Information från Äldrecentrum

Certifiering för bättre demensvård följs upp

Silviahemscertifiering är ett utbildningspaket för att öka kunskapen inom demensvård. Med stöd från Drottning Silvias stiftelse för forskning och utbildning har Äldrecentrums utredare Jenny Österman och Eva Norman gjort en studie för att se om och i så fall hur certifieringen påverkar en verksamhet.

Silviahemscertifieringen sker i tre utbildningssteg. Steg ett innebär att alla på enheten deltar i en basutbildning om demenssjukdomar, steg två är en utbildning för arbetsledare, medan steg tre innebär att minst två i personalen per avdelning går en utbildning till reflektionsledare, som därefter följs upp med handledning. Då alla moment är genomförda och kunskapskraven uppfyllda certifieras enheten, med möjlighet till omcertifiering efter tre år.

Som metod användes strukturerade observationer och intervjuer med verksamhetschefer och personal på fyra utvalda enheter både före och ett år efter certifieringen.

– Genom att studera erfarenheterna av Silviahemscertifieringen ville vi belysa om utbildningssatsningen kan ge förutsättningar för en god demensvård med individen i centrum, säger Eva Norman.

Uppföljningsrapporten kommer att publiceras på www.aldrecentrum.se.