Foto: Unsplash

Personalens stöd viktigt för välbefinnande på äldreboenden

Känsla av självständighet och inflytande är två saker som är viktiga för att äldre på boenden ska känna att de har betydelse. Det visar en avhandling som pekar på att personalens stöd är särskilt väsentligt för att boende ska känna välbefinnande.

Enligt Socialtjänstlagen ska äldre personer som bor på vård- och omsorgsboenden bli behandlade med värdighet och därmed få en känsla av välbefinnande. Nydisputerade Charlotte Roos vid Högskolan Dalarna har i sin avhandling undersökt vad som får äldre personer att uppleva just värdighet och välbefinnande.

Hon fann att en central aspekt för att känna sig betydelsefull var att själv kunna hantera vardagen och känna sig fri på boendet. Upplevelser av värdighet och välbefinnande var tätt kopplat till personalens attityder, inomhus-, utomhus- och måltidsmiljöerna, samt individuella faktorer såsom hälsa, rörlighet och demenssjukdom.

Vikten av att behålla sina fysiska och kognitiva förmågor betonades och för att uppnå en känsla av värdighet var det viktigt att personalen var där som stöd.

Det var också viktigt för de äldre att få ha inflytande över sin vård och omsorg. Där var personalen väsentlig för att främja en sådan boendemiljö.

Äldre personer som upplevt respektlöst bemötande från personal var i högre utsträckning missnöjda och trivdes inte lika bra, jämfört med äldre personer som inte upplevt respektlöst bemötande.

En intervention där självreflektion och dialoger ingår kan vara en metod för att säkerställa att personalen kan vara ett stöd för de äldre.

”Enhetschefer och sjuksköterskor, utifrån sina kunskapsområden, behöver arbeta tillsammans som ett team för att utveckla förbättringsstrategier med fokus på att främja äldre personers värdighet och välbefinnande. Dessutom bör de äldre personerna själva, utifrån att de vet vad som är viktigt för att främja värdighet och välbefinnande, ingå i teamet”, står det i avhandlingen.

Läs avhandlingen i sin helhet

Avhandlingen

Charlotte Roos (2022). Promoting dignity and well-being in residential care facilities. Högskolan Dalarna.

Delstudier

I. Charlotte Roos m fl (2022). “I want to be treated like I still matter”: older persons’ perceptions and experiences regarding important aspects of experiencing dignity and well-being in residential care facilities. Manuskript. 

II. Charlotte Roos m fl (2021). Factors associated with perceptions of dignity and well‐being among older people living in residential care facilities in Sweden. A national cross‐sectional study. Publicerad i Health & social care in the community. 

III. Charlotte Roos m fl (2022). Factors associated with older persons’ perceptions of dignity and well-being over a three-year period: A retrospective national study in residential care facilities. Manuskript.

IV. Charlotte Roos m fl (2016). An intervention targeting fundamental values among caregivers at residential facilities: effects of a cluster-randomized controlled trial on residents’ self-reported empowerment, person-centered climate and life satisfaction. Publicerad i Bmc geriatrics. 

Relaterat

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…