Äldre är bättre bilförare än väntat

Som ett av få länder EU har Sverige inte hälsokontroller för förare som når en viss ålder – och det kommer förmodligen inte heller att behövas. Däremot verkar det som att vissa sjukdomar är farligare än åldern i trafiken.

I 21 av 27 EU-länder har man infört så kallad obligatorisk hälsokontroll, där bilförare 65 år och äldre får genomföra åldersbaserade test. Dessa tester ska fastställa om en person är en olämplig förare eller inte. Sverige har avvaktat med att införa hälsokontroller eftersom det inte funnits tillräckligt med underlag för att veta om kontrollerna förbättrar trafiksäkerheten.

Men nu har sambandet mellan sjukdomar och trafikolyckor med fokus på förare som fyllt 65 år utretts. Transportstyrelsen tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har tagit fram en rapport som jämför olycksdata och sjukvårdsdata.

– Slutsatsen vi drar är att det resultatet inte talar för att vi behöver göra en större utredning för eventuellt införande av hälsokontroller för äldre bilförare, säger Marie Skyving, utredare på Transportstyrelsen som tillsammans med forskarna Åsa Forsman och Tania Dukic Willstrand från VTI har lett studien.

Rapporten presenterades under ett symposium under IAGG-ER-konferensen av Tania Dukic Willstrand. I studien utreds om förare som är 65 år eller äldre och som har en sjukdom oftare är inblandade i trafikolyckor jämfört med personer i samma ålder och utan diagnos.

– I andra länder som har infört hälsokontrollerna har man inte kunnat se att trafiksäkerheten har ökat sedan införandet av ålderstesten. Och om man tittar på statistiken i Sverige kan man se att äldre förare är försiktigare och råkar ut för färre olyckor tills man når en riktigt hög ålder. De som är allra säkrast i trafiken är 75-åringarna. Vid ungefär 80 års ålder börjar sämre syn och långsammare reaktionsförmåga att märkas av. Men hälsokontroller är fortfarande en svår fråga, säger Tania Dukic Willstrand.

Statistik visar att det är de allra yngsta förarna, de som är 18–19 år gamla, som löper störst risk att hamna i eller orsaka en trafikolycka. Att införa hälsokontroller baserat på åldern skulle inte åtgärda trafiksäkerhetsproblemen, anser Tania Dukic Willstrand.

– Personer som inte kan eller får förlänga sitt körkort skulle i högre grad börja använda andra färdmedel som till exempel cykel och kollektivtrafik. Det i sin tur skulle höja risken för olyckor, något som har visats i tidigare studier, säger hon.

Sjukdomar verkar också spela större roll för trafiksäkerheten än åldern. I rapporten som presenterades under konferensen jämfördes 13 700 äldre förare med en sjukdomsdiagnos och som hade varit inblandade i olyckor med 26 500 förare i samma ålder som varken hade en sjukdom eller hade varit inblandade i någon trafikolycka. Sammanlagt undersöktes tretton diagnosgrupper, bland annat synfunktioner, epilepsi plus epileptiskt anfall och annan medvetandestörning, diabetes och demens samt andra kognitiva störningar.

Resultatet visade att förare med demens eller andra kognitiva störningar har en lägre sannolikhet att råka ut för en olycka. Detta kan bero på att de flesta slutar köra när de har fått sin diagnos. Däremot finns det andra sjukdomsgrupper som har en lite större sannolikhet att råka ut för olyckor.

– Det är framför allt förare med missbruks- och beroendesjukdomar, psykiska sjukdomar, epilepsi och diabetes som kan råka illa ut i trafiken. Även hos personer med hjärt- och kärlsjukdomar är sannolikheten för olyckor större, men där är skillnaden väldigt liten, säger Tania Dukic Willstrand.

Däremot undersöktes inte vilka symtom de äldre hade eller hur påverkade personerna var av sina diagnoser. Därmed är det svårt att avgöra hur deras sjukdomar kan ha påverkat körförmågan eftersom det kan skilja mycket mellan individer och också beroende på vilken behandling individen får, står det i rapporten. Vidare har inte olycksorsaken undersökts, det vill säga om olyckan orsakades av sjukdomsrelaterade faktorer.

”Oavsett vad det beror på kan man i så fall säga att sjukdomar hos äldre, på populationsnivå, inte utgör något större problem i trafiken. Däremot kan det finnas enskilda individer som har en ökad olycksrisk”, skriver författarna i rapporten.

– Vad man kan ta med sig från de här resultaten är att ålder i sig inte är en riskfaktor när det gäller trafiksäkerhet. Däremot kan det finnas ett behov av att undersöka några speciella diagnoser närmare. Det är viktigt att notera att de diagnoserna inte är åldersrelaterade utan kan drabba vem som helst oavsett ålder, säger Tania Dukic Willstrand och tillägger:

– Att få köra, att få känna att man styr sin egen mobilitet, är viktigt för äldre. För dem är det ett privilegium att få kunna röra sig fritt med önskat transportmedel. Därför är det viktigt att inte dra förhastade slutsatser och införa hälsokontroller baserade på ålder utan att faktiskt titta på statistiken och vad forskningen säger.

Fler artiklar i temat

Förespråkare för förändring

Egyptisk-amerikanska Afaf Meleis har ett globalt engagemang och vill stödja användning av sammanhängande teoretiska ramverk som driver forskningsfrågor relaterade till bristen på rnättvis vård av utsatta grupper. Dit räknar hon både ekonomiskt marginaliserade och äldre personer, men riktar också fokus…

Index för samhällets åldrandeberedskap

Professor John Rowe vid Columbia-universitetet i New York är en av världens mest inflytelserika äldreforskare och står bakom begreppet successful aging – framgångsrikt åldrande. Han är dessutom ordförande för International association of gerontology and geriatrics, IAGG. Därmed var han en…

Utblick Israel: Informell vårdare på sjukhus försämrar äldres hälsa

I Israel förväntas en familjemedlem eller någon annan följa med äldre vid inläggning på sjukhus för att hjälpa till med omvårdnaden. Bakgrunden är delvis kulturell – det är familjens ansvar att ta hand om sina gamla – men det finns…

På rymmen från ålderdomshemmet

Svenska succéberättelsen 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann är ett exempel på det populära temat där en åldrande person återtar sin frihet. Både män och kvinnor i fiktionens värld får nog av instängdhet och ger sig iväg. Men…