Redaktionen tipsar pandemispecial

Etiska vägval vid en pandemi
Statens medicinsk-etiska råd 2020
Statens medicinsk-etiska råd , Smer, presenterar en översikt av de centrala etiska värden, problem och utmaningar som blir aktuella i pandemitider. Skälet till översikten är självklart den pågående coronapandemin. Smer kommer här också med vissa generella rekommendationer och förslag. Rapporten är en första del i rådets arbete kring pandemin.

Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin?
Samlad bedömning utifrån svensk empiri och internationell forskning under 2020
Folkhälsomyndigheten 2021
Folkhälsomyndig­heten har sam­manställt litteraturen kring covid-19-pandemins och smittskyddsåtgärdernas konsekvenser för folkhälsan under 2020. Slutsatsen blir bland annat att ojämlikheterna i hälsa består och dessutom kan komma att förstärkas på grund av pandemin. Man manar också till förstärkning av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Konsekvenser av covid-19-pandemin för anhöriga som ger vård, hjälp och stöd till en närstående
Lennart Magnusson, Eva Sennemark, Björn Ekman, Pauline Johansson och Elizabeth Hanson
Nationellt kompetenscentrum anhöriga 2021
Nka har undersökt hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga. Det visar sig att den ökade belastningen har lett till sämre hälsa och ökad social isolering. Dessutom har stödet till anhörigvårdare minskat och i vissa fall till och med ställts in. Det digitala stödet har däremot utvecklats, till exempel tillgången till digitala plattformar och stödet från it-avdelningarna i landets kommuner.

Liv i coronans tid
Inte ensam 2020
Sveriges tre största pensionärs­organisationer, PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna, samarbetar mot ensamhet i projektet Inte ensam. Under 2020 skickade de ut en uppmaning till alla äldre att skriva in och berätta om sitt liv under pandemin. Nu har de släppt en skrift där 44 av vittnesmålen finns med, en lång rad personliga berättelser med högt läsvärde.

När samverkan ställs på sin spets
Emanuel Åhlfeldt och Helén Lieberman-Ram
Nestor FoU-center 2021
Nestors rapport med undertiteln En studie av samverkan och utskrivning av äldre enligt samverkanslagen (LUS) under coronapandemins första våg i södra Stockholms län undersöker hur samverkan mellan slutenvård, vårdcentraler, primärvårdsrehab och äldreomsorg har fungerat. En av slutsatserna blir att det lönade sig att hålla fast vid redan etablerade samverkansforum under pandemin.

On the corona frontline. The experiences of care workers in nine european countries – summary report
Lisa Pelling
Friedrich Ebert stiftung 2021
Tankesmedjan Arena idé har tillsammans med fackförbundet Kommunal och den tyska tankesmedjan Friedrich Ebert stiftung gjort en kartläggning av arbetsvillkoren för personalen i äldreomsorgen under de extrema förhållandena i coronapandemins skugga. Detta är en samlande rapport från nio länder och regioner i Europa, som ger en facklig blick på pandemins frontlinje.

Patienters och anhörigas upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin
Doris Lydahl och Theresa Larsen
FoU i Väst 2021
Här undersöker FoU i Väst och Göteborgsregionen hur patienter och anhöriga till patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård upplevt vård i ordinärt boende under coronapandemin, med särskilt fokus på trygghet och känslan av att kunna påverka. Resultaten pekar till exempel på tydliga dilemman för den som behövt vård, men där inte skyddsutrustning funnits tillgänglig.

Region Stockholms hantering av covid-19
KPMG 2021
Sedan covid-19 bröt ut och drabbade Stockholmsregionen hårt har diskussionerna om regionens hantering av krisen pågått. Den här rapporten med undertiteln Oberoende utvärdering av Region Stockholms hantering av det nya coronavirusets effekter beställdes av regionen i juni 2020. I granskningen ingår inte medicinska beslut, upphandlade aktörer och styrdokument, men här finns en utförlig beskrivning av händelseförloppet tillsammans med en analys av regionens arbete.

Fler lästips

Läkarna saknas på dagens äldreboenden

Erland Olsson bok Har mamma det bra? Introduktion till äldreboendet ger en bra överblick över hur äldreomsorgen fungerar – för den som ska välja omsorg, men också för alla som arbetar med äldre eller studerar. Läkarperspektivet saknas dock, anser Töres…

Om sorgen, omsorgen och ett värdigt liv

Tvärs över avgrundsdjupa skillnader människor emellan kittar Frida Turander ihop den enda mänskligheten i sina existentiella reflektioner. I Dikter från hemtjänsten ryms de stora frågorna i tankefragment och beskrivningar från arbetsvardagen.

Lättillgängligt om demens baserat på vetenskap

I sin nya bok ger Hedvig Söderlund välformulerade och forskningsbaserade svar på frågor, som hjälper anhöriga vid misstankar om att någon i deras närhet har utvecklat en demenssjukdom.