Redaktionen tipsar pandemispecial

Etiska vägval vid en pandemi
Statens medicinsk-etiska råd 2020
Statens medicinsk-etiska råd , Smer, presenterar en översikt av de centrala etiska värden, problem och utmaningar som blir aktuella i pandemitider. Skälet till översikten är självklart den pågående coronapandemin. Smer kommer här också med vissa generella rekommendationer och förslag. Rapporten är en första del i rådets arbete kring pandemin.

Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin?
Samlad bedömning utifrån svensk empiri och internationell forskning under 2020
Folkhälsomyndigheten 2021
Folkhälsomyndig­heten har sam­manställt litteraturen kring covid-19-pandemins och smittskyddsåtgärdernas konsekvenser för folkhälsan under 2020. Slutsatsen blir bland annat att ojämlikheterna i hälsa består och dessutom kan komma att förstärkas på grund av pandemin. Man manar också till förstärkning av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Konsekvenser av covid-19-pandemin för anhöriga som ger vård, hjälp och stöd till en närstående
Lennart Magnusson, Eva Sennemark, Björn Ekman, Pauline Johansson och Elizabeth Hanson
Nationellt kompetenscentrum anhöriga 2021
Nka har undersökt hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga. Det visar sig att den ökade belastningen har lett till sämre hälsa och ökad social isolering. Dessutom har stödet till anhörigvårdare minskat och i vissa fall till och med ställts in. Det digitala stödet har däremot utvecklats, till exempel tillgången till digitala plattformar och stödet från it-avdelningarna i landets kommuner.

Liv i coronans tid
Inte ensam 2020
Sveriges tre största pensionärs­organisationer, PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna, samarbetar mot ensamhet i projektet Inte ensam. Under 2020 skickade de ut en uppmaning till alla äldre att skriva in och berätta om sitt liv under pandemin. Nu har de släppt en skrift där 44 av vittnesmålen finns med, en lång rad personliga berättelser med högt läsvärde.

När samverkan ställs på sin spets
Emanuel Åhlfeldt och Helén Lieberman-Ram
Nestor FoU-center 2021
Nestors rapport med undertiteln En studie av samverkan och utskrivning av äldre enligt samverkanslagen (LUS) under coronapandemins första våg i södra Stockholms län undersöker hur samverkan mellan slutenvård, vårdcentraler, primärvårdsrehab och äldreomsorg har fungerat. En av slutsatserna blir att det lönade sig att hålla fast vid redan etablerade samverkansforum under pandemin.

On the corona frontline. The experiences of care workers in nine european countries – summary report
Lisa Pelling
Friedrich Ebert stiftung 2021
Tankesmedjan Arena idé har tillsammans med fackförbundet Kommunal och den tyska tankesmedjan Friedrich Ebert stiftung gjort en kartläggning av arbetsvillkoren för personalen i äldreomsorgen under de extrema förhållandena i coronapandemins skugga. Detta är en samlande rapport från nio länder och regioner i Europa, som ger en facklig blick på pandemins frontlinje.

Patienters och anhörigas upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin
Doris Lydahl och Theresa Larsen
FoU i Väst 2021
Här undersöker FoU i Väst och Göteborgsregionen hur patienter och anhöriga till patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård upplevt vård i ordinärt boende under coronapandemin, med särskilt fokus på trygghet och känslan av att kunna påverka. Resultaten pekar till exempel på tydliga dilemman för den som behövt vård, men där inte skyddsutrustning funnits tillgänglig.

Region Stockholms hantering av covid-19
KPMG 2021
Sedan covid-19 bröt ut och drabbade Stockholmsregionen hårt har diskussionerna om regionens hantering av krisen pågått. Den här rapporten med undertiteln Oberoende utvärdering av Region Stockholms hantering av det nya coronavirusets effekter beställdes av regionen i juni 2020. I granskningen ingår inte medicinska beslut, upphandlade aktörer och styrdokument, men här finns en utförlig beskrivning av händelseförloppet tillsammans med en analys av regionens arbete.

Fler lästips

Intressant länk mellan ålder och genus

Joachim Berner och Johan Norberg, som är i tidiga 60-årsåldern och från övre medelklass, ger sin bild av genus och manlighet i förändring. Deras visdomar, troligtvis riktade till något yngre män, blir ofta exkluderande och ålderistiska menar recensenten, som dock…

Tankar om åldrandets höst

”Den som är gammal befinner sig i livets november”, skriver Sven-Eric Liedman i boken I november: Om åldrandet. Boken är en essä, fylld av reflektioner, en inbjudan till funderingar om tid, liv, vardag, mening, och åldrande.

Carpe diem i livets slut

Leva tills jag dör är en film om hur den sista tiden i livet kan se ut för några kvinnor och en manlig sidekick på ett av landets 2 000 äldreboenden. I centrum står också aktivitetscoachen Monica.