Njursjukdom och kost hos äldre personer

Proteinfattig kost används som behandling för kroniskt njursjuka, men man har inte vetat hur bra det är för äldre personer. Karin Windahls avhandling vid Karolinska institutet ger svar på det och andra frågor kring kost, kroppssammansättning och njursjukdom.

Kronisk njursjukdom drabbar sex procent av befolkningen, men är betydligt vanligare i högre åldrar, och ses hos 28 procent av alla över 75 år. Karin Windahl är dietist på Danderyds sjukhus utanför Stockholm, och vid Karolinska institutet har hon nu lagt fram sin doktorsavhandling om äldre njursjuka, kost, undernäring och livskvalitet. Att undersöka nutritionsstatus hos denna patientgrupp faller sig naturligt, då många patienter får sämre aptit och problem med mag-tarmkanalen.

Avhandlingen, med titeln Nutritional status, body composition and diet in older adults with chronic kidney disease, tar sin utgångspunkt i EQUAL-studien, där man bland annat ville studera hur besluten kring att påbörja dialys ser ut. Studien omfattar 1 700 patienter i sex europeiska länder. De har följts under fyra år genom sitt sjukdomsförlopp. Ett resultat är att de flesta inte hade för lågt BMI, men att speciellt kvinnor och patienter med högre ålder ofta får lägre muskelmassa, även om de inte går ner i vikt. Även personer med depression och demenssjukdom låg i farozonen.

Mindre muskelmassa är ofta associerat med lägre livskvalitet och i en annan delstudie kunde forskarna se att 35 procent av deltagarna fick en sämre nutrionsstatus vid en uppföljning efter ett år. Risken var störst för rökare, personer med problem i mag-tarmkanalen och personer med låg fysisk funktion.

Njursjuka behandlas ofta med lågt proteininnehåll i kosten, då njurarna har svårt att utsöndra kvävehaltiga ämnen. Det har dock varit oklart hur bra det är för äldre personer med proteinfattig kost. I två studier följde man särskilt upp hur en ordination av proteinreducerad kost påverkar äldre patienter jämfört med standardkost. Här fann man ingen skillnad i förändring av kroppssammansättningen, vilket innebär att man inte såg någon ökad risk för undernäring. Efter två år ökade dödligheten något för personer med lägre proteinintag, men avhandlingens slutsats blir ändå att det är en säker behandling för äldre personer.

Läs avhandlingen

Karin Windahl (2022). Nutritional status, body composition and diet in older adults with chronic kidney disease. Doktorsavhandling, Karolinska institutet.

Avhandlingens artiklar

K Windahl, G Faxén Irving, T Almquist, M Korkeila Lidén, M van de Luijtgaarden, NC Chesnaye m fl (2018). Prevalence and risk of protein energy wasting assessed by Subjective global assessment in older adults with advanced chronic kidney disease: Results from the EQUAL study. Journal of renal nutrition.

K Windahl, G Faxén Irving, T Almquist, M Korkeila Lidén, P Stenvinkel, NC Chesnaye m fl (2021). Patient-reported measures and lifestyle are associated with deterioration in nutritional status in CKD stage 4-5: The EQUAL cohort study. Journal of renal nutrition.