Inhemskt socialarbete för Ugandas äldre

I sin doktorsavhandling skärskådar Charles Kiiza Wamara, vid Örebro universitet, socialarbetares arbete med Ugandas utsatta äldre invånare. Han föreslår en inhemsk praktik, som bygger på den lokala kulturen.

Avhandlingens omslagCharles Kiiza Wamara har lagt fram sin avhandling Towards an indigenised social work practice to better address elder abuse and neglect in Uganda i socialt arbete, som en del av forskarskolan Newbreed vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete på Örebro univeristet.

I Uganda har det sociala arbetet påverkats starkt av en modernisering av insatser i spåren av en kommersialisering, urbanisering och globalisering av samhället. Även biståndsarbete och regeringsprogram för att stödja de mänskliga rättigheterna för äldre har byggt på principer som inte tar hänsyn till lokal kultur. De drabbas också av brist på resurser, då de inte involverar det lokala samhället.

I denna kontext har Charles Kiiza Wamara undersökt arbetet för att motverka övergrepp och misshandel av äldre personer i Uganda. Syftet har varit att förstå hur socialarbetare kan utveckla inhemska sätt att arbeta för att hantera dessa övergrepp. I den första studien genomförde han intervjuer med äldre personer om deras upplevelser av övergrepp. Det visade sig att de själva inte hade det västerländska perspektivet, som bygger på mänskliga rättigheter. Snarare hade de ett kulturellt perspektiv och de berättade om övergrepp som tidigare inte fått någon större uppmärksamhet, det kunde vara stöld av mark, anklagelser om häxkonst, av bli övergiven på sjukhuset, barn som lämnar barnbarnen hos sina föräldrar, och andra typer av aggressioner.

I intervjuerna med socialarbetare framkom det att de insatser som funnits främst fokuserade mot fattigdom, utsatthet och marginalisering och var terapeutiskt, korrigerande och kurativt inriktade. De gav stöd till försörjningsmöjligheter och läs- och skrivkunnighet, samt gjorde medlande insatser. Samtidigt saknades tydliga definitioner för vad som är ett övergrepp mot äldre personer. Det finns heller inga lagar som tar hänsyn till äldres situation, socialarbetare i allmänhet saknar gerontologisk kunskap, och har otillräckliga resurser. Övergrepp mot äldre är heller inte ett erkänt problem i samhället.

I avhandlingen föreslår Charles Kiiza Wamara hur ett mer inhemskt baserat socialt arbete skulle kunna se ut. Det handlar bland annat om att ta vara på lokala, kollektiva, sociala resurser för att främja lokala röster och ge samhällen verktyg att motverka ojämlikhet och orättvisor.

Läs avhandlingen

Charles Kiiza Wamara (2022). Towards an indigenised social work practice to better address elder abuse and neglect in Uganda. Doktorsavhandling, Örebro universitet.

 

Läs avhandligens artiklar

CK Wamara, M Bennich och T Strandberg (2021). Thomas Missing voices: older people’s perspectives on being abused in Uganda. Journal of elder abuse and neglect.

CK Wamara (2022). Social work response to elder abuse in Uganda: Voices from practitioners. Journal of gerontological social work.

CK Wamara, J Twikirize, M Bennich och T Strandberg (2022). Reimagining indigenised social work in Uganda: Voices of practitioners. International social work.

CK Wamara, T Strandberg och M Bennich (2022). Indigenised approaches to addressing elder abuse in Uganda. Journal of social work.

Relaterat

Tyngdtäcken ger äldre personer bättre sömn

Äldre personer på särskilt boende får bättre sömn, ökat välmående och förbättrat näringsintag med tyngdtäcken. Det visar Eva Hjort-Telhedes avhandling som hon har lagt fram vid Högskolan i Halmstad.

Åldras i en värld i förändring – är temat för…

I nya Äldre i Centrum berättar forskare som medverkar på den nordiska gerontologiska konferensen Aging in a transforming world om varför just äldre personer drabbas extra hårt av humanitära kriser, hur byte av livsstil kan minska risken för demens och…

Aktiviteter bästa receptet mot ohälsa

Många äldre personer känner sig ensamma, är isolerade hemma och mår psykiskt dåligt. I Skogås, söder om Stockholm, har kommun, region och civilsamhälle gått samman och tagit forskare till hjälp för att hjälpa äldre invånare.

Fler nyheter

Stiftelsen Äldrecentrum får 24 miljoner i forskningsanslag

Hur kan vi utveckla hemtjänsten med hjälp av äldre personers kunskap? Det ska Stiftelsen Äldrecentrum undersöka i ett nytt forskningsprogram, som har fått 24 miljoner kronor i anslag från forskningsrådet Forte.

Anhörigvårdare över 55 år: insikter från nationell undersökning

Informell vård spelar en avgörande roll för att stödja personer som lider av kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade tillstånd. Det kan också ge den informella vårdgivarens liv syfte och mening, men om vårdandet blir intensivt, och man själv är i hög…

Arbetets mening för äldre sjuksköterskor och vårdbiträden

I intervjuer med forskare vid Stockholms universitet har sjuksköterskor och vårdbiträden nära och efter pensionen berättat om vad som skapar mening i deras arbete. Sociala kontakter och känslan av att ha ett syfte var två viktiga faktorer.