Foto: Michal Jarmoluk/Pixabay

Riksrevisionen granskar granskarna

I en ny granskning ska Riksrevisionen undersöka IVO:s arbete när det gäller vården och omsorgen om äldre.

Verksamheter som bedriver vård och omsorg av äldre ska både fånga upp och utreda enskildas klagomål och utreda och åtgärda händelser som har eller kunde ha lett till vårdskador och missförhållanden. Syftet är att utveckla både kvalitet och patientsäkerhet.

Staten ansvarar å sin sida för övergripande styrning, att ge stöd till verksamheterna och för att utöva tillsyn. Det senare görs genom Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dit verksamheterna enligt bestämmelserna i lex Maria och lex Sarah också ska rapportera allvarliga fall.

Enligt Riksrevisionen visar tidigare uppföljningar dock att missförhållanden och klagomål inte alltid hanteras på rätt sätt. Det är också oklart om de avsedda kvalitetsförbättringarna sker. Även om ansvaret ytterst ligger på utförarna ska statens styrning, stöd och tillsyn bidra till detta.

– De problem som vi hittills sett tyder på att statens insatser inte är tillräckligt effektiva, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Granskningen som Riksrevisionen nu inlett ska därför utreda hur väl den statliga tillsynen genom IVO fungerar inom vården och omsorgen om äldre. Resultatet redovisas i en rapport med planerad publicering i november 2022.

Relaterat

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…