SNAC-centra och aktuella kommuner. Tack till alla deltagare, alla forskare som utnyttjar våra data och vårdgivare som har kunnat implementera våra resultat.

Svenska nationella studien om åldrande och vård – ett unikt projekt sedan 2001

År 1999 initierade Socialdepartementet ett nationellt projekt för att följa upp och utvärdera äldrevården i Sverige. Projektet fick namnet The Swedish national study on aging and care, SNAC. SNAC omfattar en kvartett forskningscentra som samlar in data i fyra områden i Sverige: Gävleborg-Nordanstig (norra Sverige), Stockholm Kungsholmen (centrala Sverige), Blekinge-Karlskrona och Skåne – fem kommuner (södra Sverige).

Varje område utgör ett separat projekt med skilda forskningsgrupper som ansvarar för datainsamling och analys. Samtliga centra delar dock ett gemensamt upplägg, ett grundläggande protokoll och omfattande samarbete, vilket möjliggör sammanslagning av data för analys av specifika forskningsfrågor. Nya deltagare bjuds in vart sjätte år vilket gör det möjligt att analysera förändringar i folkhälsan hos nya äldre generationer. Upplägget av studien är unikt då den kombinerar två olika perspektiv – åldrande och vård, vilket möjliggör undersökning av behovsutveckling och tjänster för gruppen äldre tillsammans med det faktiska tillgodoseendet av dessa behov genom den offentliga vården samt andra former av vård och tjänster.

Fakta
TRE GEMENSAMMA PROJEKT

Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013
Rapport om utbredningen av demens och trender över tid, med uppdaterade siffror för förbättrad planering av vård för demenssjuka.

Informell och formell vård hos äldre personer i ordinärt boende – förändringar och samspel över tid 2001–2015 i SNAC projektet
Rapport till svenska beslutsfattare som har uppmärksammats av media på grund av den höga grad av informell vård som ges av familjemedlemmar till 80-plussare i eget boende.

En prognosmodell för dimensionering av slutenvård särskilt för gruppen äldre över 80 år
Rapport som ger en predikteringsmodell för fastställande av behovet av slutenvård, speciellt för de allra äldsta. Modellen kan användas för strategisk planering på regional nivå.

Varför en nationell studie av åldrande och vård? I slutet av 1990-talet blev det uppenbart att den globalt ökade livslängden skulle bli en av det senaste halvseklets största landvinningar. Den demografiska utvecklingen mot en äldre befolkning utmanar många delar av samhället över hela världen och särskilt hälso- och sjukvården. Att främja ett hälsosamt åldrande är därför ett av 2000-talets viktigaste åtaganden, och för att lyckas behövs vetenskapligt baserad kunskap om äldres hälsa och vårdbehov. Sålunda är det övergripande målet för SNAC att förbättra vår förståelse av åldrandeprocessen och identifiera förebyggande behandling och strategier för att förbättra hälsa och vård för äldre personer.

Efter två års planerande för att uppnå detta mål började SNAC år 2001 följa personer från relativt ung ålder, 60+, till förekomsten av åtskilliga hälsoutfall via olika hälsotillstånd. Under dessa 20 år har vi utforskat tre huvudsakliga områden som är relevanta ur ett kliniskt perspektiv och ett folkhälsoperspektiv, vilka är nära relaterade.

 1. Som forskare undersöker vi utvecklingen från hälsosamt åldrande till sjuklighet och funktionsnedsättning för att upptäcka de huvudsakliga bestämningsfaktorerna för sådana övergångar, vilka innefattar att undersöka inverkan av miljömässiga, sociala och biologiska faktorer på morbiditet, funktionsförmåga och livslängd för de äldre.
 2. Som kliniker är vi intresserade av att studera såväl enskilda sjukdomar som mönster av samtidigt förekommande sjukdomar – samsjuklighet, samt att identifiera biologiska, kliniska och sociala markörer under tidiga faser samt progression av sjuklighet.
 3. Som befrämjare av folkhälsa fokuserar vi på fysisk och mental funktionsförmåga för att upptäcka inverkan av hälsotillstånd, social miljö och biologiska faktorer för utvecklingen av funktionsnedsättning, och på förståelse av behoven av medicinsk-social vård inklusive formell och informell vård.

Efter 20 år är SNAC-studien mer aktuell än någonsin, tack vare den uppnådda kritiska massan av data och en tillräckligt lång uppföljnings­period. Fortsatt datainsamling möjliggör både att följa förändringar över tid och skillnader mellan generationer. De stora databaserna erbjuder fantastiska möjlig­heter i framtiden:

 1. Breddning av våra forskningslinjer för att omfatta prioriteringar av forskning och folkhälsa enligt de lärdomar som covid-19 har gett.
 2. Utvidgning av vår databas med längre uppföljningsperioder och inkludering av nya födelsekohorter för att bli representativ för de framtida äldre.
 3. Bevakning av förändringar i folkhälsa och behov relaterade till yngre födelsekohorter.
 4. Utveckling av nya metoder för analys av resursanvändning och kostnader.
 5. Generering av referensstandarder för normalt åldrande, till exempel lungfunktion, kroppsmått och livstillfredsställelse.
 6. Gemensamma projekt för relevanta frågor så som multimorbiditet, övergripande hälsobedömning och identifiering av relevanta markörer för biologisk ålder.
 7. Upplägg av en gemensam harmoniserad meta-databas som kan erbjudas som modell för andra konsortier som involverar flera databaser.
 8. Stärkande av vårt samarbete i Sverige genom deltagande i National e-infrastructure for ageing research, NEAR. NEAR koordinerar 15 större populationsbaserade longitudinella studier av åldrande och hälsa i Sverige, en tvärvetenskaplig resurs som omfattar 180 000 individer i åldrarna 50 år och uppåt som har följts i mellan sju och 40 år.
 9. Samarbete med andra konsortier så som EpiHealth, i Sverige och övriga Europa.
 10. Främjande av spridning av våra resultat genom regelbundna möten med nationella och lokala myndigheter som svarar för äldrevård.
 11. Stödjande av en evidensbaserad äldrevård med huvudsaklig fokus på primärt, sekundärt samt även tertiärt förebyggande åtgärder.
Fakta
MÅRTEN LAGERGREN

Ibland kan en person göra skillnad. Mårten Lagergren har gjort det. Utan hans idé, initiativ och engagemang skulle SNAC inte existera. Naturligtvis behövdes även andra faktorer: intresse vid socialdepartementet och hälso- och sjukvården, expertis vid universitet, entusiastiska forskare.

Mårten Lagergren förstod att slutet av 1990-talet – när den åldrande befolkningen ökade dramatiskt, den stora äldreomsorgspropositionen hade lagts fram och Sveriges äldreforskning hade börjat växa – var den rätta tiden att starta ett projekt för datainsamling inom äldreområdet. Han blev då initiativtagare till det nationella SNAC-projektet och sedan dess samordnare från starten 2001 till 2016. Tack vare sin utbildning i dataanalys och socialt arbete som docent vid Stockholms universitet kunde han även leda SNAC-K:s vårdsystemdel mellan 2001 och 2018. I den rollen publicerade han många rapporter från Stiftelsen Äldrecentrum som har gett viktig information till kommuner, landsting och Socialstyrelsen, som underlag för planering av hälso- och sjukvården för äldre.

Alla vi som arbetat och arbetar inom SNAC kan bara tacka Mårten för allt han har gjort, erkänna hans bidrag för bättre äldrevård och -omsorg, och fortsätta följa hans spår. Sist men inte minst vill vi uppmärksamma honom för hans outtröttliga ledarskap och kapacitet att skapa trevliga och produktiva samarbeten. Länge leve Mårten!

Fler artiklar ur temat

Forskningsutpost i norr

Tack vare engagerad personal och infrastruktur från ett tidigare etablerat samarbete med Stiftelsen Äldrecentrum blev en norrländsk glesbygdskommun en del av den globala…

40 år av samarbete på Kungsholmen

Tack vare generös respons från invånarna, engagemang för folkhälsa hos Stiftelsen Äldrecentrum och robust vetenskaplig grund vid KI-ARC har vi med upprepade uppföljande…

Reflektioner ur ett Blekingeperspektiv

Planerna för projektet Åldrandet i Blekinge hade redan börjat smidas när det nationella forskningsprojekt som skulle följa den åldrande befolkningens hälsa och sjuklighet koncipierades.…

Gott åldrande i Skåne en god del av SNAC

Den skånska delen SNAC-projektet följer 6 750 deltagare från Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby och Ystad: storstad, mellanstor stad och landsbygd. Nya deltagare 60…