Bild: Forte

Fortemiljoner till äldreforskning inom socialtjänstområdet

Forte beviljade flera ansökningar för forskning inom äldre och åldrande i sin utlysning Tilllämpad välfärdsforskning. 53 miljoner fördelas på bland annat koordinerade insatser för hemmaboende med kognitiv sjukdom och samskapad hemtjänst.

Forte vill bidra till praktiknära forskning inom socialtjänstområdet för att förbättra dess kvalitet och effektivitet.  I sin utlysning Tilllämpad välfärdsforskning öppnade man upp för att söka finansiering som stärker klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden och bedrivs i samverkan med relevanta målgrupper. Utlysningen pågick under hösten och stängde 25 oktober 2023. Totalt inkom 130 ansökningar.

Det sammanlagda bidraget 195 miljoner från Forte fördelades på 24 av de sökande, där sex är inriktade på äldre och åldrande: Två program, ett projekt, en forskartjänst och två samverkansbidrag, varav det sista är ett nytt utlysningsområde. De delar på drygt 53 miljoner under en flerårsperiod.

– Forte vill främja praktiknära forskning som bidrar med relevant och användbar kunskap som är lättare för socialtjänsten och beslutsfattare att omsätta i verksamheten. För första gången har vi därför infört den nya bidragsformen samverkansbidrag, säger Teresia Weinberg på Forte i ett pressmeddelande.

Ett av samverkansbidragen gick till Bemötande av suicidalitet i socialtjänsten: En kunskapsinventering om suicidprevention inom åldrande och funktionsnedsättning vid Uppsala universitet lett av docenterna Clara Iversen och Marie Flinkfeldt.

Linköpings universitets forskningsprogram DEM(H)CARE – Koordinerade insatser mellan äldreomsorg, hemsjukvård och primärvård ska utveckla ”best practice” för äldre personer som bor hemma med kognitiv sjukdom. De får 27,3 miljoner som fördelas över åren, för att undersöka hur kommuner och regioner arbetar med fokus på samverkan mellan hemtjänst, hemsjukvård och primärvård.

– Vi tror ju att det finns kommuner som redan har hittat lösningar och där det finns goda exempel. Sen hoppas vi också kunna hitta sätt att bidra till att göra det ännu bättre förstås, säger biträdande professor Anna Olaison som leder forskningsprogrammet i en nyhet från Linköpings universitet.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum mottar närmare 24 miljoner under perioden 2024-2030 för sitt program Hemtjänst samskapad i partnerskap med äldre personer – från debut till livets slut. Programansvarig är Ida Goliath.

– Det gör att vi som FoU-enhet kan stötta hållbar kunskapsutveckling inom äldreområdet. Det är särskilt viktigt nu när kraven ökar på att socialtjänsten ska bygga kunskapsbaserad omsorg som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Stiftelsen Äldrecentrums direktör Åsa Hedberg Rundgren.

Forskningsprogram, forskningsprojekt, forskartjänst och samverkansbidrag med inriktning äldre- och åldrande som beviljades anslag:

Program

  • Ida Goliath, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum: Hemtjänst samskapad i partnerskap med äldre personer – från debut till livets slut.
  • Anna Olaison, Linköpings universitet: DEM(H)CARE – Koordinerade insatser mellan äldreomsorg, hemsjukvård och primärvård i syfte att utveckla ”best practice” för äldre personer som bor hemma med kognitiv sjukdom.

Projekt

Maria Flink, Region Stockholm: Utveckling och utvärdering av en praktisk guide för att samskapa sammanhållen vård och omsorg – ett aktionsforskningsprojekt för och med socialtjänst, primärvård och äldre personer.

Forskartjänst

Hanna Bozkurt Åhman, Region Uppsala: Demens vid intellektuell funktionsnedsättning: Identifiering av motoriska och kognitiva förändringar.

Samverkansbidrag

  • Gunilla Avby, Stockholms universitet: Utveckla arenor för kollaborativt lärande i implementering av ett fallpreventionsprogram över organisationsgränser.
  • Clara Iversen, Uppsala universitet: Bemötande av suicidalitet i socialtjänsten: En kunskapsinventering om suicidprevention inom åldrande och funktionsnedsättning.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Fler nyheter

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Inte helt klart hur deltid påverkar pensionen

Den som arbetat mer heltid får högre pension än den som arbetat mer deltid, något som påverkar fler kvinnor. Nu har Inspektionen för…