Boendepersonal behöver bättre kunskap om döden

Personal på äldreboenden saknar ofta kunskap om tidiga tecken på att döden närmar sig. Genom utbildning i palliativ vård kan boendepersonalen bli tryggare och mer kompetenta i sin roll, visar en avhandling från Lunds universitet.

Helene Åvik PerssonLunds universitet  ville undersöka hur personal på särskilt boende uppfattar att döden närmar sig. Hon är distriktssköterska och har arbetat på särskilt boende och i hemsjukvård och har sett hur oerfaren och för den äldre okänd personal tar hand om personer som snart ska dö. Det kan finnas en mentalitet på särskilda boenden om att döden är något man inte pratar om är hennes erfarenhet.

Äldre som bor på särskilt boende har ofta komplexa vårdbehov, där den höga åldern i sig paras med olika sjukdomstillstånd. För personalen kan det vara svårt att upptäcka tidiga tecken på att en äldre snart ska dö.

Helene Åvik Persson undersökte boendeanställda inom olika professioner: vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare och enhetschefer.

Fokusgruppsintervjuer genomfördes för att se vilka erfarenheter som gruppen hade av de tidiga och sena tecken som föregår döendet. Resultaten visade att de sena tecknen, som att den äldre personen slutar äta eller blir sängliggande, var väl kända. Däremot hade personalen svårt att se tidiga tecken: när någon till exempel blir mindre social, går mer in i sig själv, inte längre uppskattar att göra tidigare omtyckta aktiviteter, sover mer eller blir lättirriterad.

Personalen fick frågan om att genomgå en utbildning i palliativ vård och vilka förväntningar de i så fall skulle ha på en sådan utbildning. Merparten såg fram emot att få ökad kunskap och att vårdteamet skulle blir mer samstämmigt i sin vård. Men de anställda menade att det var viktigt cheferna var med på detta och det måste satsas både tid och pengar om kunskaperna ska omsättas i praktiken.

En palliativ utbildning erbjöds deltagarna, vilken innehåller både professionellt diskussionsutrymme och lärarledda seminarier, ett så kallat arbetsplatslärande.

Avhandlingen ingår i det större forskningsprojektet KUPA – Kunskapsbaserad palliativ vård på särskilt boende. Utbildningen är utformad inom KUPA-projektet som bedrivs på Palliativt centrum.

Läs avhandlingen

Relaterat

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

Goda insatser för att behålla självständighet i åldrandet

SBU har utvärderat en forskningsöversikt över insatser för att bibehålla självständighet och hemmaboende hos äldre personer. De konstaterar att studien är välgjord och kan fungera som inspiration för kommunerna i utformningen av insatser i omsorgen.

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått 24 miljoner kronor i anslag från forskningsrådet Forte.

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har lagt fram vid Högskolan i Halmstad.

Fler nyheter

Att ge äldre personer plats i forskningen

Allt fler projekt ger utrymme för personer utanför den akademiska världen att delta i forskningsprocessen. En grupp som fortfarande har svårt att komma till tals är sköra äldre personer. Om detta handlar Isak Berges avhandling.

Ett ansvar som aldrig vilar!

–Stöd till anhöriga som vårdar en make, maka eller sambo med demenssjukdom i hemmet måste bli mer individanpassad och flexibel. Det konstaterar forskaren i vårdvetenskap, Marcus Falk Johansson i sin doktorsavhandling: ”For better and for worse, till death do us…

Fler äldre lever längre efter operation

En omfattande studie från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet visar att samtidigt som allt fler multisjuka äldre personer blir opererade, är överlevnaden efter operation längre än tidigare.

Fler lästips

Läkarna saknas på dagens äldreboenden

Erland Olsson bok Har mamma det bra? Introduktion till äldreboendet ger en bra överblick över hur äldreomsorgen fungerar – för den som ska välja omsorg, men också för alla som arbetar med äldre eller studerar. Läkarperspektivet saknas dock, anser Töres…

Om sorgen, omsorgen och ett värdigt liv

Tvärs över avgrundsdjupa skillnader människor emellan kittar Frida Turander ihop den enda mänskligheten i sina existentiella reflektioner. I Dikter från hemtjänsten ryms de stora frågorna i tankefragment och beskrivningar från arbetsvardagen.

Lättillgängligt om demens baserat på vetenskap

I sin nya bok ger Hedvig Söderlund välformulerade och forskningsbaserade svar på frågor, som hjälper anhöriga vid misstankar om att någon i deras närhet har utvecklat en demenssjukdom.