Christine Etzerodt Laustsen har i sin avhandling studerat hur yrkesverksamma tänker kring samverkan med forskare. Foto: Kerstin Weman Thornell

Så kan klyftan mellan forskning och praktik överbryggas

Hälften av all forskning landar hamnar där den ibland behövs som mest – i praktiken. Nu visar en avhandling vad som är viktigt för att få ut forskningsresultat till verksamheter.

Samverkan är ett hett ämne inom den akademiska världen. Men många parter vittnar ofta om utmaningar som uppstår när forskning ska tillämpas i verksamheter. 

– Det finns undersökningar som visar att hälften av all forskning aldrig landar i praktiken, säger Christine Etzerodt Laustsen som nyligen lade fram en avhandling vid Högskolan Kristianstad om samverkan. 

Avhandlingen analyserar hur klyftan mellan forskning och praktik kan överbryggas genom att involvera yrkesverksamma personer i olika forskningsprojekt. Resultaten visar att det är viktigt att parterna bygger tillitsfulla relationer och skapar en miljö där man kan diskutera tillsammans. 

– Ytterst handlar det om bemötande och här har forskaren ett stort ansvar. Det är lätt att luta sig tillbaka på tysta hierarkier och tänka att forskaren har alla ansvar. Men i stället behöver forskaren erkänna att de yrkesverksammas kunskap också är viktig. De yrkesverksamma behöver tro på sig själva då de har mycket att bidra med till forskning, säger Christine Etzerodt Laustsen i ett pressmeddelande. 

Inom ramen för avhandlingen har även en guide tagits fram med konkreta exempel på områden som parterna behöver diskutera och hitta samsyn kring. Den innehåller också en mängd skeenden där yrkesverksamma kan göra betydande insatser i forskningsprojekt. De kan bland annat hjälpa till att designa studier, utveckla forskningsfrågor, rekrytera deltagare, samla in och tolka data, samt sprida forskningsresultat. 

– Förhoppningsvis blir det en ömsesidig lärandeprocess för både forskaren och de yrkesverksamma. Att forskningen dessutom blir mer relevant och tillämpbar i verkligheten är förstås motiverande och meningsfullt för forskaren. Detta gäller alla typer av samverkansprojekt, men är kanske extra viktigt för forskning inom området åldrande och hälsa, säger Christine Etzerodt Laustsen.

Fakta
Om avhandlingen

Avhandlingen ligger inom ramen för forskningsprojektet UserAge där forskare från flera olika lärosäten bygger upp kunskap kring åldrande och vård av äldre genom samverkan.

Christine Etzerodt Laustsens avhandling tar avstamp i yrkesverksamma personer såsom undersköterskor, sjuksköterskor och chefer inom vård och omsorg, som på olika sätt involveras i forskningsprojekt kring åldrande och hälsa. 

Läs avhandlingen

Christine Etzerodt Laustsen (2022). Involving professionals in research – In the field of ageing and health. Lunds universitet. 

Relaterat

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Stöd till anhörigvårdare – en seg historia

Det här är en berättelse om hur det gick till när lagen om kommunalt stöd till anhörigvårdare blev till och hur svårt det…

Entré på Widerströmska huset där ARC:s lokaler ligger

Två lärosäten – en forskningsmiljö

Aging research center bildades genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet. I dag bedriver man ett brett spann av äldreforskning inom…

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…