Bara lite stroke (#2/19)

Händer
Stroke kan leda till olika typer av funktionsnedsättningar. Foto: James Chan

Ett av världens största hälsoproblem

I Sverige drabbas cirka 25 000 personer av stroke varje år. Internationellt sett är stroke den största orsaken till invaliditet och den tredje största orsaken till död. Forskning försöker i all hast bidra med bot och bättring.

Medelåldern för insjuknande i stroke är 75 år, men hela 20 procent är under 65 år och vårdtiden kan vara lång: stroke är också den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den somatiska sjukvården och beräknas kosta samhället 18 miljarder kronor per år.

Stroke drabbar hjärnans funktioner och kan påverka vilken som helst av dem, beroende på bland annat skadans lokalisering och omfattning. Resultatet kan bli väldigt olika funktionsnedsättningar, både fysiska och intellektuella.

Internationellt sett är stroke den största orsaken till invaliditet och den tredje största orsaken till död. Ungefär 80 miljoner människor i världen lever med konsekvenserna efter stroke, för att inte tala om de cirka 250 miljoner nära familjemedlemmar som på olika sätt påverkas av stroke.

Stroke är således ett globalt hälsoproblem, där forskningen försöker bidra med både bot och bättring.

Artiklar i temat

Strokevård en spargris för samhället

Varje år avlider 7 000 svenskar i stroke och är därmed den tredje vanligaste dödsorsaken. Samtidigt som forskning har bidragit till att minska dödligheten med 27 procent, brister svensk strokevård i jämlikhet. Färre än hälften av landstingen uppfyller Socialstyrelsens mål…

Mindre allvarligt för den som promenerar

Fysisk aktivitet minskar inte bara risken för att drabbas av stroke – den som går en halvtimme om dagen löper också mindre risk för att en stroke blir allvarlig, visar en studie publicerad i tidskriften Neurology.

Uppföljning minskar risk efter ischemi

En strukturerad sköterskeledd, telefonbaserad uppföljning med möjlighet till läkemedelsjustering leder till bättre riskfaktorkontroll för patienter som har haft en stroke eller en transitorisk ischemisk attack, TIA.

Låg utbildning en global riskfaktor

Risken för hjärtinfarkt eller stroke hos personer med liten eller ingen utbildning är mer än dubbelt så hög som för personer med hög utbildning, visar en omfattande internationell studie publicerad i Lancet global health. Störst skillnader i hjärt-kärlsjukdom mellan hög-…

Virtual reality förbättrar rehabilitering

Så kallat spatialt neglekt är ett vanligt och ofta dolt tillstånd med allvarliga konsekvenser för strokepatienter. Tillståndet innebär ofta en omedvetenhet om vänster sida av kroppen och vänster omvärld. Virtual reality-teknik kan användas för att mäta och träna nedsatt kognitiv…

Genvarianter som påverkar återhämtning

Dina gener kan ha betydelse inte bara för risken att drabbas av stroke. Nu har forskare för första gången identifierat vanliga genvarianter som är kopplade till förmågan att återhämta sig.

Mobilitet för aktivitet och delaktighet

Efter stroke är det vanligt att man drabbas av både fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar som kan påverka förmågan att hantera vardagsaktiviteter, leda till aktivitetsbegränsningar och minskad delaktighet. Rehabilitering med fokus på mobilitet utanför hemmet kan ge personer som drabbats av…