Balans mellan följsamhet och anpassning

Att använda evidensbaserade insatser i socialtjänsten har i vissa fall visat sig vara svårt – särskilt när insatsen inte går att använda exakt som den är designad.

När frågan om en insats kan anpassas till ett nytt sammanhanget blir aktuell behöver verksamheterna fatta beslut om hur insatsen genomförs, i vilken grad man kan vara följsam till den och hur mycket ändringar som kan göras.

Mot den bakgrunden har tre FoU-verksamheter i Stockholmsregionen tillsammans med forskare på Karolinska institutet, KI, inlett ett projekt, som syftar till att undersöka hur anpassnings- och följsamhetsdilemmat hanteras – och hur ett strukturerat stöd kan påverka hanteringen. Fokus är att ge stöd till att identifiera kärnkomponenter i en insats, förstå skillnader i det egna sammanhanget jämfört med där insatsen tidigare har använts samt göra anpassningar som stämmer överens med insatsens mål.

Henna Hasson är professor i implementeringsvetenskap vid Karolinska institutet och en av forskarna i projektet.

– Ibland kommer en insats man vill använda från forskning, men ofta hör man talas om ett intressant arbetssätt som man vill låna till sin egen verksamhet.
I båda fallen kan det vara så att insatsen inte passar som hand i handske i verksamheten. Och då vill vi undersöka hur man ska tänka omkring det.

Skillnader i sammanhang kan bero på att de aktuella omsorgstagarna inte är helt jämförbara med dem som var föremål för den ursprungliga insatsen, men också att det tilltänkta arbetssättet är så komplicerat att man i den nya tillämpningen anser att det inte finns tid eller andra resurser för att genomföra det fullt ut. Det kan också finnas andra skäl till att förändra insatsen, men det är alltså själva ändringsprocessen som forskarna avser att både studera och hjälpa till med. Det sker dels med en genomgång av den vetenskapliga litteraturen på området tillsammans med egna undersökningar och analyser, dels genom att på grundval av detta paketera ett praktisk workshop-program för verksamheter som står inför att lansera en ny typ av arbetssätt som har behov av vissa modifieringar.

– Vi har hunnit testa stödet med ett antal verksamheter, men under pandemitiden har vi satt det på paus. Vi har fortsatt kontakt med verksamheterna och så fort det känns som att de har tid och resurser och det är lite lugnare startar vi igen, säger Henna Hasson.

– I våras fick vi också tanken att vi ska studera hur man anpassar sina arbetssätt under pandemin – vi tänker att vi vill använda de resurser och den tid som finns i projektet för att studera pandemin som pågår.

Hur fungerar stödet ni arbetar med?

– Vi har tagit fram en arbetsdokumentation, med ett antal frågor som verksamheterna ska få hjälp av i sitt arbete. Rent praktiskt går det till så att vi håller träffar, fysiska eller digitala, där vi samlar olika verksamheter, med några representanter från varje arbetsplats. Där berättar vi lite om forskningen på området, men mest går det ut på att de olika verksamheterna själva får prova på att arbeta med materialet, ställa frågor till oss och sedan dela erfarenheter med de andra, säger Henna Hasson.

– Frågorna i arbetsdokumentationen handlar om att tydliggöra det nya arbetssättet och vad man vill uppnå med det, vilka de förväntade effekterna är och vad man vill undvika. Det handlar också om att tillsammans studera det arbetssättet i detalj, vad alla olika professioner i organisationen ska göra. Har vi goda anledningar att tro att vi behöver ändra någonting i det?

– Stödet har vi testat under våren och det blev lyckat. De som deltog tyckte att det var värdefullt att höra om och lära sig av en rad olika arbetssätt.

Än så länge har projektet hunnit med två workshoptillfällen, med några veckors mellanrum för att ge möjlighet att förankra metodiken och hämta in mer information.

– Vi hann i våras inte göra träff två med tillräckligt många verksamheter för att se om det eventuellt behövs ett tredje tillfälle. Vi har en rad träffar planerade för hösten och så klart är ju frågan nu hur vi kan göra det digitalt och vad det ger för konsekvenser för projektet. Vi testar digitala träffar under hösten och sannolikt blir det bra, men vi får tänka till lite, säger Henna Hasson.

– Projektet är ett samarbetsprojekt med KI och FoU-verksamheter och det centrala är att det inte bara är forskare som tar fram någonting som inte skulle leva vidare i det långa loppet. Tanken är att FoU:erna kan ta in stödet i sin repertoar av insatser och fortsätta antingen i det här formatet eller i digitalformat.

Fakta
SÅ GÖR EVIDENS NYTTA FÖR BRUKARE

Projektet Hur gör evidens nytta för brukare? Balans mellan följsamhet och anpassningar finansieras av forsknings­rådet Forte och löper 2019–2021. Det drivs av FoU nu, FoU Nordväst, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Karolinska institutet.

Metodiken bygger på medskapande mellan akademiska forskare, praktikbaserade forskare (från FoU-enheterna) och professionella från olika verksamheter. Designen är en longitudinell interventionsstudie med fokus på användbarheten av interventionen/stödet. Data­insamlingsmetoderna inkluderar en litteraturöversikt, fokusgrupp­intervjuer, analyser av dokumentation och enkätundersökningar.

Förväntad nytta är att bidra till förståelse för balansen mellan anpassningar och följsamhet vid användning av evidensbaserade insatser i socialtjänsten, vilket potentiellt kan öka sannolikheten för att brukaren får det stöd som överensstämmer med bästa tillgängliga evidens. Parallellt förväntas projektet leda till lärande kring hur samverkan mellan forskning och praktik kan stärka båda socialtjänsten och forskningen.

Fler artiklar ur temat

Attraktivt och hållbart arbete i äldreomsorgen

Hur kan vi utveckla en fysiskt, socialt och ekonomiskt hållbar och attraktiv hemtjänst – med fokus på fysisk aktivitet och hälsa på betald arbetstid? Svaret kan sammanfattas: Med engagerade medarbetare.

Chefens roll i implementeringsarbetet

Vård och omsorg ska bygga på den bästa tillgängliga kunskapen både när det gäller tekniska lösningar och arbetssätt. Men vilket avtryck ny kunskap i slutändan gör i en verksamhet avgörs inte bara av kunskapen i sig, utan också av hur…

Utveckla med utbildning och mer professionalism

För att fler ska vilja välja vård och omsorg krävs satsningar på utbildning, arbetsmiljö och ledarskap. Men för att åstadkomma varaktiga förändringar fordras ett nytt synsätt på både omsorgsarbetets professionalitet och på den åldrande människan, skriver särskilde utredaren Göran Johnsson.

Kunskap som håller i längden

Det är vanligt att kompetensutveckling efterfrågas för medarbetare inom vård och omsorg. Men hur gör man för att den nya kunskapen ska kunna leva vidare i verksamheten?