Christine Etzerodt Laustsen har i sin avhandling studerat hur yrkesverksamma tänker kring samverkan med forskare. Foto: Kerstin Weman Thornell

Så kan klyftan mellan forskning och praktik överbryggas

Hälften av all forskning hamnar inte där den behövs som mest – i praktiken. Nu visar en avhandling vad som är viktigt för att få ut forskningsresultat till verksamheter.

Samverkan är ett hett ämne inom den akademiska världen. Men många parter vittnar ofta om utmaningar som uppstår när forskning ska tillämpas i verksamheter. 

– Det finns undersökningar som visar att hälften av all forskning aldrig landar i praktiken, säger Christine Etzerodt Laustsen som nyligen lade fram en avhandling vid Högskolan Kristianstad om samverkan. 

Avhandlingen analyserar hur klyftan mellan forskning och praktik kan överbryggas genom att involvera yrkesverksamma personer i olika forskningsprojekt. Resultaten visar att det är viktigt att parterna bygger tillitsfulla relationer och skapar en miljö där man kan diskutera tillsammans. 

– Ytterst handlar det om bemötande och här har forskaren ett stort ansvar. Det är lätt att luta sig tillbaka på tysta hierarkier och tänka att forskaren har alla ansvar. Men i stället behöver forskaren erkänna att de yrkesverksammas kunskap också är viktig. De yrkesverksamma behöver tro på sig själva då de har mycket att bidra med till forskning, säger Christine Etzerodt Laustsen i ett pressmeddelande. 

Inom ramen för avhandlingen har även en guide tagits fram med konkreta exempel på områden som parterna behöver diskutera och hitta samsyn kring. Den innehåller också en mängd skeenden där yrkesverksamma kan göra betydande insatser i forskningsprojekt. De kan bland annat hjälpa till att designa studier, utveckla forskningsfrågor, rekrytera deltagare, samla in och tolka data, samt sprida forskningsresultat. 

– Förhoppningsvis blir det en ömsesidig lärandeprocess för både forskaren och de yrkesverksamma. Att forskningen dessutom blir mer relevant och tillämpbar i verkligheten är förstås motiverande och meningsfullt för forskaren. Detta gäller alla typer av samverkansprojekt, men är kanske extra viktigt för forskning inom området åldrande och hälsa, säger Christine Etzerodt Laustsen.

Fakta
Om avhandlingen

Avhandlingen ligger inom ramen för forskningsprojektet UserAge där forskare från flera olika lärosäten bygger upp kunskap kring åldrande och vård av äldre genom samverkan.

Christine Etzerodt Laustsens avhandling tar avstamp i yrkesverksamma personer såsom undersköterskor, sjuksköterskor och chefer inom vård och omsorg, som på olika sätt involveras i forskningsprojekt kring åldrande och hälsa. 

Läs avhandlingen

Christine Etzerodt Laustsen (2022). Involving professionals in research – In the field of ageing and health. Lunds universitet. 

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras…

Uppskattad modell för hemsjukvård

När läkare gör hembesök hos äldre personer med stora vårdbehov får patienterna mer kontroll över den egna vården och samarbetet mellan olika vårdgrupper…