Tjänsteman i samtal med äldre kvinna.
Foto: Mostphotos

Ojämlik bedömning av socialtjänsten

Socialtjänsten bedömer kvinnor och män olika liksom äldre och yngre personer, och utredningskulturerna skiljer sig mellan kommunerna. Det här leder till en ojämlik bedömning menar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i sin nya rapport om skillnader i LSS-verksamhet, äldreomsorg och socialpsykiatri.

Undersökningen som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genomfört visar att det finns risk för omotiverade skillnader mellan könen och mellan olika åldrar. En större andel vuxna kvinnor beviljas insatser enligt LSS jämfört med vuxna män. Detta trots att de haft en liknande bedömd funktionsbegränsning. Män som utreds enligt Socialtjänstlagen (SoL) deltar i utredningssamtal i lägre utsträckning än kvinnor, visar ett annat exempel.

Rapporten tar också upp att det finns tecken på olika utredningskulturer i olika kommuner.

– Socialtjänsten fyller en viktig funktion för personer som behöver hjälp och stöd för att klara sin vardag. Utredningar och beslut kan få avgörande betydelse för dem. I dag vet vi väldigt lite om hur jämlik tillgången till socialtjänst är mellan grupper och mellan kommuner. Det är därför angeläget att bygga upp en grund av vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Eva Hagbjer, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i ett pressmeddelande.

Bedömning av äldre och yngre personer skiljer sig åt i vissa fall. Äldre och personer med funktionsnedsättning får inte frågor om beroendeproblematik och våld i nära relation under utredningen i samma utsträckning som andra. Brukare som är äldre än 65 år får i något mindre utsträckning sina önskemål tillgodosedda jämfört med brukare i åldern 18–64 år.

Relaterat

AI:s inverkan på ålderismen

Maria Edström: Vad kommer artificiell intelligens göra med mediebilden av äldre? Och vad gör mediebilden av äldre med AI? Det är inga oviktiga…

Ålderism – en fara för folkhälsan

Som huvudtalare för NKG 2024, berättar Vânia de la Fuente-Núñez om varför kampen mot ålderism inte enbart handlar om att förbättra levnadsvillkoren för…

Börja agera för allas bästa

Chefredaktör Lotta Segelberg introducerar den nordiska gerontologiska konferensen om att åldras i en värld i ständig förändring som är denna tidnings tema, och…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…