Digital utbildning i demensvård

Tre tvärvetenskapliga projekt ska öka personalens och de anhörigas kunskaper om demens eller ge kompetens som digitala mentorer för att ge ett tryggt och säkert omhändertagande för ett aktivt liv.

En av framtidens stora utmaningar är den förväntade ökningen av antalet personer med demenssjukdom. En stor utmaning för personal och anhöriga är att bemöta och kommunicera med personer med demens, något som kräver förståelse för sjukdomen och hur den yttrar sig. Forskning tyder på att utbildningsinsatser för vårdpersonal och anhöriga kan bidra till att förbättra vårdtagarnas livssituation, men också bidra positivt till den egna arbetssituationen.

Vård- och omsorgspersonal, såsom undersköterskor och vårdbiträden, utför oftast de mest krävande vårdinsatserna, samtidigt som de har kortast formell utbildning. Utbudet av utbildningar och möjligheter för baspersonal att utbilda sig under arbetstid är i många länder begränsade, vilket i sin tur försvårar ett livslångt lärande. Anhöriga förväntas i stor utsträckning stå för den största delen av omhändertagandet utan särskild utbildning eller stöd.

Projektet Innovativ digital utbildning om demens för vårdpersonal, IDO, genomfördes år 2017–2019 i Sverige, Italien, Grekland, Portugal och Litauen. Dess huvudsakliga syfte var att göra forskningsresultat och vetenskapligt prövade metoder tillgängliga för undersköterskor och vårdbiträden inom demensområdet genom ett innovativt, digitalt utbildningspaket. Utbildningspaketet utvecklades i nära samarbete med personer med demens och deras anhöriga utifrån deras behov av vård och omsorg.

Videofilmer spelades in med personer med demens och anhöriga där dessa gav sin syn på hur vård och omsorg bäst ska utformas för att stötta deras livssituation och underlätta aktivitet och delaktighet. Videofilmer spelades även in i utbildningssyfte, med experter inom olika områden som gav råd, förslag och information om sjukdomen och dess konsekvenser på ett lättillgängligt sätt. Därefter designades en interaktiv spelapplikation, som utgör ett komplement till traditionella utbildningsmetoder. Spelet baseras på tillgänglig evidens för medicinska och psykosociala interventioner vid demenssjukdom.

Spelaren ska tillgodose olika behov hos personen med demens, till exempel hunger och behov av mat, hygien, aktivitet, vila och välbefinnande för att bibehålla eller förbättra personens livskvalitet. Beroende på hur personal eller anhöriga bemöter situationen, reagerar personen med demens på olika sätt. På så sätt utvecklas situationen och spelaren får feedback på resultatet av sitt agerande.

Spelapplikation, videofilmer och faktablad är integrerade utbildningspaket, tillgängligt via en kostnadsfri Massive open online course, mooc, på e-lärplattformen Udemy. Utbildningspaketet testades i samtliga länder med gott resultat (www.idoproject.eu).

Projektet Dem@entoring pågår under perio­den 2018–2021 och är ett samverkansprojekt mellan Danmark, Grekland, Italien, Polen och Sverige, Syftet är att utveckla och testa ett evidensbaserat, digitalt mentorprogram (e-mentorer) för personer med demenssjukdom, anhöriga och baspersonal (under­sköterskor och vårdbiträden).

Via en digital plattform kan e-mentorerna bidra med sina kunskaper, färdigheter och erfarenheter till att förbättra livssituationen för personer med demens. Inlärningsmaterialet kommer att utformas med social inlärningsteori, översättas på samt­liga länders språk och vara tillgängligt på digital plattform.

E-mentorerna utbildas framför allt om mentorskap och hur detta kan utövas och deras färdigheter som mentor utvecklas och tränas digitalt, till exempel via kurser och simuleringsspel. De tränas också i frågor som rör personer med demens – såsom beteendeproblem och psyko­sociala interventioner – men också i strategier för själv­omhändertagande och minskning av stress. Efter avslutat projekt kommer utbildningsmaterialet att vara fritt tillgängligt på projektets hemsida (www.dementoring.eu).

EARLYDEM pågår under perioden 2019–2022. Projektet drivs i samverkan mellan Grekland, Italien, Frankrike och Sverige. Syftet att utveckla en interaktiv e-lärandeplattform, om tidig identifiering av demenssjuk­domar. Plattformen kan användas för att utbilda personal inom primär­vården och andra som möter äldre personer med lindrig kognitiv störning eller tidig demenssjukdom att vara uppmärksamma på tidiga symptom på sjuk­domen.

En vetenskaplig litteraturstudie är under genomförande, med syftet att identifiera vilka kunskapsluckor personal inom primärvården har om tidiga tecken på demenssjukdom. Fokusgruppsintervjuer med legitimerad och icke-legitimerad vårdpersonal har genomförts för att ta reda på vilken kunskap de hade om tidiga symptom på lindrig kognitiv störning eller tidig demenssjukdom. De tillfrågades också om behov av utbildning och preferenser kring utbildningsformer och digitala hjälpmedel.”

Utbildningsmaterialet baseras på tidigare genomförda delar i projektet samt tillgänglig evidens och ”best practice” avseende lindrig kognitiv störning eller tidig demenssjukdom. earlydem-plattformen designas utifrån sociala och sociokulturella lärandeteorier och kommer att kunna genomföras stegvis i korta moduler där text, bild och filmer blandas med självtest och material för reflektion (www.earlydem.tech4­care.eu).

Fakta
REFERENSER

Lethin, Chiatti, Hanson, Margioti, Gagliardi, Vaz de Carvalho & Malmgren Fänge (2019). Support needs and expectations of people living with dementia and their informal carers in everyday life: A European study. Social sciences.

Maskeliunas, Damaševicius, Lethin, Paulauskas, Esposito, Catena & Aschettino (2019). Serious game IDO – Towards better education in dementia care. Information.

Fler artiklar ur temat

Foto Yanan Li

Geronteknologi, digitalisering och silverekonomi

Vi står inför både en global ökning av andelen äldre och begränsade möjligheter att öka antalet som arbetar inom hälso- och välfärds­sektorn. En väg framåt är användning av teknik för att stödja såväl professionerna som de som behöver ta del…

Robot på jobbet

Robotar används redan i många vård- och omsorgsverksamheter, men hurdan är upplevelsen av att arbeta med dem – och hur påverkar det arbetsmiljön?

Tekniken både tämjer och släpper lös

Ett nytt forskningsprojekt studerar välfärdsteknikens konsekvenser för medarbetare i kommunal äldreomsorg.

En personlig assistent i fickan

SMART4MD är ett flerårigt EU-projekt, där forskare tillsammans med personer med mild demens, anhöriga och vårdpersonal utvecklar en app för minnesstöd.