SBU svarar om rehabilitering utomhus för demenssjuka

SBU har gjort en granskning av den vetenskapliga litteraturen om naturbaserad rehabilitering för personer med demenssjukdom. De konstaterar att underlaget är skralt.

Till SBU:s upplysningstjänst kan vem som helst skicka in en fråga om vilket vetenskapligt stöd en insats eller behandling kan ha. Nu har SBU besvarat frågan: Vilka vetenskapliga studier finns om effekter av rehabiliterande insatser utomhus för personer med demenssjukdom?

Efter en sökning hittade SBU:s experter endast två systematiska översikter av tillräckligt hög kvalitet för att kunna ge något rättvisande svar. Den ena var en kinesisk studie som undersökte vilken effekt trädgårdsterapi har på personer med demenssjukdom. Ur de 14 studier som inkluderades i översikten drog forskarna slutsatsen att det fanns vissa positiva skillnader i kognitiv funktion, agitation, positiv attityd och engagemang hos patienterna.

I en amerikansk översikt undersökte man bland annat om trädgårdspromenader i särskilda trädgårdar kan ha effekt på personer med alzheimer. Resultatet baserades på en enda studie, som visade en positiv effekt på agitationen, med störst effekt hos den som använde trädgården mest. En annan studie pekade på att tillgång till en promenadträdgård gav färre fall och en minskad användning av antidepressiva och antipsykotiska läkemedel. Dock var underlaget begränsat och studierna saknade kontrollgrupp.

Forskarna bakom de båda översikterna drar slutsatsen att underlaget är för skralt för att kunna dra några verkliga slutsatser kring trädgårdsbaserad terapi och att det behövs fler, och bättre designade, studier.

Läs rapporten

SBU:s upplysningstjänst (2021). Rehabilitering i utomhusmiljö vid demenssjukdom. SBU.

Relaterat

Byta livsstil bäst recept mot demens

Dåliga levnadsvanor kan ge upphov till demenssjukdomar, men för den som klarar att byta livsstil minskar risken att drabbas. Att bryta vanor är svårt, men med professionellt stöd kan det fungera visar världsomspännande forskning.

Porträttbild på Malin Aspö

Så ser livet ut för yngre med demens

Det är omvälvande att drabbas av demens, inte minst när man fortfarande har ett arbete och lever familjeliv. Malin Aspös nya avhandling handlar om just denna, lite dolda grupp.

Råd inför framtidens finansiering av demensvården

Det behövs en tydlig plan, ökat samarbete och nya betalningsmodeller för att samhället ska kunna betala för behandling och förebyggande insatser av kognitiv svikt och demenssjukdomar när kostnaderna förväntas öka alltmer. Det skriver Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i en…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma till tals är sköra äldre personer. Om detta handlar Isak Berges avhandling.

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren i vårdvetenskap, Marcus Falk Johansson i sin doktorsavhandling: ”For better and for worse, till death do us…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter operation längre än tidigare.