Så kan vi lätta bördan av att vara anhörig

Gruppen anhöriga omfattar 650 000 personer i Sverige och har en avgörande betydelse för att vård och omsorg ska fungera. Sölve Elmståhl har sedan 1990-talet studerat anhörigas situation och bland annat utvecklat en skala för att skatta olika dimensioner av upplevd börda – Caregiver burden scale, CBS.

I SNAC-projektet Gott åldrande i Skåne, GÅS, uppgav åtta procent av de 4 459 deltagarna över 60 års ålder att de var anhöriga, det vill säga hjälpte till med personlig omvårdnad eller hemmets skötsel. De vanligaste diagnos­grupperna hos mottagaren av hjälp var demens, 26 procent; fraktur, 19 procent; stroke, 18 procent; hjärt-/lungsjukdom, 14 procent; depression, tolv procent. Övriga diagnoser utgjorde elva procent. Flertalet personer som fick stöd var kvinnor, över äldre 80 år och levde i ensamhushåll.

De anhöriga kännetecknades av att vara kvinnor 30–65 år. Omfattning av stödet varierade mellan de sex diagnosgrupperna från mediantid i veckan mellan två och 19 timmar för anhörig till partner och mediantid i veckan mellan en till sju timmar för anhörig till förälder. Att ha kontakt två eller fler gånger i veckan angavs av 63–78 procent.

En uppföljning av anhörigas insatser, eller informellt stöd, har skett vid fem undersökningstillfällen under perioden 2001 till 2015 med totalt 11 855 personer från de olika SNAC-noderna. Det informella stödet var cirka åtta timmar per månad jämfört med fyra timmar per månad med formella insatser från samhället. Inga påtagliga förändringar fanns under perioden. Inte heller fanns påtagliga könsskillnader i omfattningen av formell vård. Fler kvinnor har informell vård än män (35 procent mot 28 procent), medan omfattningen av insats är högre till männen.

Under perioden 2001 till 2015 har antalet personer i Sverige över 80 år ökat från 450 000 till 500 000, medan andelen i särskilt boende har minskat med 32 procent till cirka 180 per tusen personer över 80 år. De informella insatserna är vanligare i liten ort jämfört med medelstor stad och storstad (56, 31 och 28 procent respektive). Formella insatser till äldre är vanligare i storstad, vilket förklaras av att ensamhushåll där är vanligare. Exempelvis i Malmö lever 60 procent av äldre över 80 år i ensamhushåll jämfört med 40 procent i övriga kommuner i Skåne.

En GÅS-avhandling från 2015 studerar anhörigas situation och vilka faktorer som påverkade deras livskvalitet och särskilt livstillfredsställelsen. De anhöriga var ofta yngre, levde i parförhållanden, hade högre utbildning och kännetecknades av att ha copingstrategier att kunna hantera problem. Baserat på caregiver burden-skalan, CBS, angav en tredjedel att de upplevde hög belastning och i denna grupp noterades lägre livskvalitet och lägre livstillfredsställelse jämfört med en kontrollgrupp som inte var anhöriga. Anhöriggruppen hade mer symtom som uttröttbarhet (31 procent mot 18 procent) och irritabilitet (54 procent mot 47 procent). Justerat för ålder, kön, ekonomi, civilstatus och utbildning hade anhöriga med hög börda mer sömnproblem (59 procent mot 39 procent), låg självkänsla (57 procent mot 33 procent), nedsatt aptit (15 procent mot 6 procent), trötthet (59 procent mot 26 procent) och mag-/tarmbesvär (48 procent mot 23 procent) än anhöriga med låg börda.
Anhöriga kvinnor hade mer spänningssymptom (31 procent mot 23 procent) och metabola symptom med påverkan på aptit och vikt (47 procent mot 27 procent) än anhöriga män i en justerad analys. Mellan en tredjedel och hälften angav smärttillstånd, nedsatt rörlighet och ångest­tillstånd.

En hög andel anhöriga rapporterade symp­tom och det kan finnas olika tolkningar av fynden. Gruppen med hög börda kan vara särskilt utsatt och det kan finnas könsskillnader i att rapportera symtom. Andra studier har som förklaring pekat på att kvinnor ger större stödinsatser och får mindre formell hjälp.

I GÅS-projektet har en uppföljning gjorts av dödlighet och sjukvårdskonsumtion i primärvård och slutenvård via Socialstyrelsens register under ett kort och långt perspektiv (1,3 och fem år mot tio och femton år), justerat för ålder, kön, utbildning och civilstånd. Ingen skillnad kunde ses i dödlighet mellan anhörig och icke-anhörig och inte heller skillnader i antal besök i öppen vård eller sluten vård.

Fynden kan tala för att det inte finns någon negativ hälsoeffekt att vara anhörig. Alternativa tolkningar är att effekter på hälsa i anhöriggruppen tunnas ut med tiden, efter cirka sex år är hälften inte längre anhörig. Och selektion kan innebära att de svårast drabbade anhöriga inte finns med i projektet.

På vilket sätt går det att förbättra anhörigas upplevda börda och livskvalitet? Den första nordiska interventionsstudien med psykosocialt stöd och utbildning till anhöriga som hjälper demensdrabbade individer har genomförts i Malmö. 3 460 hembesök gjordes i två stadsdelar och 308 anhöriga följdes var tredje månad i upp till fem år. I en av stadsdelarna fick de anhöriga intervention med fem utbildningstillfällen kring symptomyttringar, bemötandestrategier och information om samhällsstöd och stöd i grupp Studien visar att både börda och tillfredsställelse är vanligt förekommande hos närstående och finns oberoende av varandra. I interventionsgruppen minskade upplevd börda enligt cbs efter sex månader och skillnaderna kvarstod efter tolv månader, medan tillfredsställelsen med den närståendes omsorg förstärktes.

En hälsoekonomisk analys visade att i interventionsgruppen var kommunala kostnader per månad (median) signifikant lägre för hemtjänst och särskilt boende (49 respektive sex procent). Kostnaden för interventionen var av engångskaraktör och uppgick till cirka 1 000 kronor per deltagare, att jämföra med en årskostnad på cirka 870 000 kronor för demensboende. Interventionen medförde att behoven av demensboende senarelades cirka sex månader. När demensdrabbade bodde hemma skattade anhöriga sin livskvalitet högre.

Ur ett kommunalt perspektiv kan satsningar göras kring riktade psykosocialutbildningar mot anhöriga, utbildningsinsatser mot bistånds­handläggare, satsning på anhörigombud/-stödjare, inrätta telefonstöd/telefonservice och upprätthålla tolkservice. Vidare att använda sig av de resurser som kommer via den statliga satsningen Vidgat äldreomsorgslyft.

Ur ett regionalt perspektiv kommer de demografiska förändringarna med cirka 50 procent fler personer över 80 år inom knappt tio år innebära hotande brist på slutenvårdsplatser redan inom cirka fem år, med undanträngningseffekter som särskilt drabbar äldre och deras anhöriga. Regionerna behöver öka antalet specialister i geriatrik, som de senaste åren minskat från 47 till 37 per 100 000 invånare över 70 år.

Ur ett nationellt perspektiv borde ett nationellt programområde, NPO, för anhörigvård skapas inom den befintliga organisationen för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvård. En komplettering behövs av den nya utbildningssatsningen för kommunal vårdpersonal år 2022 kring Vidgat äldreomsorgslyft, där medel borde riktas till alla professioner och inte som nu enbart undersköterskor eller chefer inom äldreomsorg, samt att medel ges till andra utbildare än Komvux – exempelvis regioner är viktiga utbildare.

I enlighet med utredningen God och nära vård borde särskilt stöd riktas till regionerna för satsning på geriatrisk vård och fler geriatriska vårdplatser. Likaså borde särskilda medel tillskjutas regionerna för utbildning av specialistläkare i geriatrik i enlighet med Socialstyrelsens utredningar kring behov av ökad geriatrisk kompetens och fler geriatriker.

Ref.
REFERENSER

Elmståhl S, Malmberg B, Annerstedt L (1996). Caregiver´s burden of patients three years after stroke assessed by a novel caregiver burden scale. Archives of physical medicine and rehab.

Elmståhl S, Dahlrup B, Ekström H, Nordell E (2018). The association between medical diagnosis and caregiver burden: a cross-sectional study of recipients of informal support and caregivers from the general population study ’Good aging in Skåne’, Sweden. Aging clin exp res.

Wimo A, Handels R, Elmståhl S m fl (2020). Informell och formell vård hos äldre personer i ordinärt boende. Förändringar och samspel över tid 2001–2015 i SNAC-projektet. SNAC.

Nordell E, Pihlsgård M, Elmståhl S (2016). Äldres hälsa och behov av insatser från kommunal äldreomsorg i Malmö. En rapport med data från studien ’Gott åldrande i Skåne’. Skånes universitetssjukhus och Avdelningen för geriatrik, Lunds universitet.

Ekström H, Auoja NL, Elmståhl S, Sandin Wranker L (2020). High burden among older family caregivers is associated with high prevalence of symptoms: Data from the Swedish study ’Good aging in Skåne (GÅS)’. J aging res.

Wranker LS, Elmståhl S, Fagerström F (2020). The health of older family caregivers – a 6-year follow-up. J gerontol soc work.

Elmståhl S, Lundholm-Auoja N, Ekström H, Sandin Wranker L (2020). Being an older family caregiver does not impact healthcare and mortality: Data from the study ’Good aging in Skåne’. Scand j public health.

Andren S, Elmståhl S (2008). Psychosocial intervention for family caregivers of people with dementia reduces caregiver’s burden: development and effect after 6 and 12 months. Scand j caring sci.

Dahlrup B, Nordell E, Steen-Carlsson K, Elmståhl S (2013). Health economic analysis on a psychosocial intervention for family caregivers of persons with dementia. Dement geriatr cogn disord.

Elmståhl S, Pihlsgård M, Sanmartin Berglund J m fl (2020). En prognos­modell för dimensionering av slutenvård särskilt för gruppen äldre över 80 år. VE geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Fler artiklar ur temat

Svenska nationella studien om åldrande och vård – ett unikt…

Forskningsutpost i norr

Tack vare engagerad personal och infrastruktur från ett tidigare etablerat samarbete med Stiftelsen Äldrecentrum blev en norrländsk glesbygdskommun en del av den globala äldre- och åldrandeforskningen.

40 år av samarbete på Kungsholmen

Tack vare generös respons från invånarna, engagemang för folkhälsa hos Stiftelsen Äldrecentrum och robust vetenskaplig grund vid KI-ARC har vi med upprepade uppföljande undersökningar kunnat följa hälsostatus hos 6 949 äldre personer och därmed gett ett relevant bidrag till att…

Reflektioner ur ett Blekingeperspektiv

Planerna för projektet Åldrandet i Blekinge hade redan börjat smidas när det nationella forskningsprojekt som skulle följa den åldrande befolkningens hälsa och sjuklighet koncipierades. Det visade sig att SNAC låg helt i linje med Blekinges projektplaner.