Redaktionen tipsar #4/20

Aktuella publiceringar inom äldre- och åldrandeområdet.

Aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Aldring og helse är en norsk podd som publiceras av det nationella kompetenscentrat med samma namn. Det här är en ganska speciell podcast, som inte bygger på avslappnade samtal mellan två eller tre personer. Det här är korta föredrag, ungefär 20 minuter långa, av exterter inom ganska snäva områden inom kognitiv hälsa och psykologi, vilket gör dem lättlyssnade och intressanta. Hittills har Aldring og helse publicerat 43 avsnitt under fyra år.

Att möta personer med demenssjukdom
Anna-Karin Edberg (red)
Studentlitteratur 2020
Första upplagan av Att möte personer med demens publicerades redan 2002. Nu kommer en tredje reviderad upplaga som bland annat har fått nya kapitel om palliativ vård och ledarskap för personcentrerad vård. I boken finns annars allt från praktiska till existentiella aspekter på omvårdnad av personer med demenssjukdom. Den primära målgruppen är sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå.

Biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Villkor och dilemman
Anna Dunér
Studentlitteratur 2020
Anna Dunér är docent i socialt arbete och hennes forskning har främst varit inriktad på formellt och informellt stöd till äldre och personer med funktionsnedsättningar. I denna bok belyser hon de kommunala biståndshandläggarnas arbete, både på ett teoretiskt och ett praktiskt plan. Det kan till exempel handla om juridik, organisation och etik, samt beslutsprocessens innehåll, arbetssätt och arbetsmetoder.

Bostäder åt alla! En rättighet även efter pension
Birgit Assarsson och Kerstin Kärnekull
Byggnads 2020
Fackförbundet Byggnads publicerar tillsammans med Seniorsossarna en rapport, eller pamflett, som skissar upp boendesituationen för landets äldre tillsammans med fem bostadspolitiska förslag för att vända den utvecklingen. I grunden ligger ett förslag på ett statligt insatspaket för äldres boende. Man föreslår bland annat också kommunala äldreboendeprogram och pilotprojekt för äldrebostadsutveckling.

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020. Uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna
Socialstyrelsen 2020
För sjunde året har Socialstyrelsen sammanställt en redovisning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. De konstaterar att användningen av välfärdsteknik ökar, men att många kommuner har svårt att lyckas med ett breddinförande. 70 procent av kommunerna har nu också styrande dokument som digitaliseringsplaner. 74 procent har satsat dedikerade personalresurser till utvecklingen.

Ensamhet bland äldre personer i Norden
Lena Dahlberg och Carin Lennartsson (red)
Nordens välfärdscenter 2020
Här vill Nordens välfärdscenter sprida kunskap om och identifiera kunskapsluckor inom nordisk forskning kring ensamhet. Rapporten innehåller översikter om tidigare forskning om ensamhet bland äldre och konstaterar att den ligger på en relativt låg och stabil nivå, men att forskningen om interventioner är begränsad. Dessutom behövs exempelvis forskning som kan hjälpa oss att avgöra sambandens riktning kring ensamhet och riskfaktorer.

Fallförebyggande arbete för äldre personer i ordinärt boende. Rapport från en utbildningsinsats på Södermalm
Åsa von Berens och Lars Sonde
Äldrecentrum 2020
När Stockholms stads äldreförvaltning arrangerade en utbildning kring fallrisk och samverkan kring fallförebyggande arbete hos äldre, fick Äldrecentrum i uppdrag att följa och utvärdera utbildsningsinsatsen. Här presenteras en rad slutsatser om hur en utbildning bör förberedas, genomföras och följas upp för att kunskapen ska implementeras på ett effektivt sätt i verksamheten.

Framtidens teknik i omsorgens tjänst
SOU 2020:14
Regeringens särskilda utredare Peter Larsson hade uppdraget att lämna förslag på åtgärder som främjar ett bredare införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen genom att undanröja olika hinder. Inte minst diskuterar man hur vård och omsorg vid nedsatt beslutsförmåga ska kunna hanteras. Utredningen föreslår annars en rad åtgärder, som att ett centrum för utveckling av äldreomsorg startas och att Socialstyrelsen får ansvaret för handböcker om välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Färdplan för tjänste­innovation
Region Västerbotten 2020
Tekniken för digitala tjänster inom vård och omsorg har funnits ett tag, men det är ändå svårt för många vårdgivare att komma igång och implementera den i större omfattning. I Norge har man tagit fram en metod för implementering, Veikart for tjenesteinovasjon, som nu översatts av det nordiska projektet Vård och omsorg på distans. Här presenteras verktygets sex faser: förankring, insikt, tjänsteutveckling, pilotering, övergång till drift och ny praxis.

Geriatrikboken
Lars-Olof Wahlund (red)
Liber 2020
Geriatrikboken är en ny bok, tänkt som kurslitteratur på sjuksköterskeutbildningar på grundnivå, men också möjlig för andra vårdutbildningar på högskolenivå att använda. Här beskrivs äldres sjukdomar tillsammans med vägvisning om hur de ska utderas och behandlas. I kapitlen ingår också fallbeskrivningar ur verkligheten med kommentarer. Dessutom finns här frikostigt med referenser och tips om vidare läsning.

Hur värderar kommunerna cheferna? En analys utifrån kön, lön och utbildningsnivå
Akademikerförbundet SSR 2020
I denna rapport har Akademikerförbundet SSR gjort en kartläggning av villkoren för kommunala enhetschefer. Det visar sig att de är verksamma på en tuff marknad. Sju av tio enhetschefer är kvinnor och många är högt utbildade. Men deras löner är förhållandevis låga. En manlig enhetschef i privat sektor tjänar i snitt 63 000 per månad, medan en kvinnlig enhetschef i kommunerna har en snittlön på 46 000 kronor.

Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag
SOU 2020:47
Särskilda utredaren Margareta Winberg har överlämnat slutbetänkandet för den statliga utredningen Framtidens socialtjänst till regeringen. Uppdraget var att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. På äldreområdet före­slår utredningen bland annat ett fortsatt arbete för att se hur lagstiftningen kan stärka äldres sociala omsorg och tillgången till en sammanhållen vård och omsorg.

Hälsofrämjande vanor bland äldre – har hemtjänsten en roll att spela?
Karin Johansson, Karin Högstedt och Linda Nyholm
Nestor 2020
Den statliga utredningen Framtidens socialtjänst lyfter det förebyggande perspektivet på ett tydligare sätt än tidigare. Därför initerade Nestor FoU en studie som undersöker förutsättningarna för att arbeta hälsofrämjande med äldre personer inom ramen för hemtjänst och dagverksamhet. Rapporten lyfter fram hur äldre personer och personal ser på ett sådan arbete och de förutsättningar som finns.

Innan mamma glömmer
Johanna Hinteregger
P1 Dokumentär Sveriges radio
Johanna Hinteregger har gjort en dokumentär om sin mamma, som får en alzheimerdiagnos. De berättar om hennes undersökningar och upplevelsen av att förlora sitt minne och att åldras. När de börjar spela in dokumentären är Johanna gravid i sjunde månaden. Samtidigt som hon ska bli mamma behöver hon ta hand om sin egen mor. De talar öppet om sina känslor inför sjukdomen och livet.

Konsekvenser för personer 70 år och äldre av smittskyddsåtgärder mot covid-19
Folkhälsomyndigheten 2020
Folkhälsomyndigheten publicerar mycket av sitt underlagsmaterial som lättillgängliga rapporter. Detta är bakgrundsmaterialet till beslutet om att lätta på sina restriktiva rekommendationer för personer över 70 år. Myndigheten konstaterar att restriktionerna riskerar att bidra till fysisk och psykisk ohälsa, samtidigt som de också beräknas ha räddat mer än tusen liv.

Livsviktiga beslut för ett värdigt liv. Biståndshandläggarens roll och villkor
Vision 2020
Fackförbundet Vision har publicerat en kartläggning av biståndshandläggarens arbete och villkor med utgångspunkt i hur svåra och viktiga deras beslut är. I Sverige finns ungefär 5 600 biståndshandläggare, som hanterar kommunala utgifter på mer än 200 miljarder kronor per år. De har en relativt god arbetsmarknad, men gentemot andra jämförbara arbetsgrupper har biståndshandläggare låg lön. Dessutom ligger sjukskrivningarna på en oroväckande hög nivå.

Läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård – från hemsjukvård till hälso- och sjukvård i hemmet
SKR 2020
Det har varit svårt att få hemsjukvården att fungera riktigt bra i hela landet. Denna studie vill beskriva hur läkarstödet till kommunal hemsjukvård kan bli bättre. I dag ser ramavtalen kring samverkan ungefär likadan ut överallt i landet, trots de skiftande förutsättningar som kommuner och kommundelar har. Ett förslag är att utveckla samarbetsmodellerna först, för att därefter anpassa ramverk, resurser och avtal til detta.

Möta den som sörjer. Flera perspektiv på sorg efter dödsfall
Inger Benkel
Studentlitteratur 2020
Sorg är inte enkelt, varken för den som sörjer eller den som möter en sörjande. Denna bok kom första gången ut 2015 och släpps nu i en ny utgåva. Den riktar sig till den som möter sörjande i sitt arbete, har sörjande i sin omgivning eller bara vill lära sig mer om sorg. Med ett psykosocialt perspektiv beskriver den omständigheter som påverkar den sörjande. Här finns också kapitel med ett historiskt perspektiv och olika teoretiska ingångar till sorg.

När glömska är en sjukdom. Bra att veta om demens!
Svenskt demenscentrum 2020
När glömska är en sjukdom gavs ut första gången 2016, men det senaste året har den inte funnits i lager hos Svenskt demenscentrum. Nu är den tillbaka i ny, något omarbetad upplaga. Det rör sig om en 16 sidors, lättillgänglig informationsfolder för en bredare allmänhet, om demenssjukdomar. Här finns tips och råd om hur du kan förhålla dig till sjukdomen om du fått en diagnos, eller om du är anhörig till någon som insjuknar.

Palliativ vård. Begrepp och perspektiv i teori och praktik
Birgitta Andershed och Britt-Marie Ternestedt (red)
Studentlitteratur 2020
Palliativ vård är en bok som i första hand vänder sig till studenter inom hälso- och sjukvårdsprogrammen, men självklart kan även andra intresserade läsa den. Det här en omarbetad och uppdaterad utgåva, bland annat med de fyra nya kapitlen Mötet med religion i det nya Sverige, Medicinska aspekter på döendefasen, samt Sorg och Mening. Första utgåvan av Palliativ vård kom ut 2013.

Pensionssystemens drivkrafter för ett längre arbetsliv
Lisa Laun och Mårten Palme
Delegationen för senior arbetskraft 2020
Delegationen för senior arbetskraft fortsätter oförtrutet att ge ut sina rapporter. Här har Lisa Laun och Mårten Palme gjort en översikt över hur olika regler i pensionssystemet motiverar äldre att fortsätta arbete. De gör även en jämförelse mellan det gamla och det nya pensionssystemet. De konstaterar till exempel att lägre pensioner givit nya incitament att arbeta längre i livet.

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter & fysioterapeuter på särskilt boende – hur kan deras kompetens komma de äldre och verksamheten till nytta på bästa möjliga sätt?
Linda Nyholm och Karin Johansson
Nestor FoU 2020
Nestor FoU publicerar här en studie av hur sjuksköterskors, arbetsterapeuters och fysio­terapeuters yrkes­kunskap och kompetens tas tillvara i det dagliga arbetet och vid verksamhetsutveckling på särskilt boende. Studien bygger på enkäter och intervjuer och pekar bland annat ut de hinder som finns för att kompetensen ska tas till vara.

Superseniorer
Marcus Priftis
Southside stories 2020
Vi lever allt längre och allt friskare, med hjälp av bättre levnadsvillkor, medicinsk utveckling och innovativ, tillgänglig teknik. Äldre personer har allt större chans att få fler aktiva år högre upp i åldrarna. Men vad betyder det för vår bild av åldrande och ålderdom? Hur förändras samhället och våra livsval, vad betyder det för pensionsfrågan? I denna bok diskuterar författaren och samhällsdebattören Marcus Priftis åldrandets villkor i en ny tid.

The Father
Regi: Florian Zeller
Sony pictures 2020
I denna film spelar Anthony Hopkins och Olivia Colman en demenssjuk äldre man och hans dotter. När sjukdomen långsamt utvecklas kämpar dottern för att hennes far ska ta emot hjälp, samtidigt som han själv kämpar för att förstå sin verklighet. The Father utgår från regissören Florian Zellers framgångsrika pjäs La Père från 2012, och som även den franska filmen Floride från 2015 baseras på.

The right to access the city: Nordic urban planning from a disability perspective
Moa Tunström och Linnea Löfving
Nordens välfärdscenter 2020
Med hjälp av studier av nordiska kommuner vill Nordens välfärdscenter bidra med ett funktionshinderperspektiv på den inkluderande staden. Här presenteras olika strategier och planeringsmetoder kring tillgänglighet och inkludering, baserat på intervjuer med både nationella och lokala aktörer. Kommunerna i studien är Trondheim, Viborg, Tammerfors, Reykjavik, Qeqqata kommunia och Borås.

Tjänstedesign på dagverksamheten. Ett utvecklingsarbete tillsammans med gäster och medarbetare vid en dagverksamhet med inriktning social samvaro
Eva M Karlsson
Nestor 2020
Nestor FoU testade en arbetsmodell vid en dagverksamhet, med målet att öka besökarnas inflytande över verksamhetens utveckling. Modellen, som kallas tjänstedesign, involverar de äldre och tar tillvara deras perspektiv. Grunden för denna rapport är observationer, intervjuer och enkäter. Här redovisas modellens positiva sidor, samt ett antal möjliga risker.

Vård och omsorg i hemmet 2019 – svårigheter och framgångsfaktorer
SKR 2020
SKR har fått medel för att arbeta med införandet av den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården. En del i arbetet är denna rapport som sammanställer fakta om hur vård och omsorg i hemmet ser ut i dag. Samtidigt har 600 personer ur olika professioner med anknytning till vården och omsorgen deltagit i workshops och dialogmöten, vars diskussioner legat till grund för en beskrivning av nuläge, goda exempel och vägar mot framtiden.

Äldresatsningen – effektiviteten i statens satsning på kvalitetsregister i äldreomsorgen
Riksrevisionen 2020
I Äldresatsningen lade staten 4,3 miljarder kronor mellan 2010 och 2014. En stor del investerades i kvalitetsregister inom kommunal vård och omsorg. När Riksrevisionen nu granskar initiativet visar det sig att det inte gett någon bestående kvalitetsutveckling genom systematiskt förbättringsarbete. Däremot används registren som beslutsstöd för enskilda individer. Riksrevisionen vill därför se en mer handfast ledning från statens sida.

Överlevnadsguide för enhetschefer. Edit – en hjälte i ett kommunalt kaos?
Karin Skarin
Kommlit 2020
Med en lättsam ton skriver Karin Skarin om viktiga ämnen. Hon be­skriver det själv som en bok om enhetschefernas svåra uppgift i äldreomsorgen, men också en debattbok och ett meddelande till ledning, högre chefer och politiker i kommunerna. Den är skriven som en fiktiv historia om enhets­chefen Edit Gran på Vackerberga äldreboende under ett år, där händelserna kan ge nya insikter och råd till läsaren.

Fler lästips

Lättillgängligt om demens baserat på vetenskap

I sin nya bok ger Hedvig Söderlund välformulerade och forskningsbaserade svar på frågor, som hjälper anhöriga vid misstankar om att någon i deras närhet har utvecklat en demenssjukdom.

Tillit och trygghet utmärker ett gott ledarskap

När blir en ledare skicklig i att leda? Det finns gott om ledarskapslitteratur som vill besvara den frågan. Boken Ledarskap i vård och omsorg – att leda med mod och tillit ger praktiska råd och vägledning som bygger på forskning…

Äldres delaktighet saknas i dagens demokrati

Gerdt Sundström har läst två antologier om styrning och delaktighet i välfärdssamhället, som till viss del berör villkoren för den äldre befolkningen. De innehåller några guldkorn, men spretar en del och Gerdt Sundström finner föga stöd för att äldre personer…