Tillit och trygghet utmärker ett gott ledarskap

När blir en ledare skicklig i att leda? Det finns gott om ledarskapslitteratur som vill besvara den frågan. Boken Ledarskap i vård och omsorg – att leda med mod och tillit ger praktiska råd och vägledning som bygger på forskning vilket gör att den sticker ut.
Rec.
Recension

Ledarskap i vård och omsorg – att leda med mod och tillit
Charlotte Klinga och Teresa Söderhjelm
Liber 2022

 

 

Ledarskap i vård och omsorg – att leda med mod och tillit av Charlotte Klinga och Teresa Söderhjelm är ytterligare ett bidrag till ledarskapslitteraturen.

Boken riktar sig till personer med chefsansvar inom vård och omsorg, men också till studerande inom dessa områden. Den består av tre delar: Person och roll, Kommunikation och livslångt lärande, och Organisation och förändring. I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning av innehållet, samt förslag till reflektion och övningar som knyter tillbaka till texten. Bokens avslutande text framhåller vikten av reflektion, och författarna presenterar ett förslag till plan för den som vill utveckla sitt ledarskap.

Den första delen, Person och roll, börjar med att kort beskriva femfaktormodellen, den i dag mest använda modellen för att undersöka och förstå människans personlighet. I nästa kapitel beskriver författarna olika roller, exempelvis ledarroll och yrkesroll, som funktioner i en organisation, men de nämner också vikten av att det inom verksamheten finns en god rollgivningsförmåga.

Det följande kapitlet beskriver människan som biologisk varelse, med sin känslighet för sociala signaler och behovet av att tillhöra en grupp för överlevnad. Författarna presenterar de tre typer av motivationssystem, som går att knyta till situationer i arbetslivet, och hur de påverkar förmågan att fatta beslut.

Det sista kapitlet handlar om grupper, team och gruppdynamik samt betydelsen av att gruppens mål är klara och tydliga. Det finns också konkreta råd som säkert uppskattas av läsarna, exempelvis hur ledare kan utveckla trygghet i en grupp.

Bokens första del lyfter också frågan om det skickliga ledarskapet. Författarna hävdar att det inte finns några färdiga ledarskapsmodeller som fungerar överallt. Snarare bör en skicklig ledare utgå från kunskap om hur människor fungerar och laga efter läge. Här finns också gott om exempel från arbetssituationer som vi tror att många känner igen sig i. De kan ge en vidare förståelse av människors reaktioner. En del förklaringar kring begrepp och teorier är ganska kortfattade, men det finns en välfylld referenslista som ger möjlighet till fördjupning.

Den andra delen, Kommunikation och livslångt lärande, beskriver olika kommunikationsmönster, och hur ledare kan analysera och förbättra dialogen i en grupp. Den ger också exempel på hur ledaren kan förbättra sin förmåga att nå ut med budskap och hantera externa relationer och krishantering. Avslutningsvis fokuserar författarna på konflikter och konfliktlösning.

I bokens tredje del, Organisation och förändring, framhåller författarna organisationen som ett komplext system. Detta synsätt har vunnit terräng i organisationsforskningen, inte minst i relation till de mer målinriktade organisationsmodellerna.

Här återknyter författarna också till de tre primära motivationssystemen, som blev presenterade i den första delen av boken. En av deras huvudteser är att det måste finnas utrymme i organisationen att lära från misstag och att kunna reflektera över arbetet.

Medarbetarna behöver känna tillit till organisationen och dess ledare, samtidigt som ledaren har modet att stå ut med osäkerhet, förändringar och att inte ha kontroll. De presenterar förslag i punktform, som ledare kan använda för att öka möjligheten att skapa en välfungerande organisation och bra arbetsplats.

Vi uppfattar att den här delen riktar sig särskilt till verksamhetsnära ledare, men vi saknar en diskussion om relationerna till organisationsledningen. Ett råd författarna ger är att lämna organisationen om det inte finns förutsättningar för stöd och lärande. Vi tänker att det är organisationsledningen som ska ge ledarstöd, resurser och förutsättningar för ett gott ledarskap.

Just här brister ofta vård- och omsorgssektorn utifrån det vi har sett i forskningen. Dessutom är det redan nu en hög omsättning av chefer i den offentliga sektorn. Därför är rådet något tveksamt, för vad skulle det innebära om många ledare bara gav upp?

Boken är lättillgänglig och trevlig att läsa. Den bidrar med ett praktiskt och användbart perspektiv som bygger på forskning, vilket gör den mer gedigen och mindre trendkänslig än de flesta andra liknande böcker. Den har en mer ovanlig ingång till ledarskapet: att fokusera mindre på teorier om ledarskap och i stället beskriva hur ledares verklighet ser ut, där människors relationer, beteenden och förmågor står i centrum. Detta är ett intressant grepp som gör den både praktiskt användbar och att den sticker ut från den vanliga ledarskapslitteraturen.

Fler lästips

Läkarna saknas på dagens äldreboenden

Erland Olsson bok Har mamma det bra? Introduktion till äldreboendet ger en bra överblick över hur äldreomsorgen fungerar – för den som ska välja omsorg, men också för alla som arbetar med äldre eller studerar. Läkarperspektivet saknas dock, anser Töres…

Om sorgen, omsorgen och ett värdigt liv

Tvärs över avgrundsdjupa skillnader människor emellan kittar Frida Turander ihop den enda mänskligheten i sina existentiella reflektioner. I Dikter från hemtjänsten ryms de stora frågorna i tankefragment och beskrivningar från arbetsvardagen.

Lättillgängligt om demens baserat på vetenskap

I sin nya bok ger Hedvig Söderlund välformulerade och forskningsbaserade svar på frågor, som hjälper anhöriga vid misstankar om att någon i deras närhet har utvecklat en demenssjukdom.