Bild: Mostphotos

Bilen onödig för ett aktivt åldrande

Äldre personer som inte åker bil ägnar sig ungefär lika mycket tid åt aktiviteter associerade med ett aktivt åldrande som de som reser med bil.

I takt med att befolkningen blir allt äldre ägnar sig många åt fysiska och sociala aktiviteter för att hålla sig friska längre. För att ta sig till träningen på gymmet, till skogen för att vandra eller för att träffa vänner och familj väljer allt fler äldre personer att åka bil.

Forskare vid Göteborgs universitet har studerat hur lång tid äldre personer spenderar på dessa aktiviteter och jämfört de som ofta tar bilen med de som kör bil i liten utsträckning. Det visade sig att de som i högre grad väljer att köra bil till aktiviteter ägnar en förhållandevis stor del av sin tid åt själva bilåkandet.

– Vi har kommit fram till att en ökande andel av den äldre befolkningen i Sverige använder bil i relativt stor utsträckning och också att de som ofta använder bilen spenderar betydligt mer tid jämfört med de som använder bilen i liten utsträckning på att resa till aktiviteter som är förknippade med ett aktivt åldrande, säger Erik Elldér, docent i kulturgeografi vid Göteborgs universitet.

Vid en första anblick tyder detta på att äldre personer i Sverige är beroende av bil för att kunna delta i aktiviteter som främjar aktivt åldrande. Forskarna granskade hur mycket tid som faktiskt läggs på aktiviteter associerade med ett aktiv åldrande efter att restiden exkluderas. Det visade sig att nästan inga skillnader finns kvar. De som förflyttar sig med bil lägger alltså inte mer tid på denna typ av aktiviteter än de som förflyttar sig på annat sätt.

Resultaten pekar därmed på att tillgång till bil kanske inte är nödvändigt för att kunna delta i aktiviteter som bidrar till personligt välbefinnande på äldre dagar.

Forskarna har analyserat resande hos personer i åldern 65–84 år mellan åren 2000–2010 med hjälp av statistik från Statiska centralbyrån.

Läs den vetenskapliga artikeln

E Elldér, B Vilhelmson och E Thulin (2023). Is a car necessary for active aging? Relationships between aging, car use, and time spent on activities that sustain health and well-being. Transportation research interdisciplinary perspectives, nummer 22.

Relaterat

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter…

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har…

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den…

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma…

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren…

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått…