INFORMATION FRÅN AGING RESEARCH CENTER, ARC

Förorenad luft knyts till demens genom hjärt-/kärlsjukdom

När man utsätts för höga halter luft­föroreningar ökar risken för demens, och risken verkar via hjärt-/kärlsjukdom, enligt en studie från Karolinska Institutet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften JAMA Neurology. Därför kan patienter med hjärt-/kärlsjukdom som bor i områden med höga halter luftföroreningar behöva extra åtgärder.

Under de kommande 30 åren förväntas antalet människor med demens vara tre gånger så stort som i dag. I nuläget finns ingen verksam behandling och därför är det extra viktigt att hitta miljö- och livsstilsfaktorer som går att påverka. Nyligen har enstaka vetenskapliga studier visat på samband mellan luftföroreningar och demens, men på vilket sätt luftföroreningar skulle påverka risken för demens har varit oklart.
I denna studie har forskarna undersökt sambandet mellan halten av luftföroreningar utanför bostaden och demens, och speciellt vilken roll hjärt-/kärlsjukdom kan ha i detta.

I studien användes ett urval av 3 000 demensfria personer hemmahörande på Kungsholmen i Stockholm. Personernas medelålder var 74 år. Dessa följdes sedan med upprepade kliniska undersökningar under upp till elva år. 364 personer utvecklade demenssjukdom under studiens gång.
”Stockholm har ju internationellt sett en god luftkvalitet, i de flesta fall halter som ligger väl under europeiska gränsvärden. Trots det fann vi ett samband med både hjärt-/kärlsjukdom och demens”, säger studiens huvudförfattare Giulia Grande, doktorand vid Aging Research Center. ”Det vi ser tyder på att lokalt producerade luftföroreningar påverkar risken att drabbas av demens och att påverkan i huvudsak beror på att luftföroreningar påverkar risken att få hjärt-/kärlsjukdom, särskilt stroke, vilken i sin tur ökar risken för demens”.

De senaste årens exponering föreföll mer betydelsefull än tidigare exponering för luftföroreningar, vilket förvånande forskarna med tanke på att demens oftast utvecklas långsamt och under lång tid. Men det stämmer väl med internationella studier av luftföroreningar och risken för hjärt-kärlsjuklighet. Stroke var den sjukdom som tydligast kunde knytas till å ena sidan luftföroreningar, å andra sidan demens, och förklarade ungefär hälften av sambandet mellan luftföroreningar och demens. Även hjärtinfarkt och hjärtsvikt spelade en roll.

”Det är känt att luftföroreningar är en riskfaktor för hjärt-kärlhälsa och att hjärt-/kärlsjukdom ökar risken för demens. I vår studie har vi kopplat samman dessa tre faktorer och visat att till och med i så goda förhållanden som i Stockholm kan luftföroreningar bidra till demens. Detta understryker ytterligare vikten av att minska exponeringen för luftföroreningar. För att förhindra utveckling av demens är det även viktigt att förebygga och behandla hjärt-/kärlsjukdom, inte minst för människor som bor i förorenade miljöer”, säger Giulia Grande.

Fakta
AKTUELL STUDIE

Grande, G., Ljungman, P.L.S., Eneroth, K., Bellander, T., & Rizzuto, D. (2020). Association Between Cardiovascular Disease and Long-term Exposure to Air Pollution With the Risk of Dementia. JAMA Neurology. Published online March 30, 2020. doi: 10.1001/jamaneurol.2019.4914

Kontaktpersoner: Doktorand Giulia Grande, giulia.grande@ki.se; forskarassistent Debora Rizzuto, debora.rizzuto@ki.se; professor Tom Bellander,
tom.bellander@ki.se

Studien finansierades av SNAC-K, Socialdepartementet, Vetenskapsrådet, KI:s doktorandfinansiering med fakultetsmedel (KID-medel) och Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

 

Relaterat

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis undersöka i ett nytt projekt.

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom allt ifrån medicin och psykologi till socialgerontologi.

Två polishundar som ligger ner i gräs

Samarbete mot försvinnanden

Varje år försvinner nästan 27 000 personer, varav många har en demenssjukdom. Nu ska Isoldeprojektet förebygga försvinnanden och öka tryggheten för personer med kognitiv svikt.

Fler nyheter

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög, men åtminstone lägre än året innan. Det framgår av Vård- och omsorgsanalys nya rapport.

Omslag Äldre i Centrum nummer 4 2022

Tema Samverkan i Äldre i Centrum #3/2022

I #3/22 är temat samverkan mellan vård- och omsorgsgivare för äldre. Tidningen bjuder också på reportage om forskningsmiljön Aging research center – ARC och om ett samarbete kring att förebygga försvinnanden av personer med kognitiv svikt.

Allt fler äldre med infektionsdiagnos på sjukhus

Mellan 1998 och 2019 ökade andelen vårddygn för personer med infektionsdiagnos från 11 till 21 procent. Ökningen är störst bland äldre personer över 80 år. Det visar en ny studie av forskare från Lunds universitet.