Virtual reality förbättrar rehabilitering

Så kallat spatialt neglekt är ett vanligt och ofta dolt tillstånd med allvarliga konsekvenser för strokepatienter. Tillståndet innebär ofta en omedvetenhet om vänster sida av kroppen och vänster omvärld. Virtual reality-teknik kan användas för att mäta och träna nedsatt kognitiv uppmärksamhet efter stroke.

Spatialt neglekt drabbar ungefär var tredje strokepatient varav hälften har kvar sina symtom efter sex månader, även om de fått strokerehabilitering. Tillståndet får allvarliga konsekvenser och påverkar personernas möjligheter att klara sig själv igen och komma tillbaka till hemmet och till ett socialt aktivt liv efter hjärnskadan.

– Spatialt neglekt är ofta ett dolt handikapp som missas av vården, något som allvarligt försämrar patienternas rehabiliteringsmöjligheter. Därför behövs bättre metoder för att smidigt screena för spatialt neglekt och mer effektiva träningsmetoder, säger Helena Fordell, som är neurolog vid Norrlands universitetssjukhus och deltar i internationella forskningsprojekt med bas på University of Manchester och sjukhus i London.

Virtual reality, VR, är datoriserade interaktiva miljöer skapade för att vara stimulerande och ge syn, hörsel och känselintryck på ett kontrollerat sätt och samtidigt avläsa deltagarens reaktioner. VR-teknologier är väl utvärderade som effektiv förstärkning när det gäller handträning efter stroke, men ett nytt område är att använda VR som teknisk plattform för kognitiva tester och träningsmetoder.

Helena Fordell

Helena Fordell, neurolog vid Norrlands universitetssjukhus. Foto: Umeå universitet

I Helena Fordells avhandling redovisades arbetet med att utveckla och utvärdera ett datoriserat testbatteri, VR-distro. Resultaten i denna första utvärdering visade att metoden snabbt, enkelt och med hög noggrannhet kunde identifiera spatialt neglekt hos deltagare som drabbats av en stroke.

I avhandlingen redovisades också i en pilotstudie hur 15 timmars träning med det VR-baserade träningsbatteriet Rehabilitation for attention, rehatt, förbättrade uppmärksamhet vid så kallat kronisk spatialt neglekt. Dessutom visade pilotstudien, där 15 personer med kroniskt spatialt neglekt deltog, att träning av strategier för bättre uppmärksamhet i VR-spelmiljö gav en överföringseffekt till bättre uppmärksamhet hos deltagarna i tester och i vardagliga göromål.

– Resultaten i pilotstudierna är lovande och uppmuntrar till vidareutveckling för att kunna erbjuda strokepatienter effektiv och motiverande träning både på sjukhus och i hemmet.

VR-distro och VR-rehatt, ett VR-baserat träningsbatteri, har utvecklats och utvärderats i samarbete mellan institutionerna för farmakologi och klinisk neurovetenskap, strålningsvetenskaper och integrativ medicinsk biologi samtutvecklingscentret hpc2n vid Umeå universitet.

Bakom designen av de VR-baserade metoderna ligger många års forskning om hur stimulerande miljöer, så kallad environmental enrichment, kan förstärka hjärnans plasticitet och tillsammans med intensiv träning ge återhämtning av funktioner efter stroke.

– Visionen om hur intensiv individualiserad och stimulerande träning skulle kunna förbättra situationen för den här förbisedda patientgruppen har varit drivkraften för att utveckla de här metoderna, säger Helena Fordell, som initierat och lett samarbetet.

Fler artiklar ur temat

Strokevård en spargris för samhället

Varje år avlider 7 000 svenskar i stroke och är därmed den tredje vanligaste dödsorsaken. Samtidigt som forskning har bidragit till att minska dödligheten med 27 procent, brister svensk strokevård i jämlikhet. Färre än hälften av landstingen uppfyller Socialstyrelsens mål…

Mindre allvarligt för den som promenerar

Fysisk aktivitet minskar inte bara risken för att drabbas av stroke – den som går en halvtimme om dagen löper också mindre risk för att en stroke blir allvarlig, visar en studie publicerad i tidskriften Neurology.

Uppföljning minskar risk efter ischemi

En strukturerad sköterskeledd, telefonbaserad uppföljning med möjlighet till läkemedelsjustering leder till bättre riskfaktorkontroll för patienter som har haft en stroke eller en transitorisk ischemisk attack, TIA.

Låg utbildning en global riskfaktor

Risken för hjärtinfarkt eller stroke hos personer med liten eller ingen utbildning är mer än dubbelt så hög som för personer med hög utbildning, visar en omfattande internationell studie publicerad i Lancet global health. Störst skillnader i hjärt-kärlsjukdom mellan hög-…