Porträttbild på Eva Karlsson.
Eva Karlsson på Nestor FoU-center har skrivit rapporten om samverkan kring personer över 65 med missbruks- eller psykiatrisk problematik. Foto: Nestor FoU-center.

Skilda förutsättningar för vuxenenhet och äldreomsorg

Den som är inskriven hos socialtjänsten för missbruk eller psykiatrisk problematik överförs till äldreomsorgen efter 65. Det kan bli en krock mellan två verksamhetskulturer. Nestor FoU-center har publicerat en rapport om samverkan som kan lösa den här knuten.

Rapportens framsida. En vit bakgrund med titel, författarnamn och Nestors logga.När en person med missbruks- eller psykiatrisk problematik fyller 65 ska äldreomsorgen, i stället för som tidigare socialtjänstens vuxenenhet, möta dens behov. Här kan det lätt bli ett glapp mellan två verksamheter vars arbete skiljer sig ganska mycket åt. För att göra övergången så bra som möjligt krävs det en god samverkan, något som Nestor FoU-center nu ägnar en rapport.

– Man har olika förutsättningar, resurser och kompetenser. Inom vuxenenheten arbetar man med en rehabiliterande inriktning med tanken att klienten ska kunna klara sig själv i så hög grad som möjligt. Medan man i äldreomsorgen mer har omsorgstanken och vill bevara ett tillstånd, snarare än att det ska bli bättre, säger Eva Karlsson, som skrivit rapporten, på Nestor FoU-centers hemsida.

Den här krocken kan handla om vilka resurser man har. I äldreomsorgen får man till exempel bara ersättning för det man konkret utför, samtidigt som man på vuxenenheten är tvungen att jobba mycket med att motivera klienten att göra saker själv, vilket tar en massa tid, men inte går att mäta på samma sätt.

– Man hade som exempel att om man ringer på hos en klient som har den här problematiken, så är det inte säkert att den öppnar dörren, utan det kan ta sin tid att överhuvud taget komma in. Och hemtjänstenheten får inte någon ersättning för den tiden det tar, berättar Eva Karlsson.

För att skapa en bättre övergång i den här omsorgen skulle det behövas en väl fungerande samverkan mellan vuxenenhet och äldreomsorg. Nestor FoU-center fick uppdraget av en kommun att se hur samverkan fungerar och ge förslag på hur samverkan skulle kunna utvecklas. Det visade sig att det inte fanns så mycket kontakter mellan enheterna, förutom just kring personer som varit inskrivna hos vuxenenheten och sedan överfördes till äldreomsorgen. Där fanns det reglerat hur man skulle arbeta

– Personalen hade inte så bra koll på varandra eftersom man inte hade så mycket kontakter, utan hade vissa föreställningar om varandra, mellan de olika verksamhetsområdena.

Det i sin tur innebar att det var svårt för personalen på vuxenenheten om att informera om äldreomsorgens verksamhet, vilket kunde skapa oro, både hos klienten och inom verksamheterna själva.

Medarbetarna var dock positiva till att samverka mer och bättre, och de föreslog flera åtgärder, som att ha handläggarna i gemensamma lokaler, göra gemensamma utredningar, arbeta i team med målgruppen och att ha workshoppar för gemensam reflektion kring verkliga eller påhittade fall.

Relaterat

Utbilda personalen mot fördomar

Sexualitet är en viktig del av livet och en mänsklig rättighet. Varje människa, även personer som drabbats av demenssjukdom, har rätt till sexuell…

Tom korridor på äldreboende med Stör ej-skylt på ett dörrhandtag

Äldres sexuella behov får inte ignoreras

Genom att erkänna sexualitet som en viktig del av hälsan, kan personal på särskilda boenden skapa en trygg och stöttande miljö som främjar…

Ensam äldre kvinna vid ett köksbord

Avhandling undersöker varför vård uteblir

Antalet äldre personer ökar i Sverige, vilket också innebär att vårdbehovet gör det. I sin avhandling undersöker Ingrid Andersson vilken vård som inte…

Fler nyheter

Äldre kan ha grön starr utan att misstänka det

Tidig upptäckt av grön starr, som också kallas för glaukom, är viktigt för att synen inte ska skadas. Men en studie från Göteborgs…

Äldre i Centrum #3/23: Sex och närhet

I detta tema bjuder vi på något som brukar väcka extra nyfikenhet: sex. Äldre personer är, trots sin ålder och eventuella sjukdomar, sexuella…

Äldre man sitter med benen i kors på en yogamatta i ett vitt vardagsrum.

Bästa träningsformen för den kognitiva funktionen

Ett samarbete mellan Jönköping university och Region Jönköpings län har sammanställt forskningen om påverkan av fysisk träning på kognitiv funktion. Yoga tycks ha…