Folkhälsomyndigheten tipsar om smittskyddsåtgärder

Med sin nya rapport vill Folkhälsomyndigheten sprida lyckade exempel på arbetssätt mot smittspridning till äldre inom vård- och omsorgsverksamheter.

I mitten av april gick Folkhälsomyndigheten ut och efterfrågade lyckade arbetssätt för att förhindra smittspridning till äldre i olika vård- och omsorgsverksamheter. Nu har man sammanställt svaren i rapporten Exempel på åtgärder för att minska spridning av covid-19 på särskilda boenden för äldre.

Rapport från Folkhälsomyndigheten

Rapporten innehåller inte någon utvärdering, utan sammanställer i stället åtgärder ur de trettiotalet mejlsvar som kommit in. Informationen riktar sig till verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare och andra som arbetar med kvalitetsarbete inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, och ska enligt myndigheten inte ses som rekommendationer, utan ska snarare inspirera och väcka tankar.

Några områden för åtgärder är att organisera samverkan mellan aktörer för att korta beslutskedjor och förbättra informationsdelning, hantera personalfrågor exempelvis för att säkerställa grundbemanning och ta hand om de anställdas oro, arbeta med utbildning, hålla fysisk distans och att skapa rutiner för att effektivisera och förenkla arbetet.

Folkhälsomyndigheten skriver i sin rapport att mejlsvaren visar att ”verksamheterna tidigt satte in många insatser inom olika områden för att förhindra smitta på särskilda boenden för äldre”.

Relaterat

ÄiC-podden avsnitt 19: Samverkan – och annat socialt

I det här avsnittet pratar redaktionen om det senaste numret av tidskriften, #3/22. Temat i tidningen den här gången är samverkan mellan vårdgivare – ett arbetssätt som inte alltid är så lätt. Dessutom tipsar redaktionen om några speciella artiklar i…

Forskare undersöker hur bilder kan hjälpa personer med demens

Personer med demenssjukdom kan ibland ha svårt att göra egna val. Nu ska ett nytt forskningsprojekt undersöka om samtalsmattor med bilder kan hjälpa personer med demens när de är med och fattar beslut.

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Fler nyheter

Ambulans

EVA-projektet hjälper ambulanspersonal bemöta äldre jämlikt

Äldre personer som blir akut eller allvarligt sjuka får inte alltid rätt hjälp. Den äldre kan ha svårt att fatta beslut kring den egna vården, vilket kan leda till fel prioriteringar och en ojämlik vård.

Nya resultat ger hopp om läkemedel mot alzheimer

En svensk läkemedelskandidat från Bioartic har visat goda preliminära resultat från en fas tre-studie. Den kognitiva och funktionella försämringen minskade med 27 procent efter 18 månaders behandling.

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man svar stämmer inte alla gånger. Det fick forskarna på Göteborgs universitet erfara när de undersökte sambandet mellan…