Boendepersonal behöver bättre kunskap om döden

Personal på äldreboenden saknar ofta kunskap om tidiga tecken på att döden närmar sig. Genom utbildning i palliativ vård kan boendepersonalen bli tryggare och mer kompetenta i sin roll, visar en avhandling från Lunds universitet.

Helene Åvik PerssonLunds universitet  ville undersöka hur personal på särskilt boende uppfattar att döden närmar sig. Hon är distriktssköterska och har arbetat på särskilt boende och i hemsjukvård och har sett hur oerfaren och för den äldre okänd personal tar hand om personer som snart ska dö. Det kan finnas en mentalitet på särskilda boenden om att döden är något man inte pratar om är hennes erfarenhet.

Äldre som bor på särskilt boende har ofta komplexa vårdbehov, där den höga åldern i sig paras med olika sjukdomstillstånd. För personalen kan det vara svårt att upptäcka tidiga tecken på att en äldre snart ska dö.

Helene Åvik Persson undersökte boendeanställda inom olika professioner: vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare och enhetschefer.

Fokusgruppsintervjuer genomfördes för att se vilka erfarenheter som gruppen hade av de tidiga och sena tecken som föregår döendet. Resultaten visade att de sena tecknen, som att den äldre personen slutar äta eller blir sängliggande, var väl kända. Däremot hade personalen svårt att se tidiga tecken: när någon till exempel blir mindre social, går mer in i sig själv, inte längre uppskattar att göra tidigare omtyckta aktiviteter, sover mer eller blir lättirriterad.

Personalen fick frågan om att genomgå en utbildning i palliativ vård och vilka förväntningar de i så fall skulle ha på en sådan utbildning. Merparten såg fram emot att få ökad kunskap och att vårdteamet skulle blir mer samstämmigt i sin vård. Men de anställda menade att det var viktigt cheferna var med på detta och det måste satsas både tid och pengar om kunskaperna ska omsättas i praktiken.

En palliativ utbildning erbjöds deltagarna, vilken innehåller både professionellt diskussionsutrymme och lärarledda seminarier, ett så kallat arbetsplatslärande.

Avhandlingen ingår i det större forskningsprojektet KUPA – Kunskapsbaserad palliativ vård på särskilt boende. Utbildningen är utformad inom KUPA-projektet som bedrivs på Palliativt centrum.

Läs avhandlingen

Relaterat

Två kvinnor sitter nära varandra i en soffa. De tittar på varandra och ler.

Bristande medvetenhet kring sexualitet på äldreboende

Kanske borde vi prata mer om sexuella behov och rättigheter inom äldreomsorgen. En ny vetenskaplig artikel har sammanställt forskningen om personal och hyresgästers attityder till sex på äldreboenden.

Webbinarium 19 april om hur sömn påverkar äldres hälsa

Välkommen till vårt webbinarium om sömn den 19 april. Forskare berättar om varför sömnen förändras när vi åldras och hur det går att att sova bättre med hjälp av digital terapi, dagsljus och andra metoder.

Trygghetslarmet oftast första socialtjänstinsatsen för äldre

Trygghetslarm är det vanligaste stödet från socialtjänsten som äldre personer får, följt av hemtjänst och flytt till särskilt boende. Det visar en uppföljning som Socialstyrelsen har gjort under sju år.

Fler nyheter

Tandhygienisterna är bäst på att upptäcka muntorrhet

En ny studie har undersökt hur muntorrhet, som är vanligt förekommande hos många seniorer, uppmärksammas inom den allmänna tandvården. Det visade sig att tandhygienister är något bättre på att upptäcka och förebygga muntorrhet i jämförelse med tandläkarna.

Lungcancer ökar bland äldre kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som väntat. Bland äldre kvinnor har antalet snarare ökat. Det visar en ny studie från Umeå universitet.

Stora skillnader i kompensation för nyblivna pensionärer

65-åringar som valde att gå i pension 2022 fick i genomsnitt 79 procent av slutlönen i pension. Men skillnaden mellan olika inkomstgrupper är mycket stor och kompensationsgraden för den allmänna pensionen har minskat sedan 2008. Det visar en ny rapport…

Fler lästips

Lättillgängligt om demens baserat på vetenskap

I sin nya bok ger Hedvig Söderlund välformulerade och forskningsbaserade svar på frågor, som hjälper anhöriga vid misstankar om att någon i deras närhet har utvecklat en demenssjukdom.

Tillit och trygghet utmärker ett gott ledarskap

När blir en ledare skicklig i att leda? Det finns gott om ledarskapslitteratur som vill besvara den frågan. Boken Ledarskap i vård och omsorg – att leda med mod och tillit ger praktiska råd och vägledning som bygger på forskning…

Äldres delaktighet saknas i dagens demokrati

Gerdt Sundström har läst två antologier om styrning och delaktighet i välfärdssamhället, som till viss del berör villkoren för den äldre befolkningen. De innehåller några guldkorn, men spretar en del och Gerdt Sundström finner föga stöd för att äldre personer…