Foto: Unsplash

Personalens stöd viktigt för välbefinnande på äldreboenden

Känsla av självständighet och inflytande är två saker som är viktiga för att äldre på boenden ska känna att de har betydelse. Det visar en avhandling som pekar på att personalens stöd är särskilt väsentligt för att boende ska känna välbefinnande.

Enligt Socialtjänstlagen ska äldre personer som bor på vård- och omsorgsboenden bli behandlade med värdighet och därmed få en känsla av välbefinnande. Nydisputerade Charlotte Roos vid Högskolan Dalarna har i sin avhandling undersökt vad som får äldre personer att uppleva just värdighet och välbefinnande.

Hon fann att en central aspekt för att känna sig betydelsefull var att själv kunna hantera vardagen och känna sig fri på boendet. Upplevelser av värdighet och välbefinnande var tätt kopplat till personalens attityder, inomhus-, utomhus- och måltidsmiljöerna, samt individuella faktorer såsom hälsa, rörlighet och demenssjukdom.

Vikten av att behålla sina fysiska och kognitiva förmågor betonades och för att uppnå en känsla av värdighet var det viktigt att personalen var där som stöd.

Det var också viktigt för de äldre att få ha inflytande över sin vård och omsorg. Där var personalen väsentlig för att främja en sådan boendemiljö.

Äldre personer som upplevt respektlöst bemötande från personal var i högre utsträckning missnöjda och trivdes inte lika bra, jämfört med äldre personer som inte upplevt respektlöst bemötande.

En intervention där självreflektion och dialoger ingår kan vara en metod för att säkerställa att personalen kan vara ett stöd för de äldre.

”Enhetschefer och sjuksköterskor, utifrån sina kunskapsområden, behöver arbeta tillsammans som ett team för att utveckla förbättringsstrategier med fokus på att främja äldre personers värdighet och välbefinnande. Dessutom bör de äldre personerna själva, utifrån att de vet vad som är viktigt för att främja värdighet och välbefinnande, ingå i teamet”, står det i avhandlingen.

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandlingen

Charlotte Roos (2022). Promoting dignity and well-being in residential care facilities. Högskolan Dalarna.

Delstudier

I. Charlotte Roos m fl (2022). “I want to be treated like I still matter”: older persons’ perceptions and experiences regarding important aspects of experiencing dignity and well-being in residential care facilities. Manuskript. 

II. Charlotte Roos m fl (2021). Factors associated with perceptions of dignity and well‐being among older people living in residential care facilities in Sweden. A national cross‐sectional study. Publicerad i Health & social care in the community. 

III. Charlotte Roos m fl (2022). Factors associated with older persons’ perceptions of dignity and well-being over a three-year period: A retrospective national study in residential care facilities. Manuskript.

IV. Charlotte Roos m fl (2016). An intervention targeting fundamental values among caregivers at residential facilities: effects of a cluster-randomized controlled trial on residents’ self-reported empowerment, person-centered climate and life satisfaction. Publicerad i Bmc geriatrics. 

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…