Foto: Mostphotos/Andrey Popov

Uppskattad modell för hemsjukvård

När läkare gör hembesök hos äldre personer med stora vårdbehov får patienterna mer kontroll över den egna vården och samarbetet mellan olika vårdgrupper fungerar bättre. Det visar Lina Emmesjö i sin avhandling vid Högskolan i Skövde och Jönköping university.

När allt fler äldre personer med avancerade vårdbehov, som kräver vårdinsatser från flera vårdgrupper, bor kvar hemma uppstår problem kring vem som bär ansvaret för patienternas hälsa. Lina Emmesjö har i en avhandling studerat en vårdmodell där läkare besöker patienter hemma, vilket visar sig vara en framgångsfaktor. När läkarbesöket utförs i deras hem får patienterna bättre kontroll över sin egen vård.

Det övergripande syftet för Lina Emmesjös forskning är att studera förväntningar, uppfattningar och erfarenheter av integrerad hemsjukvård utifrån legitimerade sjuksköterskor, läkare, patienter och deras anhöriga. Hon har undersökt om integrerad vård kan öka möjligheten till samarbete mellan hälso- och sjukvårdsorganisationer. Fokus har legat på vårdmodellen Mobil närvård med hemsjukvårdsläkare, MICM, vilket står för Mobile integrated care model.

– Strukturen med att ge vård i hemmet ökade patientens möjlighet till delaktighet i sin vård. Hemmet blev särskilt centralt under pandemin eftersom patienterna var isolerade i sina hem, och enbart träffade hemsjukvårdspersonalen, säger Lina Emmesjö i ett pressmeddelande.

Lina Emmesjö intervjuade patienter, närstående, sjuksköterskor och läkare om deras förväntningar, uppfattningar och erfarenheter av MICM.

Sjuksköterskorna och hemsjukvårdsläkarna tyckte att vårdmodellen var det bästa sättet att arbeta i hemsjukvården. Patienterna och deras närstående upplevde att deras liv hade förenklats sedan de började få vård genom MICM. Strukturen i vårdmodellen påverkar möjligheten att vara delaktig i sin egen vård och att samarbetet mellan olika vårdgrupper fungerar bättre.

– Kontinuitet i hälso- och sjukvården och att se patienten som en person blev byggstenar för att bygga relationer mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten med närstående, säger Lina Emmesjö.

Det framkom också att det finns skillnader i vården mellan kommunerna som har infört MICM men också mellan vården som gavs inom MICM. Forskningsresultatet kan vara intressant att ta del av för alla kommuner och vårdcentraler under den pågående omställningen till Nära vård.

Lina Emmesjö gör sin disputation vid Högskolan i Skövde, men har bedrivit forskningsstudier vid Jönköping university.

Läs avhandlingen

Lina Emmesjö (2024). Within an integrated home health care model: Registered nurses’, physicians’, patients’ and their next of kin’s perspectives. Doktorsavhandling, Högskolan i Skövde och Jönköping university.

Avhandlingens publicerade artiklar

  1. Lina Hovlin, Catharina Gillsjö, Anna K Aslan Dahl och Jenny Hallgren (2023). Mutual trust is a prerequisite for nurses’ sense of safety and work satisfaction – Mobile Integrated Care Model: A qualitative interview study. Nordic journal of nursing research.
  2. Lina Hovlin, Catharina Gillsjö, Anna K Aslan Dahl och Jenny Hallgren (2022). The role of the home health care physician in mobile integrated care: a qualitative phenomenograpic study. British medical journal geriatrics.
  3. Lina Emmesjö, Catharina Gillsjö och Jenny Hallgren (2022). Home health care professionals’ experiences of working in integrated teams during the COVID-19 pandemic: a qualitative thematic study. British medical journal primary care.
  4. Lina Emmesjö, Catharina Gillsjö, Anna K Aslan Dahl och Jenny Hallgren (2023). Patients’ and next of kin’s expectations and experiences of a mobile integrated care model with a home health care physician – a qualitative thematic study. British medical journal health services research.

Relaterat

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…