Förebyggande hembesök bra även på samhällsnivå

Målet med förebyggande hembesök är att främja hälsa, men det saknas forskning om dess möjligheter. Det kan Anna Nivestam på Högskolan i Kristianstad råda viss bot på med sin nya avhandling.

Avhandlingens framsidaProjektet Pre-H, eller Preventiva hembesök, drivs av sju kommuner i Skåne i samarbete med Region Skåne och Högskolan Kristianstad. Där får invånare kring 77 års ålder, som inte redan har insatser i form av hemtjänst, ett erbjudande om att ta emot besök av en undersköterska eller sjuksköterska. Med hjälp av ett frågeformulär samlar man information om personens hälsa, både fysisk och psykisk, tillsammans med andra faktorer som hur man bor och vad man har för ekonomi och sociala nätverk.

I sitt avhandlingsarbete följde Anna Nivestam projektet. En av frågeställningarna var vad som får de besökta personerna att må bra och känna sig tillfreds med livet. Det kunde röra sig om att inte ha fysiska problem, att kunna delta i sociala sammanhang och att kunna göra saker som får en att känna sig värdefull.

I djupintervjuer fick tretton enskilda personer berätta om hur de upplevde hembesöken.

– Jag blev överraskad över hur positivt de beskrev besöken. Många upplevde att de blev hörda och uppmärksammade, och att det var fint att någon tog sig tid att lyssna, berättar Anna Nivestam i en nyhet på Högskolan Kristianstads hemsida.

Hembesöken gjorde att de äldre personerna kände att de fick bättre kontroll över sin hälsa och att de kunde möta förändringar i framtiden på ett bättre sätt. De tyckte också att frågeformuläret fungerade bra för att skapa ett samtal med den som besökte dem.

Vidare kunde Anna Nivestam se att informationen från samtalen skulle kunna användas i en bredare, samhällelig kontext. Det skulle ge utrymme att förändra samhället i en mer äldrevänlig riktning. Men det krävs rutiner för att fånga upp sådan information.

– På så sätt blir de preventiva hembesöken en kunskapsresurs som kommunen kan använda. Men det förutsätter också en struktur som gör det enklare för hembesökaren att föra informationen vidare, både inom den egna omsorgsförvaltningen och utanför, säger hon.

Anna Nivestam samlade fokusgrupper med kommunala chefer och politiker, som fick diskutera frågan. Där framkom det att informationen oftast stannar inom den egna delen av organisationen, och att det saknades en förståelse för den statistiska information som samlades in.

Förebyggande hembesök kan med andra ord fylla en viktig funktion, både på individnivån och på samhällsnivån.

Läs avhandlingen

Avhandlingen

Anna Nivestam (2022). Health-promoting aspects of preventive home visits for older persons: An individual and a societal perspective. Doktorsavhandling Lunds universitet.

 

Avhandlingens artiklar

A Nivestam., A Westergren, P Petersson och M Haak (2020). Factors associated with good health among older persons who received a preventive home visit: a cross-sectional study. BMC Public health.

A Nivestam, A Westergren, P Petersson och M Haak (2021). Promote social participation among older persons by identifying physical challenges – An important aspect of preventive home visits. Archives of gerontology and geriatrics.

A Nivestam, P Petersson, A Westergren och M (2021). Older person’s experiences of benefits gained from the support and advice given during preventive home visits. Scandinavian journal of caring sciences.

A Nivestam, M Haak, A Westergren och P Petersson (2021). Give older persons a voice in the society – by using information compiled during preventive home visits on a societal level. International journal of environmental research and public health.