Särskilda boenden får fortsatt kritik av IVO

Inspektionen för vård och omsorg utförde under 2023 en omfattande granskning av landets kommunala särskilda boenden och samtliga fick då kritik för sin medicinska vård. Vid en uppföljning bedömer IVO att hälften av de särskilda boendena har påvisat tillräckliga åtgärder, men den andra hälften fortfarande visar brister.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde en nationell tillsyn av vård och behandling vid särskilda boenden för äldre som de redovisade i maj 2023. Tillsynen visade på många allvarliga brister, bland annat gäller det dokumentation och vård- och omsorgspersonalens kompetens.

Nu har alla kommuner redovisat vilka åtgärder de vidtagit. IVO bedömer att nästan varannan kommun ännu inte kan garantera att hälso- och sjukvårdsverksamheten är god och säker. IVO kommer därför fortsätta sin tillsyn av de 141 kommuner som inte blivit godkända.

Många kommuner har inte redovisat tillräckliga åtgärder och saknar tydliga handlingsplaner. IVO har också kritiserat brister inom dokumentation och journalföring, att de inte dokumenterar hanteringen av läkemedel samt att hur de hanterar vård i livets slutskede.

En genomgående brist handlar om otillräcklig kompetens hos personalen, det är den största orsaken till att många äldre inte garanteras vård av god kvalitet enligt IVO. I nästan alla kommuner har personalen bristande kunskap i svenska språket, som gör det svårare för dem att kommunicera med patienten, och föra vidare information om hälsotillstånd till ansvarig sjuksköterska.

IVO:s bedömning av kommunernas återredovisningar visar att ett omfattande arbete pågår för förbättrade rutiner. De vanligaste åtgärderna är utbildningsinsatser för att stärka personalens vård- och omsorgskunskap och språkkunskap. Det ska bland annat leda till att de blir bättre på att observera, tolka och observera när en patients tillstånd förändras.

Andra åtgärder handlar om förändringar i arbetsvillkor, rutiner och samverkansavtal med regionen för att råda bot på att det saknas sjuksköterskor och läkare som på plats kan göra bedömningar.

Läs rapporten

Relaterat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers…

Fler nyheter

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Sex miljoner kronor till hjärnforskning 

Hjärnfonden delade nyligen ut sex miljoner kronor i form av postdoktorala stipendier till tio forskare som är i början av sina karriärer. En…

Våldsutsatta äldre söker sällan hjälp

Få personer över 65 år söker stöd efter att de blivit utsatta för våld, visar en omfattande undersökning från Sveriges kommuner och regioner…