SBU svarar om rehabilitering utomhus för demenssjuka

SBU har gjort en granskning av den vetenskapliga litteraturen om naturbaserad rehabilitering för personer med demenssjukdom. De konstaterar att underlaget är skralt.

Till SBU:s upplysningstjänst kan vem som helst skicka in en fråga om vilket vetenskapligt stöd en insats eller behandling kan ha. Nu har SBU besvarat frågan: Vilka vetenskapliga studier finns om effekter av rehabiliterande insatser utomhus för personer med demenssjukdom?

Efter en sökning hittade SBU:s experter endast två systematiska översikter av tillräckligt hög kvalitet för att kunna ge något rättvisande svar. Den ena var en kinesisk studie som undersökte vilken effekt trädgårdsterapi har på personer med demenssjukdom. Ur de 14 studier som inkluderades i översikten drog forskarna slutsatsen att det fanns vissa positiva skillnader i kognitiv funktion, agitation, positiv attityd och engagemang hos patienterna.

I en amerikansk översikt undersökte man bland annat om trädgårdspromenader i särskilda trädgårdar kan ha effekt på personer med alzheimer. Resultatet baserades på en enda studie, som visade en positiv effekt på agitationen, med störst effekt hos den som använde trädgården mest. En annan studie pekade på att tillgång till en promenadträdgård gav färre fall och en minskad användning av antidepressiva och antipsykotiska läkemedel. Dock var underlaget begränsat och studierna saknade kontrollgrupp.

Forskarna bakom de båda översikterna drar slutsatsen att underlaget är för skralt för att kunna dra några verkliga slutsatser kring trädgårdsbaserad terapi och att det behövs fler, och bättre designade, studier.

Läs rapporten

SBU:s upplysningstjänst (2021). Rehabilitering i utomhusmiljö vid demenssjukdom. SBU.

Relaterat

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet som har följt tvillingpar över 60 års ålder i 18 år.

Avsnitt 20: Hörselnedsättning – och året som varit

I årets sista avsnitt av Äldre i Centrum-podden samlar redaktionen ihop en krönika över 2022 som har innehållit en hel del gåfotboll och spännande reportage. Dessutom får du höra om de olika artiklarna i det senaste numret av tidningen, #4/22,…

Efterfrågad kunskap ger hjälp till självhjälp

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fyller 36 år i år. De genomför praktiknära forskning och utredningar utifrån olika verksamheters frågor och behov av kunskap, med syftet att förbättra vård och omsorg för äldre i länet. De erbjuder också process- och metodstöd…

Fler nyheter

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det sig.

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi har i sin avhandling funnit ett alternativ i form av täckproteser som lätt kan tas av från…

Dialog viktigt för akutbeslut i nära vård

Övergången till nära vård pågår på alla nivåer i vårdkedjan. Nu konstaterar Elin-Sofie Forsgärde på Linnéuniversitetet att det krävs anpassningar exempelvis i beslutsstöden vid akututryckningar till äldre personer.