Yrkeskunskapare (#3/20)

Foto Yanan Li
Foto Yanan Li.

Yrkeskunskapsbildning

Att personalförsörjningen i vård och omsorg är en stor utmaning har inte minst vårens pandemi gjort tydligt. Sveriges kommuner och regioner räknar med att det behövs
15 000 nyanställda fram till 2026. Varje år. Bara i äldreomsorgen. För att fler ska vilja välja vård och omsorg krävs satsningar på utbildning, arbetsmiljö och ledarskap. I temat hittar du något om vad forskningen på dessa områden har att bidra med.

Artiklar i temat

Attraktivt och hållbart arbete i äldreomsorgen

Hur kan vi utveckla en fysiskt, socialt och ekonomiskt hållbar och attraktiv hemtjänst – med fokus på fysisk aktivitet och hälsa på betald…

Chefens roll i implementeringsarbetet

Vård och omsorg ska bygga på den bästa tillgängliga kunskapen både när det gäller tekniska lösningar och arbetssätt. Men vilket avtryck ny kunskap i slutändan gör i en verksamhet avgörs inte bara av kunskapen i sig, utan också av hur…

Utveckla med utbildning och mer professionalism

För att fler ska vilja välja vård och omsorg krävs satsningar på utbildning, arbetsmiljö och ledarskap. Men för att åstadkomma varaktiga förändringar fordras ett nytt synsätt på både omsorgsarbetets professionalitet och på den åldrande människan, skriver särskilde utredaren Göran Johnsson.

Kunskap som håller i längden

Det är vanligt att kompetensutveckling efterfrågas för medarbetare inom vård och omsorg. Men hur gör man för att den nya kunskapen ska kunna leva vidare i verksamheten?

Balans mellan följsamhet och anpassning

Att använda evidensbaserade insatser i socialtjänsten har i vissa fall visat sig vara svårt – särskilt när insatsen inte går att använda exakt som den är designad.

Att vilja men inte kunna

Undersköterskors arbetssituation är pressad av låg bemanning och tidsbrist. Det medför att den kroppsliga omvårdnaden sker i ett så högt tempo att det kan leda till sänkt välbefinnande för äldre, skapa samvetsstress hos under­sköterskor och försätta anhöriga i en ambivalent situation, som…

Svårt att hantera mötet med existentiell ensamhet

Malin Sundström disputerade nyligen med en avhandling om hur vård- och omsorgspersonal hanterar existentiell ensamhet hos äldre. Det visar sig att olika vårdkontexter arbetar olika med frågan – och att volontärerna kan spela en stor roll.

Hälften så svårt och dubbelt så bra med kamratlärande

Forskning har visat att peer learning som handledningsmodell ökar självkänslan och kunskaperna. I sin nyligen publicerade avhandling studerade Ylva Pålsson modellen. Hon anser att den även skapar en trygghet som främjar patientsäkerheten.

Kompetensförsörjning som Sisyfosarbete

Genomför strukturella reformer i nationella system så att fler får mer attraktiva vägar in till jobb i äldreomsorgen, fler får utvecklas i arbetet och fler stannar kvar i dessa viktiga, meningsfulla yrken, skriver Gert Alaby.

SBU vet vilken kunskap som saknas

SBU skapar vetenskapliga underlag för andra myndigheters beslut och rekommendationer. Men ett stort uppdrag är också att hitta den kunskap som saknas, så att forskare och forskningsfinansiärer vet vad de ska satsa på.