Folkhälsa

Tema Fallprevention i Äldre i Centrum #1/2023

Fallpreventivt arbete är temat för #1/23. Sex artiklar om bland annat balansträning och styrketräning, att Sverige måste påbörja ett landsomfattande fallpreventivt arbete samt…

Färre skador med bättre balans och starka ben

Fallskador leder till ett personligt lidande för många äldre. Men med muskler som får träna och bibehållen balans minskar risken för att skada sig.

Styrketräning för alla!

"Styrketräning är för alla – nu slipper alla falla" vill Daniel Berglind se som ett motto och den primära preventionen mot fallolyckor.

Kunskap och stöd i fallpreventivt arbete

Personal i både regioner och kommuner behöver mer kunskap och kompetens för att bromsa det växande antalet fallolyckor som drabbar äldre. Med kontinuerlig utbildning och planering kan antalet fallskador minska.

Fotgängare skadas mest i trafiken

Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen i trafikmiljö och statistiken visar att fotgängarna är de som skadas mest allvarligt. Det är framför allt personer från 65 år och uppåt samt kvinnor över 50 som drabbas. Olyckorna kostar samhället 40 miljarder kronor…

Träning av balans hjälper vid Parkinsons sjukdom

Personer med Parkinsons sjukdom har ofta nedsatt gång- och balansförmåga. Redan i början av sjukdomen riskerar de falla och skada sig. Därför borde de erbjudas regelbunden, individanpassad och utmanande träning. Om de får bli mer delaktiga och erbjuds rehabilitering kan…

Sverige måste påbörja ett fallpreventivt arbete

Fallolyckorna förväntas öka. Statistik i Europa visar att dödsfall och år med funktionedsättning på grund av fall, stadigt har ökat sedan 90-talet. Att befolkningen blir allt äldre bidrar starkt till att stödja prognosen om att fallolyckorna kommer att bli fler.…

Projekt undersöker koppling mellan sömnapné och demens

Sömnapné drabbar ungefär en tredjedel av personer i åldrarna 30 till 60. Nu ska forskare från Akademiska sjukhuset på Uppsala universitet undersöka om sömnapné kan vara en riskfaktor för demenssjukdom med hjälp av nattliga andningsmätningar.

Radar förutspår kognitiv sjukdom och fall

Det låter som science fiction, att med hjälp av en sensor kunna upptäcka förhöjd risk för fallolyckor och kognitiv sjukdom. Men forskare på Chalmers tekniska högskola har just utvecklat en sådan metod.

Riskfaktorer för parkinson och ALS

Högt intag av mättat fett är kopplat till risk för Parkinsons sjukdom och ALS-patienter har ofta depression innan de får sin diagnos. Det är några av resultaten i Elin Roos avhandling.