Omsorgens marknad (#1/18)

Konkurrens och valfrihet inom äldreomsorgen går hand i hand med vinster och kvalitet.

Omsorgens marknad klyver landet

Sedan tidigt 1990-tal har konkurrens och valfrihet varit ledord inom äldreomsorgen. Vid sidan av kommunernas egna verksamheter finns privata företag och ideella organisationer som erbjuder olika välfärdstjänster. Men vad säger forskningen om konkurrensen och valfriheten? Vilka vinster och förluster finns det?

Valfrihetssystem i Sveriges kommuner november 2017 Källa: SKL

Med kommunal upphandling och/eller fri etablering genom så kallade valfrihetssystem finns nu möjligheten att i mer än hälften av landets 290 kommuner själv välja hemtjänst eller särskilt boende.

Förutom möjligheten att välja utförare är tanken bakom konkurrensutsättningen av tidigare monopolverksamheter bland annat att uppnå ökad effektivitet samt ge större utrymme för innovationer.

Hand i hand med konkurrens och valfrihet går begrepp som kvalitet och vinster i välfärden och i takt med omsorgens marknadisering har kritiken mot vad som ses som konkurrensens negativa konsekvenser ökat. De stora vinsterna hos välfärdsföretagen har i debatten ställts mot exempel på undermålig vård och omsorg.

Det är mot den bakgrunden som detta tema lyfter fram den viktiga forskning som berör valfrihet och konkurrens, vinster och kvalitet inom vården och omsorgen om äldre personer.

Artiklar i temat

Kommuner med och utan kundval – mer lika än olika

En jämförelse mellan vad äldre tycker om hemtjänsten i kommuner med och utan kundval visar på fler likheter än skillnader. Oavsett modell är det viktigaste vad som sker i själva mottagandet av hjälpen.

Konceptbaserade äldreboenden förbryllar

Äldreboenden som bygger på livsstil och intressen verkar svåra att förena med skröplighet och sjukdom. Marknadiseringen är en förklaring till boendenas uppkomst.

Hur personalen agerar är ett bortglömt kvalitetsmått

En studie av två privatdrivna äldreboenden visar att alla boenden, oavsett organisatoriska villkor, måste hitta strategier för att leva upp till kraven på dokumentation. Men i diskussionen om marknadisering tycks inte personalens handlingsutrymme ha stärkts, trots att det är den…

Alla tre modellerna ger mest för pengarna

Att låta offentliga, vinstsyftande och idéburna verksamheter tävla mot varandra ger mestkvalitet för pengarna. Men det ska straffa sig ekonomiskt att inte leva upp till kraven.