INFORMATION FRÅN AGING RESEARCH CENTER, ARC

Förorenad luft knyts till demens genom hjärt-/kärlsjukdom

När man utsätts för höga halter luft­föroreningar ökar risken för demens, och risken verkar via hjärt-/kärlsjukdom, enligt en studie från Karolinska Institutet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften JAMA Neurology. Därför kan patienter med hjärt-/kärlsjukdom som bor i områden med höga halter luftföroreningar behöva extra åtgärder.

Under de kommande 30 åren förväntas antalet människor med demens vara tre gånger så stort som i dag. I nuläget finns ingen verksam behandling och därför är det extra viktigt att hitta miljö- och livsstilsfaktorer som går att påverka. Nyligen har enstaka vetenskapliga studier visat på samband mellan luftföroreningar och demens, men på vilket sätt luftföroreningar skulle påverka risken för demens har varit oklart.
I denna studie har forskarna undersökt sambandet mellan halten av luftföroreningar utanför bostaden och demens, och speciellt vilken roll hjärt-/kärlsjukdom kan ha i detta.

I studien användes ett urval av 3 000 demensfria personer hemmahörande på Kungsholmen i Stockholm. Personernas medelålder var 74 år. Dessa följdes sedan med upprepade kliniska undersökningar under upp till elva år. 364 personer utvecklade demenssjukdom under studiens gång.
”Stockholm har ju internationellt sett en god luftkvalitet, i de flesta fall halter som ligger väl under europeiska gränsvärden. Trots det fann vi ett samband med både hjärt-/kärlsjukdom och demens”, säger studiens huvudförfattare Giulia Grande, doktorand vid Aging Research Center. ”Det vi ser tyder på att lokalt producerade luftföroreningar påverkar risken att drabbas av demens och att påverkan i huvudsak beror på att luftföroreningar påverkar risken att få hjärt-/kärlsjukdom, särskilt stroke, vilken i sin tur ökar risken för demens”.

De senaste årens exponering föreföll mer betydelsefull än tidigare exponering för luftföroreningar, vilket förvånande forskarna med tanke på att demens oftast utvecklas långsamt och under lång tid. Men det stämmer väl med internationella studier av luftföroreningar och risken för hjärt-kärlsjuklighet. Stroke var den sjukdom som tydligast kunde knytas till å ena sidan luftföroreningar, å andra sidan demens, och förklarade ungefär hälften av sambandet mellan luftföroreningar och demens. Även hjärtinfarkt och hjärtsvikt spelade en roll.

”Det är känt att luftföroreningar är en riskfaktor för hjärt-kärlhälsa och att hjärt-/kärlsjukdom ökar risken för demens. I vår studie har vi kopplat samman dessa tre faktorer och visat att till och med i så goda förhållanden som i Stockholm kan luftföroreningar bidra till demens. Detta understryker ytterligare vikten av att minska exponeringen för luftföroreningar. För att förhindra utveckling av demens är det även viktigt att förebygga och behandla hjärt-/kärlsjukdom, inte minst för människor som bor i förorenade miljöer”, säger Giulia Grande.

Fakta
AKTUELL STUDIE

Grande, G., Ljungman, P.L.S., Eneroth, K., Bellander, T., & Rizzuto, D. (2020). Association Between Cardiovascular Disease and Long-term Exposure to Air Pollution With the Risk of Dementia. JAMA Neurology. Published online March 30, 2020. doi: 10.1001/jamaneurol.2019.4914

Kontaktpersoner: Doktorand Giulia Grande, giulia.grande@ki.se; forskarassistent Debora Rizzuto, debora.rizzuto@ki.se; professor Tom Bellander,
tom.bellander@ki.se

Studien finansierades av SNAC-K, Socialdepartementet, Vetenskapsrådet, KI:s doktorandfinansiering med fakultetsmedel (KID-medel) och Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

 

Relaterat

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Avsnitt 20: Hörselnedsättning – och året som varit

I årets sista avsnitt av Äldre i Centrum-podden samlar redaktionen ihop en krönika över 2022 som har innehållit en hel del gåfotboll och spännande reportage. Dessutom får du höra om de olika artiklarna i det senaste numret av tidningen, #4/22,…

Efterfrågad kunskap ger hjälp till självhjälp

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fyller 36 år i år. De genomför praktiknära forskning och utredningar utifrån olika verksamheters frågor och behov av kunskap, med syftet att förbättra vård och omsorg för äldre i länet. De erbjuder också process- och metodstöd…

Fler nyheter

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden vid akututryckningar till äldre personer.