Användarnas perspektiv

Sara Cederbom och Karin Högstedt
Nestor FoU-center 2023

Nestor FoU-center presenterar den sista delen av projektet Äldre som användare av kommuners digitala tjänster med att fokusera på användarnas, de äldres, perspektiv. Seniorerna anser att webbplatserna behöver målgruppsanpassas och ger exempel på vad som kan förbättras. Målet med projektet har varit att kommuner ska få kunskap om hur deras digitala information och tjänster ska vara relevanta och tillgängliga för äldre personer.