Redaktionen tipsar #4/21

Redaktionen tipsar. Tipsa tillbaka: press@aldreicentrum.se!

Den nordiska äldreomsorgen. En jämförande kartläggning av struktur, organisation och innehåll
Vård- och omsorgsanalys 2021

I spåren av coronapandemin har Vård- och omsorgsanalys jämfört äldreomsorgen i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Sammanfattningsvis finns stora likheter, men även en del skillnader och områden där det behövs mer kunskap framöver. I rapportens slutsatser konstaterar Vård- och omsorgsanalys också att Sverige lägger högst andel av BNP på äldreomsorgen, men inte visar en större omfattning av insatser.

Digital teknik med äldre i fokus. En delredovisning av utvärderingen av överenskommelsen om digitalisering i äldreomsorgen
Vård- och omsorgsanalys 2021

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, har ingått en överens­kommelse om arbetet med att införa välfärdsteknik i äldreomsorgen. Vård- och omsorgsanalys har uppdraget att utvärdera arbetet och den här promemorian utgör en delredovisning. Satsningen visar sig ha ett antal styrkor, men det krävs också ett arbete för delaktigheten för brukare, närstående och personal.

Ensamhet och hälsa under covid-19-pandemin hos personer över 70 år
Folkhälsomyndigheten 2021

Detta är en kartläggande litteratur­översikt över hur covid-19-pandemin och samhällets åtgärder för att minska smittspridningen påverkade personer som är 70 år eller äldre när det gäller ensamhet, levnadsvanor och hälsa. 14 studier passerar nålsögat för god kvalitet (översikten publi­cerades redan i juni), men det finns i alla fall indikationer på att ensamhet och hälsa påverkats negativt. Samtidigt finns det interventioner som kan minska de negativa konsekvenserna.

Förutsättningar och stöd för första linjens chefer – Kartläggning av första linjens chefer i äldreomsorgen
Socialstyrelsen 2021

En kartläggning av situationen för cheferna i äldreomsorgen. Fram träder en bild av meningsfulla arbetsuppgifter under tuffa villkor. Rapporten bygger på en enkät som besvarades av 600 personer, samt på 38 intervjuer. Chefer för boenden har i genomsnitt 50 anställda, i hemtjänsten är antalet 42. Man saknar administrativt stöd och många saknar tydliga mål och känner sig inte delaktiga i lednings­beslut.

Global status report on the public health response to dementia
Världshälsoorganisationen WHO 2021

Som en del i sin globala aktionsplan kring demenssjukdomar har Världshälsoorganisationen WHO publicerat en statusrapport över hur världens länder arbetar med frågan. Här presenterar man nya siffror kring den belastning och kostnad som demenssjukdomar orsakar samhället. De bedömer att det, även om det sker en viss förbättring, krävs akuta åtgärder för att kunna nå målen i aktionsplanen till 2025.

Hela livet. En läkares erfarenheter om hälsa, forskning och vardagens utmaningar
Anders Rosengren
Nordstedts 2021

Anders Rosengren är läkare och professor i molekylär medicin vid Göteborgs universitet. Hans arbete spänner från grundforskning till hälso­främjande levnadsvanor. I den här boken skriver han både om större livsfrågor och om de små sakerna som hjälper oss i vår vardag, vilket är mycket av bakgrunden till forskningen Anders Rosengren bedriver om det digitala Livsstilsverktyget.

Hemtjänstmaffian
Mira Klingberg Hjort och Karl Martinsson
Atlas 2021

Vad har egentligen lagen om valfrihetssystem, LOV, fört med sig för äldreomsorgen? Det är vad två journalister från Kommunalarbetaren respektive Arbetet försöker skildra i denna reportagebok. De ger hela historie­skrivningen, från fröet till Lov, som sås i Nacka kommun, och beskriver haveriet i Södertälje, där storskaligt fusk uppdagades och fick kommunen att tänka om. Men de kartlägger också dagens fortgående fusk, som allvarligt skadar landets äldreomsorg.

Hon minns inte
Jonas Brun
Albert Bonniers förlag 2021

Jonas Bruns mamma drabbas av Alzheimers sjukdom och han börjar föra anteckningar där han skriver om det hon själv börjar glömma. Det är en berättelse om sju år av sjukdom, från små tecken på stress och glömska till den sista tiden på demensboende. En berättelse om hur det är att vara anhörig, ofta utmattande, men också med fina stunder i nuet. Och ett sätt att berätta om en komplex människa med en sjukdom som hela tiden förändras.

Hur står det till med pensionerna?
Pensionsmyndigheten 2021

Pensionsmyndigheten ser en allt mer aktiv debatt i samhället om vårt pensionssystem. Därför inleder de nu arbetet med en rapportserie i sju delar fram till maj 2022. Hittills har en portalrapport och rapporten Är pensionerna tillräckliga publicerats. Målet är att skapa ett underlag för saklig och informerad diskussion. Rapporterna kommer att ta upp teman som typfall, pensionärernas levnadsförhållanden, pensionsgapet mellan könen, utrikesfödda pensionärer och fattiga pensionärer.

Hälsofrämjande hemtjänst. En studie av hemtjänstens möjligheter att främja äldres hälsa i det dagliga arbetet och i samarbete med primärvårdsrehab
Karin Högstedt och Karin Johansson
Nestor FoU-center 2021

Vad har hemtjänsten för möjlig­heter att främja god hälsa hos sina brukare? Den här studien identifierar framför allt personalens kompetens, organisatoriska förutsättningar och samarbetet mellan hemtjänst och primärvårdsrehab. Nestor FoU-center planerar också för uppföljande studier kring hur resurserna bäst ska kunna utnyttjas.

Höga förväntningar på ny teknik
Anna Spånt Enbuske
Kommunal 2021

I denna rapport har Kommunal­arbetareförbundet fokuserat på sina medlemmars upplevelse av ny digital teknik på arbetsplatsen. Det visar sig att många tycker att tekniken varken ger sänkta kostnader eller ökad effektivitet. Arbetsmiljön blir inte heller mindre tung eller mindre stressfylld. I det norska Fagforbundet upplever däremot fler att arbetet förenklas av digital teknik.

Kommunikation i vården
Lene Martin (red)
Studentlitteratur 2021

Med redan yrkes­­verksam vårdpersonal i fokus går boken igenom kommunikation och dess betydelse för patientens upplevelse av vården. Det handlar om hur information och undervisning går till, om regelverk och om vad som påverkar kommunikationen mellan personal, patienter och anhöriga.

Mångfasetterad förändring i fragmenterade verksamheter – En kvantitativ studie av implementering och rutinisering av ”Individens behov i centrum” (IBIC) i socialtjänsten
Emanuel Åhlfeldt
Nestor FoU-center 2021

IBIC är en modell för ett syste­matiskt och strukturerat arbetssätt bland annat inom äldreomsorgen, som är tänkt att utveckla verksamheter i omsorgen från insatsstyrda till behovsstyrda med individens behov i centrum. Denna rapport utreder hur IBIC har implementerats i landets kommuner. Fokus ligger inte bara på införandet, utan också på långsiktig förankring i organisationen.

Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till en god och nära vård: delrapport
Vård- och omsorgsanalys 2021

Det finns ett regeringsmål om införandet av god och nära vård. Vård- och omsorgsanalys har uppdraget att utvärdera denna omställning, och de publicerar nu en delrapport i det arbetet. Dessvärre ser de få tecken på att hälso- och sjukvården kommit närmare de uppsatta målen, även om det pågår ett arbete i verksamheterna. Man konstaterar att regionerna inte gett primärvården förutsättningar att lyckas.

Podden om välfärdsteknik
Sveriges kommuner och regioner 2021

Under hösten har SKR lanserat sin nya podd om välfärdsteknik och har i skrivande stund hunnit med sex avsnitt. Målet är att öka kunskapen och inspirera kommuner att utveckla sin äldre­omsorg med hjälp av digitala tjänster. Programledaren Eva Sahlén är samordnare för den överenskommelse om välfärdsteknik som SKR har med regeringen.

Samverkan för ett stan­dardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom
Svenskt demenscentrum 2021

Umeå, Falun, Ekerö, Göteborg och Mörbylånga fick stödmedel för att införa och vidareutveckla Socialstyrelsens modell för ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom. Svenskt demenscentrum följde kommunernas arbete och publicerar nu denna sammanfattande skrift som innehåller konkreta råd och tips för inspiration till andra kommuner och regioner.

SIP – Samordnad individuell plan. Mötet – planeringen – processen
Fanny Eklund och Sanna Half­dan
Gothia kompetens 2021

Konkret handbok i processen kring samordnad individuell plan, SIP, inte minst som stöd för den som ska förbereda sig för, genomföra och leda ett SIP-möte. Från start i lagstiftning och förberedande arbete via kallelsens utforming till mötets genomförande, går den med belysande exempel igenom allas roller och vägen mot en färdig plan.

Vad kostar det att vårda patienter i kommunal vård och omsorg?
Theresa Larsen och Hilda Svensson
Göteborgsregionen 2021

Tidigare undersökningar har indikerat att vård i hemmet kan vara billigare än andra vårdformer. Men de har ofta inte tagit med kostnaden för hemtjänst, vilket många gånger är ett måste. Här har FoU i Väst gjort en egen studie där de utgår från sju vanliga typfall av patienter. Ett av resultaten blev att vård i hemmet i flera fall kan vara dyrare än vård på särskilt boende eller i korttidsboende.

Vem är orolig för ny teknik?
Anna Spånt Enbuske
Kommunal 2021

Fackförbundet Kommunal genomförde en enkätundersökning bland sina medlemmar – en stor andel i vård och omsorg – om införandet av ny teknik i deras arbeten. Den bekräftar att nya digitala lösningar påverkar yrkesvardagen och att de är motiverade att använda dem. Samtidigt blir det tydligt att många arbetsgivare saknar goda strukturer för komptetensutveckling och genomförande.

Vilse i verkligheten
Elisabet Kallin
Visto förlag 2021

Bokens författare debuterar med en bok om sin partner, som drabbas av demenssjukdom. Det är en berättelse ur anhörigperspektiv, som beskriver sjukdomens utveckling och reflekterar över hur patienter som lever med demens bemöts i samhället. Hon delar också med sig av sina egna lärdomar och funderar över vad man kan göra annorlunda om man tidigare förstår att den anhöriga är sjuk.

Vortex
Gaspar Noé
Njutafilms 2021

De senaste årens mindre flod av högkvalitativ film om kognitiv sjukdom och åldrande är uppenbarligen inte över. Det är den franske regissören Gaspar Noés nya film Vortex ett bevis på. I ett berörande drama skildrar han ett åldrande par, spelade av Françoise Lebrun och Dario Argento, som både lever tillsammans och i ensamhet. Hon är på väg djupare in i demenssjukdomen och han lever med sin hjärtsjukdom.

Vård, skola och omsorg
Linn Spross
Wahlström & Widstrand 2021

Linn Spross’ romanhuvudperson Julia står inte ut längre på sin forskningsinstitution. Hon kastar bokstavligen ut sin dator, och bildligen sin karriär, genom fönstret och flyr därifrån. I stället börjar hon arbeta i hemtjänsten och plugga till sjuksköterska. Minnena från universitetet är syrligt fyndiga och vassa, men skildringarna av arbetet med de äldre desto mer balanserade och fyllda av intressanta iakttagelser.

Ålderstigen
Hannah Engberg och Johan Croneman
Sveriges radio 2021

I åtta avsnitt skildrar programledarna livet för äldre personer. Det handlar inte om 65+, eller ens 70+, utan det fina är att siktet är inställt på de som är 80 år och äldre. I tur och ordning diskuterar man identiteten, friheten, ensamheten, meningsfullheten, samtalet, döden, kärleken och lusten, samt gemenskapen. En serie med många starka möten och eftertänksamma samtal.

Årsrapport för Svenska palliativregistret 2020
Svenska palliativregistret 2021

Rapporten beskriver verksamheten, redovisar övergripande statistik och listar publikationer där palliativregistrets data har använts. För 2020 har naturligtvis coronapandemin påverkat uppmärksamheten och ökat intresset. Under året uppdaterades och lanserades också registrets närståendeenkät.

Fler lästips

Lättillgängligt om demens baserat på vetenskap

I sin nya bok ger Hedvig Söderlund välformulerade och forskningsbaserade svar på frågor, som hjälper anhöriga vid misstankar om att någon i deras närhet har utvecklat en demenssjukdom.

Tillit och trygghet utmärker ett gott ledarskap

När blir en ledare skicklig i att leda? Det finns gott om ledarskapslitteratur som vill besvara den frågan. Boken Ledarskap i vård och omsorg – att leda med mod och tillit ger praktiska råd och vägledning som bygger på forskning…

Äldres delaktighet saknas i dagens demokrati

Gerdt Sundström har läst två antologier om styrning och delaktighet i välfärdssamhället, som till viss del berör villkoren för den äldre befolkningen. De innehåller några guldkorn, men spretar en del och Gerdt Sundström finner föga stöd för att äldre personer…