Fortepengar till svenskinternationella projekt om äldres livsvillkor

Fyra svenska delprojekt om äldres livsvillkor får dela på elva miljoner kronor från Forte.

De kallar sig för Joint programming initiative ”More years, better lives”, och utgörs av sjutton medlemsstater representerade av olika myndigheter, forskningsfinansiärer och institut. Forte är den svenska representanten, vars uppdrag är att finansiera svenska forskare som får anslag genom samarbetet.

Nu har man tagit beslut om den senaste utlysningen, Jämlikhet och välmående över generationer, som är tänkt att bidra till ökad jämlikhet mellan och inom åldersgrupper. Sammanlagt är det sex internationella projekt som får 65 miljoner kronor. Fyra av projekten har svenskt deltagande med forskare från Karlstads, Malmö, Stockholms och Uppsala universitet.

De svenska projekten kommer att studera digital ojämlikhet inom omsorg och generationsöverskridande relationer; omsorg och språk över generationer i transnationella familjer; ojämlikt åldrande relaterat till livslängd, vårdbehov och välfärdsreformer, samt villkor för äldres samhälleliga engagemang och deras erfarenheter.

Tillsammans får de svenska deltagarna elva miljoner kronor på tre år. Förutom Sverige inkluderar de sex internationella projekten forskare från Belgien, Finland, Frankrike, Kanada, Lettland, Norge, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike.

De svenska projekten, som får pengar:

  • Clary Krekula och Satu Heikkinen. Ensam men med kontakt? Digitala (o)jämlikheter inom omsorg och generationsöverskridande relationer bland äldre som lever ensamma.
  • Brigitte Suter och Ingrid Jerve Ramsøy. Omsorg, språk och välfärd i transnationella familjer i Europa: en transnationell, intergenerationell studie i Spanien, Frankrike, Sverige och Storbritannien.
  • Mårten Palme, Lisa Laun och Johannes Hagen. Ojämlikt åldrande: förväntad livslängd, vårdbehov och reformer av välfärdsstaten.
  • Sandra Torres och Marie Sépulchre. Samhälleliga engagemeng bland den äldre befolkningen: exkluderingsaspekter, erfarenheter och policyimplikationer.

 

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en digital utbildning i kombination ökar vårdpersonalens kunskap om äldres munhälsa – men det viktigaste är att personalen…

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar tre länsstyrelser resultaten från ett projekt som ska höja kunskapen om risker och möjliga åtgärder.

Fler nyheter

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En av dem är Mattias Andréasson som forskar om Parkinsons sjukdom genom att studera nervtrådar i huden.

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner och SU-Kvinnofrid. De befarar att det finns ett stort mörkertal bland äldre som inte söker hjälp.

En man springer på en väg.

Symptom, samsjuklighet och andra utmaningar för äldre med ADHD

En litteraturstudie från Hälsohögskolan i Jönköping har sammanställt forskningen om äldre personer med ADHD. De grundläggande symptomen består, men tar sig ofta andra uttryck och får en annan intensitet.