Christine Etzerodt Laustsen har i sin avhandling studerat hur yrkesverksamma tänker kring samverkan med forskare. Foto: Kerstin Weman Thornell

Så kan klyftan mellan forskning och praktik överbryggas

Hälften av all forskning landar hamnar där den ibland behövs som mest – i praktiken. Nu visar en avhandling vad som är viktigt för att få ut forskningsresultat till verksamheter.

Samverkan är ett hett ämne inom den akademiska världen. Men många parter vittnar ofta om utmaningar som uppstår när forskning ska tillämpas i verksamheter. 

– Det finns undersökningar som visar att hälften av all forskning aldrig landar i praktiken, säger Christine Etzerodt Laustsen som nyligen lade fram en avhandling vid Högskolan Kristianstad om samverkan. 

Avhandlingen analyserar hur klyftan mellan forskning och praktik kan överbryggas genom att involvera yrkesverksamma personer i olika forskningsprojekt. Resultaten visar att det är viktigt att parterna bygger tillitsfulla relationer och skapar en miljö där man kan diskutera tillsammans. 

– Ytterst handlar det om bemötande och här har forskaren ett stort ansvar. Det är lätt att luta sig tillbaka på tysta hierarkier och tänka att forskaren har alla ansvar. Men i stället behöver forskaren erkänna att de yrkesverksammas kunskap också är viktig. De yrkesverksamma behöver tro på sig själva då de har mycket att bidra med till forskning, säger Christine Etzerodt Laustsen i ett pressmeddelande. 

Inom ramen för avhandlingen har även en guide tagits fram med konkreta exempel på områden som parterna behöver diskutera och hitta samsyn kring. Den innehåller också en mängd skeenden där yrkesverksamma kan göra betydande insatser i forskningsprojekt. De kan bland annat hjälpa till att designa studier, utveckla forskningsfrågor, rekrytera deltagare, samla in och tolka data, samt sprida forskningsresultat. 

– Förhoppningsvis blir det en ömsesidig lärandeprocess för både forskaren och de yrkesverksamma. Att forskningen dessutom blir mer relevant och tillämpbar i verkligheten är förstås motiverande och meningsfullt för forskaren. Detta gäller alla typer av samverkansprojekt, men är kanske extra viktigt för forskning inom området åldrande och hälsa, säger Christine Etzerodt Laustsen.

Fakta
Om avhandlingen

Avhandlingen ligger inom ramen för forskningsprojektet UserAge där forskare från flera olika lärosäten bygger upp kunskap kring åldrande och vård av äldre genom samverkan.

Christine Etzerodt Laustsens avhandling tar avstamp i yrkesverksamma personer såsom undersköterskor, sjuksköterskor och chefer inom vård och omsorg, som på olika sätt involveras i forskningsprojekt kring åldrande och hälsa. 

Läs avhandlingen

Christine Etzerodt Laustsen (2022). Involving professionals in research – In the field of ageing and health. Lunds universitet. 

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Personal trivs bättre hos äldreboenden i offentlig regi

Ägarform tycks ha betydelse för hur personalen trivs på äldreboenden. Det visar en svensk studie från Högskolan i Gävle där man har jämfört…

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden…