Digital välfärd (#4/20)

Dig välfärd Foto: Yanan Li
Foto: Yanan Li.

Digital välfärd

Utvecklingen från ett industri­samhälle till det digitala samhället kommer att leda till radikala förändringar i hur vi organiserar välfärden. Men många digitala satsningar i äldre­omsorgen tar längre tid än förväntat att införa, samtidigt som det är oklart om de ger ökad livskvalitet för de äldre eller förbättrar arbets­miljön för personalen. I stället för en tilltro till teknik som ensam bärare av förändring bör utgångspunkten vara att tekniken är en del av omsorgens sammanhang och praktik.
Foto Yanan Li

Geronteknologi, digitalisering och silverekonomi

Vi står inför både en global ökning av andelen äldre och begränsade möjligheter att öka antalet som arbetar inom hälso- och välfärds­sektorn. En…

Robot på jobbet

Robotar används redan i många vård- och omsorgsverksamheter, men hurdan är upplevelsen av att arbeta med dem – och hur påverkar det arbetsmiljön?

Tekniken både tämjer och släpper lös

Ett nytt forskningsprojekt studerar välfärdsteknikens konsekvenser för medarbetare i kommunal äldreomsorg.

En personlig assistent i fickan

SMART4MD är ett flerårigt EU-projekt, där forskare tillsammans med personer med mild demens, anhöriga och vårdpersonal utvecklar en app för minnesstöd.

Digital utbildning i demensvård

Tre tvärvetenskapliga projekt ska öka personalens och de anhörigas kunskaper om demens eller ge kompetens som digitala mentorer för att ge ett tryggt och säkert omhändertagande för ett aktivt liv.

Varning för teknikoptimism

Digital teknik kan leda till tidskrävande, riskfylld, teknikcentrerad och mer fragmenterad äldreomsorg.

Från cirkel till café – folkbildningen förnyar sig

En mindre grupp äldre i en löst organiserad sammankomst, kan det vara en social innovation: ett arrangemang som bidrar till att förbättra människors livskvalitet eller levnadsförhållanden?

Biblioteket som support och social mötesplats

För att bli – och förbli – digitalt kompetent krävs ibland mer än hjälp med tekniska utmaningar. Det behövs mötesplatser som ser människan bakom tekniken.

En digital familje­angelägenhet

Dagens samhälle ställer stora krav på individen att ständigt utveckla sina kunskaper om digitala medier. För äldre personer utgör ofta barn och barnbarn ett stöd och lärandet inom familjen ger många nya möjligheter, men rymmer också en rad utmaningar.

Tre generationers perspektiv på teknik

Kunskap saknas om hur personer i olika generationer uppfattar teknik­­utvecklingen, och hur detta påverkar aktivt och hälsosamt åldrande. Projektet GenerationTech vill bidra till att stimulera äldre till teknik­användning och stärka deras delaktighet i samhället.