Information från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Foto: Mai Engsgröm

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått 24 miljoner kronor i anslag från forskningsrådet Forte.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har beviljat en rekordsumma till forskning inom socialtjänsten och fördelar 195 miljoner kronor på tio samverkansbidrag, åtta projektbidrag, en praktiknära forskartjänst och fem programbidrag.

I utlysningen beviljas Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum ett programanslag på 24 miljoner kronor fördelat över sex år för projektet Hemtjänst samskapad i partnerskap med äldre personer – från debut till livets slut.

– Det känns helt fantastiskt att få detta erkännande! Jag är så stolt och glad över att vår FoU-verksamhet och den forskarkompetens som finns här får detta förtroende. Långsiktig finansiering till forskning som bedrivs tillsammans med de som den berör och den personal som arbetar i fältet är stort, säger Åsa Hedberg Rundgren, direktör på Stiftelsen Äldrecentrum och fortsätter:

– Det gör att vi som FoU-enhet kan stötta hållbar kunskapsutveckling inom äldreområdet. Just nu är det särskilt viktigt med tanke på den nya socialtjänstlagen, och därmed ökade krav på socialtjänsten att bygga kunskapsbaserad omsorg som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Forskningsprogrammets huvudsakliga syfte är att undersöka hur hemtjänsten kan utvecklas. Programmet består av sex delar som bygger på varandra och ska identifiera, utveckla och studera förbättringsområden i omsorgsförloppet från det att man först får hemtjänst fram till livets slut. En viktig del i forskningen blir att involvera äldre personer själva.

– Äldre sitter på en unik kunskap, vilket gör dem till en resurs. Så om man vill utveckla hemtjänsten behöver man ta med den kunskapen om man vill hitta rätt. Förbättringsinitiativ ska förstås också vara präglade av forskningens kunskap och personalens kunskap, men även bygga på äldres. Vi tror att det inte bara kommer att göra de äldres vardag bättre, utan också att personalens möjligheter att känna att de gör rätt blir större, säger Ida Goliath, projektledare för det sexåriga programmet vid Stiftelsen Äldrecentrum.

Men inte bara äldre personer, utan även anhöriga och medarbetare i hemtjänsten kommer att bjudas in till forskningen, tillsammans med socialtjänstens beställare och beslutsfattare. När forskarna har en partnergrupp på plats kommer planerna för forskningen att bli tydligare.

– Vi har stora, breda forskningsfrågor, men för att konkretisera det till forskningsstudier behöver vi ta med våra partners i diskussionerna och hitta vad som är relevant för dem som berörs av hemtjänsten, säger Ida Goliath.

Stiftelsen Äldrecentrum har påbörjat arbetet med att hitta rätt partners. Dessutom pågår just nu den första personalrekryteringen till forskningsprogrammet. Det handlar om en postdoktor eller forskare. Senare kommer också en doktorand att anställas.

– Vi har fått in många bra ansökningar. Till det här uppdraget söker vi inte bara en bra forskare. Vi behöver en person som kan hantera de här stora nätverken och relationsskapandet som vi ska sätta i gång med. Så det är en person som är inblandad i det mesta, och gärna har ingångar i äldreomsorgen.

Forskningsprogrammet pågår fram till 2030, men resultaten kommer att märkas av både ute i verksamheterna och olika publikationer långt innan dess.

Relaterat

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Porträttbild på Marie Elf

Hemmets möjligheter förbises vid rehabilitering

För att reformen God och nära vård ska bli framgångsrik måste vi förändra synen på rehabilitering av äldre personer i hemmiljö. Om vardagliga…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…