Foto: privat

Hemtjänsten kan hjälpa ensamma till ett socialt liv

Många seniorer är isolerade och ensamma, det sociala livet är ofta begränsat till hemtjänstens besök. Håll kontakten! är en arbetsmodell för hemtjänstens personal som kan bidra med en lösning på den sociala utmaningen.

Många seniorer med äldreomsorg känner sig ensamma. Det ingår i hemtjänstens uppgifter, utöver att tillgodose de basala behoven, att skapa möjligheter för en aktiv, meningsfull och social tillvaro för de seniorer de besöker. Trots det visar forskning på brister hos hemtjänsten, men med rätt stöd kan hemtjänsten ge de ensamma ett rikare liv i gemenskap med andra.

Med vårt forskningsprojekt vill vi utveckla kunskap och stöd för hemtjänsten för att de ska kunna förebygga och minska ensamhet bland äldre. Vi har intervjuat både seniorer och personal i hemtjänst samt arbetat tillsammans med dem i praktiska workshoppar. I samarbete med hemtjänstpersonalen skapade vi även nya arbetssätt.

Det framkom att både enskilda aktiviteter och gemensamma aktiviteter är viktiga för att seniorer ska trivas med sin sociala situation. Hemtjänstpersonalen har uppgett att de vill arbeta med socialt stöd, men att det råder olika syn på hur det bör gå till. I projektet har vi skapat arbetsmodellen Håll kontakten!, som kan guida hemtjänstpersonal i att upptäcka ensamhet, och initiera stöd för social delaktighet inom ramen för deras roll.

Genom intervjuer med seniorer har vi fått en uppfattning om hur de upplever ensamhet och social delaktighet relaterat till vilket stöd de får från hemtjänsten. Intervjuerna visade att:

  • Seniorerna upplevde det som viktigt att få möjlighet att odla sina intressen och kunna planera aktiviteter utifrån egna behov.
  • Majoriteten ansåg att det var värdefullt att vara en del av en social krets, där ens behov blir sedda och man får uppleva ömsesidighet och jämlikhet i det sociala mötet.

Hemtjänsten behöver därför främja en miljö som ser senioren som en individ med egna åsikter, och bedömer dem som värdefulla, samt att de prioriterar och stöttar sociala behov.

När vi intervjuade hemtjänstens medarbetare framkom att det fanns två olika sätt att se på seniorers ensamhetsproblematik och hemtjänstens möjligheter att stödja dem till social delaktighet.

  1. Behovet av sociala kontakter ansåg man å ena sidan vara varierat och personligt, på samma sätt som de såg sina egna sociala behov.
  2. Å andra sidan pratade man också om att seniorer har mindre och inte så specifika behov av gemenskap, att det behövdes små och likriktade insatser för att möta dem.

Oavsett vilket resonemang som användes var deltagarna engagerade och entusiastiska kring att stödja social delaktighet. Det var en fråga de ansåg var viktig. Dock pekar resultaten på att de olika sätten att resonera gav olika, och delvis motsatta synsätt på hur man skulle genomföra ett sådant stöd.

Fakta
Håll kontakten!

Arbetsmodellen Håll kontakten! är forskningsbaserad utifrån kunskap om äldres och hemtjänstpersonals erfarenheter och utvecklad av och med deras hjälp. Modellen beskriver och nyanserar den nuvarande arbetsstrukturen när en personal uppmärksammar seniorer som besväras av ensamhet.

På ett lättfattligt och schematiskt sätt beskrivs tillvägagångssätt vilket kan både förenkla förmedling till nya medarbetare och stödja det vardagliga arbetet. I längden kan det också underlätta när man vill vidareutveckla sina arbetssätt.

Håll kontakten! ger stöd genom utbildnings- och stödmaterial och finns som applikation för smarta telefoner för de som testar modellen.

Det framkom också att det verkar vara viktigt att inte bara sträva efter att bekämpa ensamhet generellt sett, utan att också skapa möjlighet att diskutera bredare frågor om hur hemtjänstens arbete ska se ut, vad ensamhet innebär och vad stöd för social delaktighet kan innebära.

Hemtjänstverksamheter har också varit delaktiga i att förfina och nu testa arbetsmodellen. Testningen innebär att de får utbildning i modellen och sedan använder den över längre tid. Med flera metoder ska vi utvärdera modellens användbarhet och nytta, bland annat med hjälp av intervjuer och registerdata från Socialstyrelsen.

Håll kontakten! utgår från att hemtjänst utför arbetsuppgifter som biståndsbedömare beslutar om, men att personalen samtidigt är de som först kan få indikationer på ensamhet och därmed behöver verktyg att bemöta problematiken och länka till andra instanser.

Modellen summerar hur hemtjänsten kan arbeta. Med en modell blir arbetssättet mer tydligt och konkret, det är lättare att diskutera och även förmedla till andra. Modellen (Figur 1) beskriver hur ensamhetsproblematik kan upptäckas och innehåller fem faser. Hjulformen med en figur i mitten, påminner om att alltid ha individens behov och bestämmanderätt i centrum.

Målet är att hemtjänstverksamheter genom att använda Håll kontakten! ska kunna minska upplevelsen av ensamhet hos den enskilde, och därigenom öka hälsa och välmående, och samtidigt stödja och förenkla arbetet för personalen inom hemtjänstens befintliga ekonomiska ramar. För forskningen innebär det möjligheter att studera hur ensamhet kan motverkas på ett systematiskt sätt. Ännu har vi inte belägg för att Håll kontakten! ger dessa effekter, det får kommande studier belysa.

Figur på arbetsmodellen Håll kontakten!

Figur 1. Håll kontakten! Arbetsmodell för hur hemtjänsten kan motverka ensamhet.

Fakta
Så kan ensamhet motverkas
För att motverka ensamhet är det viktigt att:
  • seniorer känner sig sedda och att viktiga intressen och sociala relationer får utrymme i vardagen
  • personalen har handlingsberedskap för att möta besvär av ensamhet
  • adressera bredare frågor om professionella identiteter och synen på ensamhet specifikt inom hemtjänstmiljön.

Relaterade artiklar

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler Spotlight-artiklar

Anhörigkonsulenternas komplexa arbete

Anhörigkonsulenter stöttar närstående till personer som är långvarigt sjuka. Deras arbetsuppgifter inrymmer, förutom stödjande samtal, en mängd andra insatser. Anhörigkonsulentens erfarenhet och kunskap…

Tabu att tala om ensamhet

I den allmänna debatten likställs ofta begreppen ensamhet och social exkludering. Det kan leda till att äldre personer får svårt att tala om…

Tar vi hand om gamla föräldrar?

Det finns i dag en allmän uppfattning om att samhället utför det mesta av omsorgen. I själva verket är vi allt fler som…