Porträttbild på Linda Nyholm.
Linda Nyholm, projektledare på Nestor FoU-center. Foto: Nestor FoU-center

Blandade hälso- och sjukvårdsinsatser på särskilt boende

I en ny rapport har Nestor FoU-center grävt djupare i frågan om vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som erbjuds och ska erbjudas på särskilda boenden för äldre.

Rapportens framsidaFrågan om vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som ska erbjudas på särskilda boenden är ständigt aktuell som en del i samverkan mellan kommun och region, inte minst vid utskrivning av äldre personer från slutenvården. Det är också en fråga som fått större uppmärksamhet i och med coronapandemin. Nestor FoU-center, som verkar i södra Storstockholm, har nu publicerat en rapport där de närmar sig frågan genom intervjuer med 22 yrkespersoner på särskilda boenden, så som sjuksköterskor, MAS:ar, kommunchefer med ansvar för hälso- och sjukvårdspersonal, säbo-läkare, representanter för ASIH, samt avtalshandläggare vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

– Det förväntas också bli så i framtiden, i och med omställningen till en god och nära vård, att mer vård ska bedrivas utanför sjukhusen. Det är vår ingång till rapporten, säger projektledare Linda Nyholm i en intervju på Nestors hemsida.

I intervjuerna framkommer det att olika kommuner och boenden tolkar avtal och överenskommelser lite olika, vilket i sin tur leder till att man erbjuder olika typer av hälso- och sjukvård på olika särskilda boenden och i olika kommuner. Vissa särskilda boenden kan erbjuda mer avancerade insatser, som att ge näringsdropp, ge blod och sköta om trakeostomier, medan andra boenden inte gör det.

– Vi blev ganska förvånade över hur svårt det är att tolka vad det är som gäller utifrån lagar, överenskommelser och uppdrag. Om man tar det här med primärvård och avancerad hälso- och sjukvård, så finns det ingen klar definition av vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som ligger på primärvårdsnivå och vilka som är mer avancerade, utan det är ganska öppet för tolkning. Det som är skrivet är att kommunerna har ett uppdrag inom primärvården, säger Linda Nyholm.

– Sedan har man olika bemanning. På vissa ställen har man till exempel sjuksköterskor på plats dygnet runt och då kan man också göra vissa insatser dygnet runt. Man anpassar hälso- och sjukvårdsinsatserna mer efter bemanningen och verksamheten än att man utgår från vad som är bäst för den enskilde personen.

Dessutom kommer det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ofta i skymundan, då personalen behöver prioritera det mest akuta. Linda Nyholm beskriver det som att läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister ofta har mer av en konsultfunktion, och inte är på plats dygnet runt eller ens varje dag. Det gör det svårt att hinna med förebyggande insatser.

– Men man ska komma ihåg att det här är en liten studie och vi kan inte riktigt säga att det ser ut så här i hela Sverige eller i hela Stockholm, utan det är intervjupersonernas berättelser och det är de vi utgår från här, säger hon.

Relaterat

Glöm inte att äldre hbtq-personer finns

Studier visar att medarbetare i äldreomsorgen säger att de aldrig har mött en äldre hbtq-person. Det kan bero på bristande kunskap i mottagande.…

Äldre i Centrum #4/23: kultur

I årets sista nummer berättar vi om hur kultur påverkar hälsan hos äldre och vård- och omsorgspersonal. Läs bland annat om musik som…

Äldre kvinna målar på duk

Kultur i hälsans tjänst

Att konstupplevelser kan ha goda hälsoeffekter för äldre finns det i dag livaktig forskning som visar. Det gäller musik och musicerande, bildbetraktande och…

Fler nyheter

Minskad dopaminsignalering påverkar hjärnans kommunikationsbanor

När vi blir äldre fungerar hjärnan inte lika effektivt som tidigare. Effekten av dopamin, hjärnans belöningssystem, verkar minska när vi åldras visar forskningsprojektet…

Allt fler äldre kvinnor medicinerar mot ångest och depression

Under åren 2006–2022 ökade användningen av antidepressiva läkemedel med 23 procent bland personer över 65 år. Det är främst kvinnor som blir diagnostiserade…

En man och en kvinna ligger i sängen och sover och håller varandra i handen.

Många sätt att flytta ihop som äldre

Många flyttar när de har gått i pension, antingen själva eller tillsammans med en partner. Nu har forskare undersökt hur flytt och boende…