Redaktionen tipsar #2/21

Redaktionen tipsar. Tipsa tillbaka: press@aldreicentrum.se!

Arbetssökande över 55 år – regeringens och Arbetsförmedlingens styrning och prioriteringar (RiR 2021:6)
Riksrevisionen 2021
Det är lättare att bli långtidsarbetslös för den som är äldre. Men detta faktum märks inte i Arbetsförmedlingens arbete, eller i regeringens uppdrag till myndigheten. Det konstaterar Riksrevisionen i sin kritiska rapport. Trots väldokumenterad svårighet för äldre att få arbete, bortser Arbetsförmedlingen från åldersperspektivet och utför också ett väldigt begränsat arbete mot åldersdiskriminering på arbetsmarknaden.

Att åldras på 2020-talet: Social delaktighet som grund för ett gott åldrande
Anna K Forsman och Johanna Nordmyr
Agenda 2020
Agenda är en liberal tanke­smedja i Finland, som här ger ut en rapport om att åldras på 20-talet, fokuserat på social delaktighet, välmående och individuellt perspektiv. Rapportförfattarna lyfter fram sociala kontakter som positivt för den psykiska hälsan bland äldre och varnar för ensamhet som en riskfaktor för dåligt mående.

Attention Tema äldre
Riksförbundet Attention 2021
Riksförbundet Attention ägnar årets första nummer av sin medlemstidskrift åt ett tema om äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Anledningen är att man nu ägnat ett år åt sitt treåriga projekt Äldrelyftet med fokus på ämnet. I tidningen kan man bland annat höra medlemmar berätta om sina erfarenheter.

Blogg från Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner
Statens offentliga utredningar 2021
Visste du att det pågår en statlig utredning om en ny äldreomsorgsl­ag? Regeringen har gett uppdraget i kölvattnet av den ännu pågående pandemin. Målet är att stärka äldreomsorgen med tydligare lagstadgat uppdrag och innehåll och att stärka den medicinska kompetensen. Arbetet leds av Socialstyrelsens generaldirektör och nu kan du följa utredningens genom bloggen på sou.gov.se/aldreomsorg/blogg

Effekter av höjda avgifter till det allmänna pensionssystemet
Pensionsmyndigheten 2021
Det pågår en diskussion om att höja pensionsavgiften och Pensionsmyndigheten har tagit fram en rapport om vad en sådan höjning skulle kunna innebära. Det finns olika sätt att genomföra en höjning och alla får olika effekter. Om det blir en höjning föreslår myndigheten att man ska ta bort den allmänna pensionsavgiften och då slopa skattereduktionen för den, vilket enligt myndigheten skulle göra det lättare att förstå pensionssystemet.

En fråga om tillgång, kvalité och arbetsvillkor. Medie­bilden av äldreomsorgen i fyra svenska lokaltidningar
Magnus Fredriksson och Christian Mossberg
Journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet 2020
Bevakningen av äldreomsorgen i media följer ett etablerat mönster, som ofta bygger på rapportering av enskilda, oftast avvikande, händelser eller politiska utspel om platstillgång och boendemiljö. Inte sällan är nyheterna dessutom negativa. Frågan om de anställdas arbetsvillkor sticker dock ut och med en mer kritisk bild än vad som är vanligt.

Ensamhet dödar – ofrivillig ensamhet i Sverige
Kerstin Thelander
Arena idé 2020
Man talar ofta om ofrivillig ensamhet hos äldre, men faktum är att den är utbredd i hela befolkningen, även bland ungdomar. I den här rapporten vill författaren och Arena idé ge en översikt över de studier som finns om ensamheten i Sverige och sammanfatta vad forskningen säger om orsaker och konsekvenser för hälsan. Här finns också en översikt över vilka metoder som skulle kunna minska den ofrivilliga ensamheten, med fokus på välfärdssektorn.

Ensamhetens karta. En sammanställning om ensamheten i Sverige
Ensamhetskommissionen 2021
Under 2021 bildades Ensamhetskommissionen, som ska arbeta brett mot ensamheten bland äldre i Sverige. Ett första steg i arbetet är att sammanställa fakta och statistik om ensamheten bland äldre. Resultatet är denna rapport. Det handlar om hur utbredd ensamheten är, vad som orsakar den och vad den kan leda till.

Från ideal till golv: Marknadsliknande reformer i mötet med dagens äldreomsorg
Peter Edlund, Daniel Lövgren och Claes Thorén
Score, Stockholms universitet 2021
1990-talets marknadsliknande reformer i den offentliga sektorn styrde den från att vara statligt centraliserad, till att bli kommunalt delegerad. I den här rapporten studerar författarna hur reformerna märks i mötet med personalen på dagens äldreboenden i konkurrens, identitet och ansvar. Resultatet visar bland annat att personalen sällan förverkligar de styrnings­ideal som har förespråkats.

Global report on ageism
Världshälsoorganisationen WHO 2021
I arbetet med en aktionsplan kring åldrande och hälsa inom projektet Decade of healthy ageing 2021–2030, har WHO identifierat ålderism som ett hinder för att förbättra förhållandena för äldre personer. Denna rapport är det första steget i en kampanj för att bekämpa ålderismen. Olika kapitel definierar ålderism, sammanställer det vetenskapliga stödet för dess orsaker och effekter, samt diskuterar vilka strategier som är mest effektiva för att motverka den.

Glöm allt men inte mig
Philomène Grandin
Albert Bonniers förlag 2021
Philomène Grandin är inte bara skådespelare och känd som barnprogramledare. Hon är också dotter till Izzy Young, amerikansk folkmusiklegend som kom till Sverige på sjuttiotalet. Det här är berättelsen om hans liv och hans insjuknande i demens. Och det är berättelsen om Philomène Grandins barndom och tunga ansvar att som enda barnet ta hand om sin sjuka far.

International perspectives on aging
Springer 2012–2021
2012 startade Springer sin bokserie International perspectives on aging, som i år har firat sin trettionde volym. Serien innefattar tvärvetenskapliga böcker med perspektiv på den senaste forskningen, policyer och praktik. Här finns mycket intressant att hitta, i flera fall pub­licerat som open access. Även svenska forskare dyker upp bland skribenterna, exempelvis Lena Dahlgren, Ada Lui Gallassi och Lars Harrysson i en av årets titlar: Social exclusion in later life.

Jag minns dig. En bok till dig som förlorat en viktig person
Emma Dahlson och Johan Persson
Idus förlag 2021
Detta är en barn- och ungdomsbok för den som har förlorat någon som betyder mycket. Emma Dahlson och Johan Persson har de gjort en minnesbok där man får skriva själv om den person man förlorat. Här kan man få hjälp att minnas med hjälp av väl valda frågor. Dessa delar varvas med skrivna stycken om sorg och hur den kan ta sig uttryck. Med den här boken kan man ensam eller tillsammans med någon få det lite lättare att prata om det svåra.

Jag skriver över ditt ansikte
Anna-Karin Palm
Albert Bonniers förlag 2021
Anna-Karin Palms mamma blir sjuk i alzheimer. Här skildrar hon moderns väg djupare in i sjukdomen. Samtidigt visar Anna-Karin Palm hur genomgripande en demensdiagnos kan bli för de anhöriga, då hon försöker förstå sin mammas livshistoria i förhållande till sin egen och den gemensamma relationen som bitvis varit komplicerad. Med tiden, och sjukdomens fortskridande landar hon till slut i ett slags försoning.

Knegarpension. Fyra förslag för ett nytt pensionssystem
Lisa Gemmel, Balder Bergström och Vilgot Österlund
Byggnads och Katalys 2021
Här presenterar tankesmedjan Katalys och fackförbundet Byggnads fyra reformer för en mer jämlik pension. Tanken är att öka den allmänna pensionen för alla, men främst för låg- och medelinkomsttagare. Förslagsställarna vill också göra det mer lönt att arbeta och öka skillnaden mellan den som har jobbat och inte. Dessutom ska den som vill, men inte kan jobba till pensionen få pensionsavsättningar ändå.

Kvalitet i äldreomsorgen. Berättelser om omsorgskonst
Tomas Brytting (red)
Studentlitteratur 2021
Äldreomsorgen är ofta bättre än sitt eget rykte. Målet med den här boken är att sprida den goda praktiken och lyfta blicken från bara det som fungerar dåligt. Tillsammans med Pär Alexandersson och Gunhild Wallin skriver Tomas Brytting berättelserna om hur man skapar kvalitet i äldreomsorgen med nedslag i olika verksamheter och diskussioner om lärdomarna man kan dra.

Läget för ledarna. Förutsättningar för ledarskapsutveckling i kommunal vård och omsorg
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2021
Vård- och omsorgsanalys har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag till en utveckling och samordning av arbetet med ledarskapsfrågor i den kommunalt finansierade vården och omsorgen. Man konstaterar bland annat att cheferna behöver få bättre förutsättningar och att ledarskapsutvecklingen kan bli mer kunskapsbaserad.

Medan jag har er kvar. Tankar om att bli gammal
Tor Åge Bringsværd
Lind & co 2021
Tor Åge Bring­sværd är en norsk författare som bland annat gjort sig känd för sina science fiction-
berättelser. Här skriver han i stället dagbok om sin egen erfarenhet av att bli gammal. Själv kallar han det socialrealistiskt pladder och även om det är både poetiskt och humoristiskt är det framför allt en självutlämnande berättelse om mödorna med livet kring 80 år.

Mer levande med åren
Patricia Tudor-Sandahl
Libris 2020
Patricia Tudor-Sandahl är känd för att skriva om existentiella frågor på ett sätt som tilltalar en bred läsekrets. Här skriver hon om den senare delen av sin egen livsresa, där hon bland annat drabbades av en stor kris i sjuttioårsåldern, och hur hon lyckas hantera den.
Patricia Tudor-Sandahl blandar sin egen berättelse med visdomsord från historiens tänkare och författare för att peka på en väg mot försoning med livet.

Navigeringskurs om demens för anhöriga
Nationellt kompetenscenter anhöriga 2020
Nka har tillsammans med Svenskt demenscentrum och anhörigkonsulenter tagit fram en webbaserad kurs för anhöriga till personer med demenssjukdom. I femton inspelade föredrag får man en inblick i allt från olika typer av demens, hjälpmedel, strategier i vardagen, att ansöka om bistånd, framtidsfullmakter och anhörigperspektiv. Föredragen hålls av flera av Sveriges mest kunniga personer inom demensfrågor.

När pressen ligger på! Hur föreställningar om medier påverkar ambitionerna för den kommunala äldreomsorgen
Josef Pallas och Magnus Fredriksson
Score, Stockholms universitet 2021
Styrningen av äldreomsorgen förhåller sig till flera faktorer. En av dem är faktiskt medierna, där aktörer inom äldreverksamheter lägger resurser på att hantera, skapa och undvika kontakter med medier, något som fått en närmast övertydlig representation i turerna kring Attendos hantering av missförhållandena på ett av företagets särskilda boenden. I den här rapporten har författarna intervjuat personer i två kommuner om deras värderingar, preferenser kring medier och hur det är relaterat till synen på organisering och styrning i kommunal äldreomsorg.

Nära vård i hemmet för äldre. Inspiration för dig som arbetar inom vård och omsorg
Beda Andersson och Rebecka Strandberg
Sveriges kommuner och regioner 2021
Det blir bara fler som får vård och omsorg i hemmet, och inte sällan är det personer 65 år och äldre med komplexa vårdbehov. Hela tiden utvecklas det nya arbetssätt och metoder för denna vård, och här har SKR samlat ett urval som lärande exempel kring bland annat mobila team, egenmonitorering, samskapande, gemensamt lärande, beslutsstöd, förebyggande arbete och välfärdsteknik.

Nära vård-podden
Sveriges kommuner och regioner 2019-2021
SKR har under ett par år publicerat en podd om arbetet med nära vård. Här vill man fördjupa kunskapen om nära vård, men också visa på goda exempel och svårigheter med att göra omställningen. I närmare fyrtio avsnitt har SKR samtalat med en mängd personer med kunskap om och inflytande över arbetet med nära vård.

Palliativ vård
Nationella rådet för palliativ vård 2014–2021
Tidskriften Palliativ vård har ny webbplats, där man kan ta del av ett urval artiklar eller botanisera i en kunskapsbank om palliativ vård. Bäst är dock det finfina arkivet där man kan läsa pdf-versionen av tidskriften ända tillbaka till 2014. Vill man läsa det senaste är ändå en prenumeration att föredra: På nätet får man vänta sex månader innan tidningen dyker upp.

Pensionsoron. Så känner svenskarna inför sin pension
Lisa Gemmel
Byggnads och Katalys 2021
Många är oroliga för sin pension. Det tar fackförbundet Byggnads och tankesmedjan Katalys fasta på i opinionsundersökningen som ligger till grund för den här rapporten. Undersökningen visar att många känner en oro, och att de gör det från ganska låg ålder. Dessutom visar det sig att pensionerna är en avgörande politisk fråga som man är beredd att byta parti för.

Step safely: strategies for preventing and managing falls across the life-course
Världshälsoorganisationen WHO 2021
Fall är en stor dödsorsak och orsakar många skador varje år, även globalt. Därför har FN, via WHO, tagit fram rekommendationer till evidensbaserade strategier för att arbeta förebyggande kring fall. Den nästan 200 sidor tjocka manualen innehåller lättöverskådliga förslag och case­beskrivningar för ett förebyggande arbete över hela livsloppet.

Unga anhöriga berättar. För dig som har en förälder med demenssjukdom
Svenskt demenscentrum 2021
Demenscentrums senaste skrift riktar sig till unga människor med en demenssjuk förälder. Det finns i Sverige i dag ungefär 9 000 personer yngre än 65 år som lider av demens. Många av dem är föräldrar till ungdomar som då hamnar i en mycket svår situation. Omgivningen kan ha svårt att förstå, och det är inte alltid de hittar rätt i vård och omsorg. I boken återfinns intervjuer med drabbade unga, blandat med fakta och goda råd.

Unlocking the potential of silver economy in the Nordic region
Mats Stjernberg, Hjördís Rut Sigurjónsdóttir och Mari Wøien Meijer
Nordregio 2021
Begreppet silver­ekonomi syftar på all ekonomisk verksamhet som rör de äldre åldersgrupperna i samhället. Här studerar författarna policys och initiativ som vill främja silver­ekonomin. Vilka förutsättningar finns det att stärka nordisk silver­ekonomi och hur kan ett samarbete över gränserna främja den i våra nordiska gränsregioner?

Utveckling av nyckeltal för att följa omställning till god och nära vård och omsorg i Göteborgsregionens kommuner
Theresa Larsen, Åsa Nilsson och Jeanette Olsson
Göteborgsregionen 2021
Det pågår just nu en omställning av hälso- och sjukvården till god och nära vård. I Göteborgsregionen tyckte man dock att det var svårt att få fram jämförelsetal kring omstöpningen. Den här rapporten presenterar förslag på nyckeltal och indikatorer för ändamålet. Vissa finns redan tillgängliga, medan andra behöver tas fram av kommunerna.

Utvärdering av välfärds­tekniska produkter i Göteborgs stad centrum från ett medarbetarperspektiv
Doris Lydahl
Göteborgsregionen och Göteborgs universitet 2021
Stadsdel centrum i Göteborg har arbetat med en test- och inspirationsmiljö för äldre, anhöriga och medarbetare att prova välfärdstekniska produkter i. Här presenteras en utvärdering av fyra enheter: en medicinpåminnare, en produkt för fjärrstyrning, en surfplatta med apptjänster och en spelkonsol för rehabiliteringsträning. Rapporten bygger på intervjuer med personal.

Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2021
Socialstyrelsen 2021
Varje år lämnar Socialstyrelsen en lägesrapport för vård och omsorg för äldre. Här gör man framför allt en sammanställning av andra rapporter och redovisningar för att ge en samlad bild av läget i landet. Mycket har präglats av coronapandemins utbrott, något som påverkat livet, omsorgen och vården för äldre personer, men i rapporten finns också data över andra områden i äldres liv och omsorg.

Välfärdsteknik för äldre personer med kognitiv svikt. Ur personalens och individens eget perspektiv
Göteborgsregionen 2020
Denna konferensrapport från Göteborgs­regionens årliga demenskonferens tar upp teknik för personer med kognitiv svikt. Det är en lättillgänglig skrift som spänner från den senaste forskningen kring demens och exempel från regionens egna projekt, till spaningar mot framtidens teknik och inblickar i hur tekniken kan påverka vardagen för personer med demens.

Återinskrivningar av multi­sjuka och sköra äldre
Socialstyrelsen 2021
Socialstyrelsen fick regeringens uppdrag att undersöka multisjuka och sköra äldres återinläggningar i slutenvård. För den här rapporten har man gjort intervjuer med tio regioner om deras förebyggande arbete och redovisar hur de arbetar med mobila team, hemgångsteam och särskilda samordnare som planerar, koordinerar och följer upp vården och omsorgen efter äldre patienters utskrivning från sjukhus. Återinläggningar är lika vanligt nu som för tio år sedan.

Återkallelse av körkort i samband med sjukdom
Susanne Wallhagen och Katarina Bokström
Nationalföreningen för trafik­säkerhetens främjande 2021
Rapporten utgår från ett samarbete mellan NTF, PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna. Den bygger på en litteratursökning, en digital enkät till organisationernas trafikombud och ett digitalt seminarium. Det finns inte ett tydligt svar på frågan om när det är dags att sluta köra bil, men det är viktigt att man får chans att förbereda sig inför det ofta smärtsamma beslutet i god tid.

Öppenhet om demens
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 2018
Öppenhet om demens är en tjugo minuter lång informationsfilm på nordsamiska, som utgår från ett samiskt kulturperspektiv, där ett äldre par står i centrum och berättar om hur det är att leva med en demensdiagnos i den samiska kultursfären. Filmen presenterades redan 2018 på en konferens om urfolk och demens. Nu lanseras den med textning på svenska, finska och norska.

Fler lästips

Lättillgängligt om demens baserat på vetenskap

I sin nya bok ger Hedvig Söderlund välformulerade och forskningsbaserade svar på frågor, som hjälper anhöriga vid misstankar om att någon i deras närhet har utvecklat en demenssjukdom.

Tillit och trygghet utmärker ett gott ledarskap

När blir en ledare skicklig i att leda? Det finns gott om ledarskapslitteratur som vill besvara den frågan. Boken Ledarskap i vård och omsorg – att leda med mod och tillit ger praktiska råd och vägledning som bygger på forskning…

Äldres delaktighet saknas i dagens demokrati

Gerdt Sundström har läst två antologier om styrning och delaktighet i välfärdssamhället, som till viss del berör villkoren för den äldre befolkningen. De innehåller några guldkorn, men spretar en del och Gerdt Sundström finner föga stöd för att äldre personer…