Redaktionen tipsar #3/21

Redaktionen tipsar. Tipsa tillbaka: press@aldreicentrum.se!

2021 Long-term care report: Trends, challenges and opportunities in an ageing society
Europeiska unionen 2021
Denna EU-rapport sammanställer tillståndet för långtidsvården, exempelvis av äldre personer eller kroniska sjukdomar, och dess utmaningar runt om i EU:s medlemsländer. Dessutom har man gjort en första analys av covid-19-pandemins påverkan. I volym 2 av rapporten finns en mer detaljerad beskrivning av de olika medlemsländernas långtidsvård.

2021 Pension adequacy report: Current and future income adequacy in old age in the EU
Europeiska unionen 2021
Detta är en kartläggning av äldre personers levnadsstandard och inkomster, tillsammans med en beskrivning av pensionssystem och -reformer, runt om i EU. Rapporten analyserar också utmaningar för pensionssystemen och framtidens pensioner, ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. I volym 2 återfinns en mer detaljerad redovisning av medlemsländernas pensionssystem.

Akutgeriatrik
Aase Wisten (red)
Studentlitteratur 2020
Akutgeriatrik vill vara en praktisk handbok med fokus på symptom, utredning och behandling av äldre patienter vid akuta tillstånd. Detta är andra upplagan med flera nya och kompletterade kapitel, till exempel om anemier och sköra patienter, förutom fler fallbeskrivningar som visar svårigheter och fallgropar. Akutgeriatrik riktar sig i första hand till läkare, men fungerar självklart för alla i vården, eller på utbildningar.

Dansa med corona
Annika Bergh (red)
Kristianstads kommun 2021
Precis som all annan personal i äldreomsorgen drabbades personalen på vård- och omsorgsboendet Östergård 2 i Kristianstad hårt av coronapandemin. Skillnaden är att de nu har skrivit en bok tillsammans, fylld med vittnesmål från en omtumlande tid. De skriver om sin stolthet, men också om hur de skuld­beläggs och drabbas av samhällets rädsla under våren 2020. Det är en inte alltid smickrande bild av hur människor fungerar.

Demenskören
BBC One 2018
Den brittiska skådespelerskan Vicky McClure startar en kör med personer som drabbats av demens. Hon hade själv märkt hur hennes mormor gladdes när hon sjöng för henne, och tanken var nu att se om det går att höja livskvaliteten för personer med demens. Den två avsnitt långa mini­serien finns på UR Play fram till 30 september och innehåller en rad varma porträtt som ger demenssjukdomen ett ansikte.

Effekter av new public management i välfärden – vad säger forskningen?
Gabriel Heller-Sahlgren och Nima Sanandaji
Timbro 2021
Med new public management har många offentliga verksamheter velat införa en mer företagsliknande styrning, med målet att öka effektiviteten. Det är en strategi som fått mycket kritik, men som här ges en försvarsskrift genom tanke­smedjan Timbro. I rapporten lyfts studier som visar på positiva resultat med new public management i välfärden.

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2021
Socialstyrelsen 2021
När Socialstyrelsen sammanställer utvecklingen för e-hälsoarbetet ute i kommunerna blir slutsatsen att coronapandemin satt fart på digitaliseringen, inte minst inom äldreomsorgen. Vissa större digitaliseringsprojekt och upphandlingar har visserligen fått skjutas upp, men samtidigt har man varit tvungna att börja använda digitala lösningar för att klara sina uppgifter.

Ett samtal betyder så mycket…
Marie-Louise Söderberg
Inte ensam 2021
Med målet att minska ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre, startade PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna projektet Inte ensam. Tanken var att kunna nå pensionärer som de inte når inom sin ordinarie verksamhet. Med telefonen som verktyg och denna handbok till hands kan volontärer nå ut och inleda fördjupande samtal med dem som av olika skäl inte kan eller vill komma till en fysisk träff.

Fall, fallrisk och fallprevention – genom träning
Marina Arkkukangas och Michail Tonkonogi
Studentlitteratur 2021
Med både teori och praktiska aspekter kring fall, fallrisk och fallprevention beskriver boken kunskapsläget kring fallolyckor. Här presenteras också träningsprogram och övningar för att före­bygga fall och fallskador. Boken vänder sig främst till studerande inom fysioterapi, arbetsterapi, omvårdnad, medicin och omsorg, samt till kliniskt verksamma som arbetar med äldre personer.

I skuggan av covid-19. Förändringar i befolkningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2021
Rapporten beskriver hur vårdkonsumtionen förändrats under coronapandemin, inte på grund av behandlingar mot covid, utan som indirekt effekt av hur människor söker vård, eller vårdgivare tvingats prioritera om i sin verksamhet. Bland annat har 40 procent avstått, eller väntat längre på, att söka vård.

Ingen anledning till oro (?)
Ulrika Andersson, Anders Carlander, Marie Grusell och Patrik Öhberg (red)
SOM-institutet, Göteborgs universitet 2021
SOM-institutets årliga rapport handlar denna gång om pandemiåret 2020, Här samlas 30 kapitel om samhällslivet under året. Mycket har corona som tema, och berör dessutom äldre. Här sticker kanske främst Gabriella Sandstig och Maria Edströms kapitel Stereotypa föreställningar om ålder under coronapandemin ut.

Kollektivhus och tanter
Birgit Assarson och Kerstin Kärnekull
Arena idé 2021
Denna rapport har skrivits i efterdyningarna av rapporten Bostäder åt alla, även efter pension, som undersökte vad som erbjuds äldre personer på bostadsmarknaden i dag. Där blev det tydligt hur många, ofta äldre kvinnor, efterfrågar kollektiva boenden. Här beskriver författarna olika typer av gemenskaper kring boendet och en kontaktannons från tanter riktad till kommunerna, som har möjligheter att skapa alternativ för äldres bostäder.

Nedsatt beslutsförmåga – rätt, riktlinjer och praktik
Lottie Giertz, Titti Mattsson och Angelika Thelin
Studentlitteratur 2021
Vad händer om en person får nedsatt beslutsförmåga på grund av kognitiv funktionsnedsättning? Boken beskriver själva begreppet, lagstiftning och riktlinjer inom området. För den som möter en person med nedsatt beslutsförmåga i sitt yrke uppstår olika dilemman, som inte alltid har tydliga lösningar, men som kräver en baskunskap för att kunna hanteras på rätt sätt.

Om att aldrig ge upp
Barbro Westerholm
Bazar förlag 2021
Barbro Westerholm är känd för sin långa karriär av politiskt arbete för mänskliga rättigheter i alla dess former. Allra mest känd är hon nog för att som generaldirektör för Socialstyrelsen ha lett arbetet med att avskaffa sjukdomsstämpeln på homosexualitet, men med i hennes memoarbok (skriven tillsammans med Ingrid Kinne Lindgren) finns också mycket av hennes arbete för äldre personer med kapitel om ålderism, äldrevåld och dödshjälp, förutom berättelser från tiden som ordförande för SPF Seniorerna.

Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik
David Edvardsson och Annica Backman (red)
Studentlitteratur 2020
Personcentrerad omvårdnad är viktig inte minst inom äldre- och demensvården. Det handlar om att se patientens perspektiv. I denna utgåva tillkommer nya kapitel om kärnkompetens, personcentrerad omvårdnad i hemmiljöer, personcentrerad rehabilitering och nationella riktlinjer. Målgrupp är studenter inom omvårdnad, rehabilitering och geriatrisk vård, men boken kan självklart användas av alla som vill lära sig mer om personcentrerad omvårdnad.

På tal om ålder. Psykiskt välbefinnande – oavsett generation
Carin Lennartsson, Josephine Heap, Johanna Nordin och Johanna Wester
Mind 2021
Med orden ”Psykisk ohälsa är ingen naturlig del av åldrande”, lanserade organisationen Mind sin rapport om äldre personers välmående. En forskningsöversikt över äldres psykiska ohälsa kombineras med rekommendationer för hur man ska kunna främja välbefinnandet i gruppen.

Rätt bemanning – en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen
Maria Ahlsten och Mari Huupponen
Kommunal 2021
Fackförbundet Kommunal har sammanställt resultaten från sin senaste medlemsundersökning i en rapport om bemanningssituationen i äldreomsorgen. 20 procent svarar att bemanningen dagligen är tillräcklig, medan 37 procent tycker att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig. 13 procent svarar att otillräcklig bemanning utgör en risk dagligen, medan något mer än hälften inte tycker sig kunna ge en god omsorg.

Rättvisaren 2021
Mediekompaniet 2021
Många svenskar känner att deras åldersgrupp saknas i mediebilden. Enligt denna rapport, som bygger på en enkätundersökning, gäller det inte minst äldre personer. Tre av fyra svarande tyckte att det är viktigt att känna sig representerad i nyhetsrapportering och reklam. Yngre målgrupper känner sig representerade, medan en majoritet bland personer födda 1941–1945 svarade att de bara ibland eller aldrig känner sig representerade.

Utvärdering av ESF-projektet SPRÅKA. En modell för kompetensutveckling för hemtjänstens utrikesfödda personal
Lina Larsson
FoU i Sörmland 2021
SPRÅKA är ett samarbete kring språkkompetens för utrikesfödd personal i äldreomsorgen. Här har Eskilstuna och Nyköpings kommun utvärderat sitt projekt, som avslutades under 2021. Resultaten visar att SPRÅKA inte uppnått alla sina mål, men rapportens slutsats blir att det var mer framgångsrikt än vad måluppfyllelsen på grund av brister i uppföljningen visar.

Vilja välja vård och omsorg. En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre
SOU 2021
Detta är betänkandet från utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre, som innehåller en rad tydliga strategier för att öka viljan att arbeta i äldreomsorgen, men också att höja ambitionsnivån inom alla verksamheter, från högsta politiska ledning ner till dem som direkt möter de äldre.

Vägledning för en god mun­hälsa hos personer med demenssjukdom
Socialstyrelsen 2021
På uppdrag från regeringen har Socialstyrelsen tagit fram ett stöd till verksamheter för god munhälsa för personer med demenssjukdom. Tillsammans med en webbutbildning ger vägledningen kunskap om munhälsa, munvård, förebyggande och identifiering av ohälsa, delaktighet och dokumentation.

Äldreomsorgens ständiga förändringar – om organi­sation, arbetsmiljö och ledarskap
Kristina Westerberg och Maria Nordin
SNS 2021
Nästan en femte­del av kommunernas kostnader utgörs av äldreomsorg. Samtidigt finns det tydliga brister i verksamheterna och befolkningen blir allt äldre. Rapporten redogör för hur organisation och arbetsmiljö inom äldreomsorgen har påverkats genom 30 år av förändringar. En slutsats är att det krävs färre medarbetare per chef för att skapa en bättre arbetsmiljö och kontakt mellan ledning och anställda.

Äldrevård och omsorg i migrationens tidevarv
Sandra Torres och Finnur Magnússon (red)
Studentlitteratur 2021
Invandringen påverkar äldrevård och omsorg, precis som den påverkar andra delar av samhället. I denna bok presenteras forskning om ökad etnisk mångfald och dess betydelse för välfärdssektorerna. Här finns också kapitel om äldre invandrares ekonomiska situation samt hur de framställs i socialpolitiska sammanhang och medier.

Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos – röster om NPF och åldrande
Riksförbundet Attention 2021
Med projektet Äldrelyftet – åldras och må bra med ADHD vill Riksförbundet Attention öka kunskapen och medvetenheten hos äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer som möter dem i sitt jobb. I denna första rapport berättar mer än 400 personer som lever med NPF om sitt liv, både genom en enkät och i intervjuer.

Fler lästips

Läkarna saknas på dagens äldreboenden

Erland Olsson bok Har mamma det bra? Introduktion till äldreboendet ger en bra överblick över hur äldreomsorgen fungerar – för den som ska välja omsorg, men också för alla som arbetar med äldre eller studerar. Läkarperspektivet saknas dock, anser Töres…

Om sorgen, omsorgen och ett värdigt liv

Tvärs över avgrundsdjupa skillnader människor emellan kittar Frida Turander ihop den enda mänskligheten i sina existentiella reflektioner. I Dikter från hemtjänsten ryms de stora frågorna i tankefragment och beskrivningar från arbetsvardagen.

Lättillgängligt om demens baserat på vetenskap

I sin nya bok ger Hedvig Söderlund välformulerade och forskningsbaserade svar på frågor, som hjälper anhöriga vid misstankar om att någon i deras närhet har utvecklat en demenssjukdom.