Redaktionen tipsar #1/21.

Tipsa tillbaka: press@aldreicentrum.se.

Anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer. Underlag till en nationell strategi
Socialstyrelsen 2020
Socialstyrelsen har samlat ett underlag till regeringens arbete med en nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer. Här presenterar man bakgrundsfakta om anhörigomsorg, dess omfattning, grad av frivillighet och hur den påverkar olika grupper av anhöriga. I underlaget finns också en redogörelse för de anhörigas behov, och synpunkter på hur en strategi kan utformas.

Att stå längst fram. En skildring av villkoren för medlemmar i Kommunal under coronakrisen våren 2020
Lisa Pelling
Arena idé 2020
Denna rapport bygger på dagliga rapporter från fackförbundet Kommunals avdelningar, enkäter med en stort antal skyddsombud, arbetsplatsombud och medlemmar, plus fördjupande intervjuer med andra nyckelpersoner. Det blir en skildring från omsorgens frontlinje och ger en inblick både i personalens vardag och det fackliga arbetet mitt i krisen.

Att åldras i Norden. En kartläggning av strategier och initiativ för aktivt och hälsosamt åldrande i de nordiska länderna
Emma Bodin, Lina Kumlin och Anna Tengqvist
Nordens välfärdscenter 2020
Vilka visioner och strategier har de nordiska länderna för ett aktivt och hälsosamt åldrande? Nordens välfärdscenter beskriver den nationella, regionala och lokala nivån. Man tar upp åldersvänliga städer och samhällen, åldersintegrerade mötesplatser och generationsövergripande boenden, att motverka ensamhet och social isolering, samt aktivt och hälsosamt åldrande med hjälp av välfärdsteknologi.

Behov av och tillgång till särskilda boendeformer för äldre
Socialstyrelsen 2021
Socialstyrelsen har fått uppdraget att beskriva behovet av och tillgången på särskilda boendeformer för äldre. I den här rapporten konstaterar man att det i dag saknas uppgifter på gruppnivå om de behov som besluten kring särskilt boende grundar sig på. I en inventering av bostadsbehovet uppger 109 kommuner att de har brist på bostäder för äldre och ett åttiotal uppger att behovet av särskilt boende inte kommer att vara täckt inom fem år.

Brandsäker bostad för alla: Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer
Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2020
Den förra utgåvan av det här materialet kom 2013, men ersätts alltså nu, där det tidigare begreppet ”individanpassat brandskydd” har bytt namn till ”stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer”. Vägledningen är en del av ett större material med underlag för dem som arbetar med frågorna, och rör i stor utsträckning skyddet för äldre personer.

Decade of healthy ageing: baseline report
Världshälsoorganisationen WHO 2021
2016 antog WHO:s beslutande organ Världshälsoförsamlingen en global strategi och aktionsplan för åldrande och hälsa. Ett av målen blev att förbereda för ett ”årtionde av hälsosamt åldrande” som inleds nu 2021. Denna rapport är en så kallad baslinjebeskrivning av läget för äldres hälsa i världen just nu, men den blickar även framåt och beskriver vad vi kan förvänta oss av de kommande tio åren. Och målen är högt satta. Även ett projekt från Göteborg dyker upp här.

En prognosmodell för dimensionering av slutenvård, särskilt för gruppen äldre över 80 år
Sölve Elmståhl, Mats Pihlsgård, Johan Sanmartin Berglund, Laura Fratiglioni och Anders Wimo
SNAC 2020
Rapport som tagits fram på initiativ av företrädare för befolkningsstudien SNAC och Socialdepartementet. Den presenterar en modell för uppskattningar av framtida behov av slutenvårdsplatser på regional nivå. Målet är en prognosmodell för svenska förhållanden som kan användas i strategisk sjukvårdsplanering.

Ensamhetens pris? – om äldre män och suicid
Hjärnkoll 2020
Riksförbundet Hjärnkoll driver projektet Vi pratar om livet – män 70+, där man vill förebygga sucid genom att samla äldre män i samtalsgrupper. Målgruppen är hårt drabbad i självmordsstatistiken. Detta är en föreläsningsserie kopplad till projektet, där Bengt Sprowede, Ullakarin Nyberg, Marc Nöller, Margda Waern och Gösta Bucht berättar om suicid och förebyggande arbete bland äldre personer.

Ensamhet, volontärarbete och internetanvändning bland äldre stockholmare. Data från baslinjemätningen Stockholm – Äldrevänlig stad
Lars Sonde mfl
Äldrecentrum 2021
2020 publicerade Äldrecentrum rapporten Stockholm – Äldrevänlig stad. Baslinjemätning 2019, som baserades på en enkät som besvarades av nära 2 500 stockholmare 65 år och äldre. I enkäten fanns följdfrågor om ensamhet, volontärarbete och internetanvändning, som här får en fördjupad analys.

Ett gott liv – smart och enkel mat för seniorer
Margareta Frost-Johansson, Eleonor Schütt, Cecilia Sassa Corin
Votum förlag 2020
Med åldern förändras både behoven och aptiten för många. Det är vanligt att man behöver äta fler men mindre, mer energi- och proteinrika mål varje dag. I den här boken har de tre författarna, som är matkonsulter på Hushållningssällskapet Västra, anpassat både recept och portioner till personer över 65 år och dessutom testat dem på målgruppen. Förhoppningen är att den ska passa anhöriga, volontärer och hemtjänstpersonal, men också seniorerna själva.

Ett ögonblick att minnas
Mantaray impact 2021
Mataray impact är en ideell förening som vill uppmuntra människor att själva formulera sina liv. I Ett ögonblick att minnas riktar man sig till äldre personer med kognitiv svikt eller sjukdom med en rad kortare filmer som är tänkta att väcka minnen och stimulera till samtal om livet. Till projektet finns handledningar med tips till närstående och personal. Tre filmer finns med finskt tal. Material finns fritt tillgängligt på Mantarays webbsajt.

Existentiella frågor hos äldre. En introduktion
Peter Strang
Vårdförlaget 2021
Boken vänder sig till personal i kommunens vård- och omsorgsboenden, hemtjänst eller inom sjukvård. Den vill beskriva hur existentiella frågor kan ta sig uttryck i vardagen och ge redskap för att kunna stötta vid en kris. Peter Strang beskriver existentiell oro, men också välbefinnande och vad som skapar livskvalitet vid svår sjukdom. Även personer med demens och deras närstående får ett avsnitt.

Genomlysning och lärande rörande hanteringen av smittspridning covid-19 på Berga vård- och omsorgs­boende våren 2020
Charlotte Klinga och Håkan Uvhagen
FOU nu 2021
Berga vård- och omsorgsboende i Solna drabbades hårt av covid-19 och uppmärksammades stort av medier och myndigheter. FOU nu har gjort en genomlysning av verksamheten från mars till maj, för att förstå spridningsförloppet på boendet. En av slutsatserna blir att situationen var komplex med många åtgärder som påverkade varandra och behövde genomföras samtidigt.

Governmental response to the covid-19 pandemic in long-term care residences for older people: preparedness, responses and challenges for the future
Lennarth Johansson och Pär Schön
Mc-Covid19 2021
Projektet Mc-Covid19 vill sammanställa, analysera och jämföra hur myndigheterna i 15 europeiska länder agerade under coronavåren 2020. Fokus ligger på de äldres situation i omsorg och sjukvård. Den svenska delrapporten ger en bild över pandemins spridning och dödlighet bland äldre, speciellt på särskilt boende, och myndigheternas åtgärder.

Grundskydd från grunden – Alternativa sätt att utforma ett pensionssystems grundskydd
Pensionsmyndigheten 2020
Grundskyddet är till för pensionärer vars inkomstgrundade allmänna pension, andra pensioner och övriga inkomster eller tillgångar inte räcker till. I den här rapporten har Pensionsmyndigheten experimenterat med olika typer av grundskydd som skiljer sig från det system med garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd vi nu har. Det sätter perspektiv på nuvarande system och visar hur olika upplägg ger olika effekter för olika grupper i samhället.

Kunskap i människans tjänst
Ersta Sköndal Bräcke högskola 2020
Ännu en podd om forskning och forskare har sett dagens ljus. Nu är det Ersta Sköndal Bräcke högskola som bjuder på 20 minuter långa samtal ledda av Oskar Ekbert, till vardags professor i piano. I de tre första avsnitten möter vi till exempel Anette Alvariza, som pratar om att vara forskare i palliativ vård, och Ingrid Hellström som berättar om hur framtidens vård för äldre kan utvecklas.

Nature aging
Springer Nature 2021
En av världens största vetenskapliga tidskrifter, Nature, knoppar av sig och startar Nature aging. Första utgåvan publicerades i januari och redaktionen skriver på tidskriftens webbsajt att de vill skapa en multidisciplinär plattform för åldrandeforskningen, som är ytterst selektiv, men ändå bred i sitt urval. Det är fritt för artikelförfattare att välja open access-publicering, så mycket av forskningen från Nature aging kommer att vara fri att läsa. Tidskriften publiceras helt digitalt.

Nordic responses to extending working life
Nordisk välfärdsforskning 2020
Det talas mycket om äldre personer i arbetslivet just nu. Här är det den vetenskapliga tidskriften Nordisk välfärdsforskning som tar sig an ämnet i ett temanummer. Ett svenskt bidrag kommer från Roland Kadefors som skrivit en anmälan av den danska antologin Seniorarbejdsliv med Per H Jensen som redaktör. Dessutom har Roy Liff och Ewa Wikström skrivit artikeln An interactional perspective on age management for prolonged working life.

Ny som socionom – från utbildning till arbetsliv
Anna Fredriksson och Carolina Lindberg
Gothia kompetens 2020
Hur tar man bäst steget från studierna till ett arbetsliv som socionom? Det kan vara omtumlande och tufft, men framför allt utmanande. Det här är en bok som vill vara en god vän på vägen från teori till praktik och tar till exempel upp socionomens roll i samhället, myndighetsutövning, arbetsplatskulturer, självmedkänsla, självkännedom, förhållningssätt och strategier för goda möten.

Older people’s drinking habits in the Nordic countries
Nordic studies on alcohol and drugs 2020
I höstas samlade tidskriften Nordic studies on alcohol and drugs ihop till ett specialnummer om äldres alkoholkonsumtion i Norden. Den innehåller en sammanfattande artikel över numrets forskningsartiklar och sedan en studie från vardera Sverige, Finland, Norge och Danmark med lite olika tidsperspektiv. Det svenska bidraget är skrivet av Jonas Raninen och Neda Agahi, och berör perioden 2004–2017.

Palliativ vård i SÄBO. En värdig vård i livets slut
Sveriges kommuner och regioner 2020
SKR har analyserat data från Svenska palliativregistret för visa hur hur kvaliteten utvecklats inom den palliativa vården, med extra fokus på vården i särskilt boende. I rapporten finns också en egen del som handlar om de patienter som avlidit med covid-19. Den visar bland annat att fler äldre dött ensamma, men att det blivit bättre när coronapandemin fortskridit och vårdgivarna utvecklat sitt arbete med den utsatta gruppen.

Pandemi på äldreboendet – En rapport om den svenska äldreomsorgen innan och under coronapandemin
Kommunal 2020
Fackförbundet Kommunal, som bland annat organiserar personal i äldreomsorgen, har tittat närmare på vilka förutsättningar verksamheterna hade att hantera en pandemi. Fanns det till exempel ett samband mellan förutsättningarna och hur man lyckades med smittbekämpningen? Rapporten bygger på enkäter med skyddsombud och arbetsplatsombud, en Novusundersökning och en litteraturöversikt över aktuell forskning och kunskap.

Perspektiv på ålderism
Håkan Jönson (red)
Social work press 2021
Perspektiv på ålderism är en antologi som samlar 20 forskare i 15 kapitel om ålderism, eller i detta fall fördomar och diskriminering mot äldre. Forskarna belyser olika uttryck för ålderism som vi kan se i dag och sätter problemet i olika perspektiv, både empiriskt och teoretiskt. Bland annat finns här kapitel om åldersgränser, dementism, ålderistisk erotofobi, omvänd ålderism mot 100-åringar, riktlinjer i äldreomsorgen och ålderism i arbetslivet.

Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa
Mikael Rennemark och Anna Bratt
Studentlitteratur 2020
En helt ny bok för universitetens och högskolornas utbildningar i människovårdande yrken som läkare, psykolog, socionom, sjuksköterska och andra vård- och omsorgsyrken, men även en intresserad allmänhet. Den tar upp frågor om hur personligheten förändras, äldre som utsatt grupp i samhället, ålderism och dess uttryck och går igenom teoribildning och forskning om åldrandets psykologi.

Sex på arbetstid #33 – Alzheimer och parrelationer
Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen 2021
Sex på arbetstid är en podcast om sexuell och reproduktiv hälsa. I detta avsnitt har de bjudit in Linn Sandberg, forskare på Södertörns högskola, som har intervjuat par där den ena personen lever med en alzheimerdiagnos. De samtalar om hur sexualiteten kan påverkas av en diagnos och vilken roll intimitet och sex kan ha i en sådan relation.

Sköna Maj
Eli Åhman Owetz
LL-förlaget 2021
Enligt förlaget tänkte Eli Åhman Owetz på sin mamma, som drabbats av demenssjukdom, när hon skrev den här boken. Hon har letat efter en berättelse mamman hade kunnat identifiera sig med och tycka var kul. För att passa målgruppen upprepas handlingen i början av varje kapitel. Huvudpersonen Maj missar sin buss efter ett frisörbesök och beger sig hemåt till fots med sin rullator. Det blir början på en dag fylld av överraskningar, inte minst då hennes ungdomskärlek dyker upp.

Vi kommer med hjärta hem till dig
Elliot Baron
It-lit 2021
Elliot Baron skriver poesi från sitt jobb i hemtjänsten. Allt började med att han skrev ner vad han upplevt under arbetsdagen, något som nu alltså vuxit ut till en hel bok. Han beskriver detaljerna omkring sig, likaväl som krocken mellan mötet med människor och de ofta monotona arbetsuppgifterna. Boken har intressant nog ingen huvudperson. Den talar i stället om omorgspersonalen som ett vi, och brukarna som ett du, vilket skapar en speciell stämning i dikterna.

Vård- och omsorgspersonals hinder för att möte äldre personers existentiella ensamhet
Anna-Karin Edberg, Ingela Beck m fl
Alone, Erasmus 2021
Aloneprojektet har undersökt kunskapen om existentiell ensamhet hos vård- och omsorgspersonal i Italien, Litauen, Polen, Rumänien och Sverige. Forskarna redovisar resultaten i den här rapporten, som också presenterar en översikt över forskningsfältet. Arbetet ska lägga grunden för praktiknära utbildningar som kan öka kunskapen kring existentiell ensamhet hos personalen.

Välj din ålder
John Mellkvist
Bokförlaget Langenskiöld 2021
John Mellkvist är bland annat ambassadör för Delegationen för senior arbetskraft och har fått en utmärkelse av Resumé för sitt arbete med åldersfrågor och ålderism. I Välj din ålder träffar han personer som tar fajten mot ålderismen. Bland annat intervjuar han EU-minister Hans Dahlgren, modedesignern Diane von Furstenberg, Björn Ulvaeus och Leif Mannerström, som alla delar med sig av sina insikter i frågan och tips för att motverka en fördomsfull syn på äldre personer.

Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre
SOU 2020:69
Delegationen för senior arbetskraft presenterar sitt slutbetänkande i SOU 2020:69, där de sammanställer fakta och forskning om det seniora arbetslivet och föreslår åtgärder som kan motverka åldersdiskriminering för att bättre tillvarata äldres kompetens och erfarenhet.

Äldreomsorgen – den svaga länken i Sveriges corona­strategi?
Vårdföretagarna 2020
När många pekade ut äldreomsorgen som en svag länk under coronapandemin, såg sig Vårdföretagarna föranledda att dra ut till dess försvar. Här skriver de en rapport som ifrågasätter bilden och kommer med förslag på hur vi kan stärka äldreomsorgen och öka vår krisberedskap. Vårdföretagarna redogör för händelseförloppet under coronavåren och beskriver hur förutsättningarna faktiskt såg ut för äldreomsorgen då.

Äldreomsorgen under pandemin. Delbetänkande från Coronakommissionen
SOU 2020:80
Coronakommissionen beskriver äldreomsorgen som oförberedd och illa rustad när covid-19 kom till Sverige. Orsaken var strukturella brister som var väl kända sedan tidigare, exempelvis fragmenterad organisation, behov av högre bemanning, ökad kompetens, och rimliga arbetsförhållanden, otillräckligt regelverk, hinder för kommunerna att anställa läkare och få tillgång till medicinsk utrustning, samt sena och ibland otillräckliga beslut och åtgärder.

Fler lästips

Läkarna saknas på dagens äldreboenden

Erland Olsson bok Har mamma det bra? Introduktion till äldreboendet ger en bra överblick över hur äldreomsorgen fungerar – för den som ska välja omsorg, men också för alla som arbetar med äldre eller studerar. Läkarperspektivet saknas dock, anser Töres…

Om sorgen, omsorgen och ett värdigt liv

Tvärs över avgrundsdjupa skillnader människor emellan kittar Frida Turander ihop den enda mänskligheten i sina existentiella reflektioner. I Dikter från hemtjänsten ryms de stora frågorna i tankefragment och beskrivningar från arbetsvardagen.

Lättillgängligt om demens baserat på vetenskap

I sin nya bok ger Hedvig Söderlund välformulerade och forskningsbaserade svar på frågor, som hjälper anhöriga vid misstankar om att någon i deras närhet har utvecklat en demenssjukdom.