Foto: Unsplash

Personalens stöd viktigt för välbefinnande på äldreboenden

Känsla av självständighet och inflytande är två saker som är viktiga för att äldre på boenden ska känna att de har betydelse. Det visar en avhandling som pekar på att personalens stöd är särskilt väsentligt för att boende ska känna välbefinnande.

Enligt Socialtjänstlagen ska äldre personer som bor på vård- och omsorgsboenden bli behandlade med värdighet och därmed få en känsla av välbefinnande. Nydisputerade Charlotte Roos vid Högskolan Dalarna har i sin avhandling undersökt vad som får äldre personer att uppleva just värdighet och välbefinnande.

Hon fann att en central aspekt för att känna sig betydelsefull var att själv kunna hantera vardagen och känna sig fri på boendet. Upplevelser av värdighet och välbefinnande var tätt kopplat till personalens attityder, inomhus-, utomhus- och måltidsmiljöerna, samt individuella faktorer såsom hälsa, rörlighet och demenssjukdom.

Vikten av att behålla sina fysiska och kognitiva förmågor betonades och för att uppnå en känsla av värdighet var det viktigt att personalen var där som stöd.

Det var också viktigt för de äldre att få ha inflytande över sin vård och omsorg. Där var personalen väsentlig för att främja en sådan boendemiljö.

Äldre personer som upplevt respektlöst bemötande från personal var i högre utsträckning missnöjda och trivdes inte lika bra, jämfört med äldre personer som inte upplevt respektlöst bemötande.

En intervention där självreflektion och dialoger ingår kan vara en metod för att säkerställa att personalen kan vara ett stöd för de äldre.

”Enhetschefer och sjuksköterskor, utifrån sina kunskapsområden, behöver arbeta tillsammans som ett team för att utveckla förbättringsstrategier med fokus på att främja äldre personers värdighet och välbefinnande. Dessutom bör de äldre personerna själva, utifrån att de vet vad som är viktigt för att främja värdighet och välbefinnande, ingå i teamet”, står det i avhandlingen.

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandlingen

Charlotte Roos (2022). Promoting dignity and well-being in residential care facilities. Högskolan Dalarna.

Delstudier

I. Charlotte Roos m fl (2022). “I want to be treated like I still matter”: older persons’ perceptions and experiences regarding important aspects of experiencing dignity and well-being in residential care facilities. Manuskript. 

II. Charlotte Roos m fl (2021). Factors associated with perceptions of dignity and well‐being among older people living in residential care facilities in Sweden. A national cross‐sectional study. Publicerad i Health & social care in the community. 

III. Charlotte Roos m fl (2022). Factors associated with older persons’ perceptions of dignity and well-being over a three-year period: A retrospective national study in residential care facilities. Manuskript.

IV. Charlotte Roos m fl (2016). An intervention targeting fundamental values among caregivers at residential facilities: effects of a cluster-randomized controlled trial on residents’ self-reported empowerment, person-centered climate and life satisfaction. Publicerad i Bmc geriatrics. 

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…