Bild: Diagram från Suicide zeros kommunbarometer 2024, som visar att en majoritet av kommunerna genomför insatser för att bekämpa ofrivillig ensamhet bland äldre.

Nu ökar förebyggande insatser mot ensamhet och självmord

Allt fler kommuner inför rutiner för att förhindra självmord bland äldre personer och i nio av tio kommuner genomför äldreomsorgen insatser för att motverka ensamhet. Det visar en ny rapport från Suicide zero om kommunernas arbete med att förbygga självmord.

Varje år tar ungefär 1 500 personer i Sverige sitt liv och minst 15 000 personer gör självmordsförsök. Den grupp som har högst självmordstal är män som är 80 år eller äldre. Många seniorer lever ofrivilligt ensamma och är därtill deprimerade vilket gör att de utgör riskgrupp för självmord.

Suicide zero genomför varje år undersökningar bland kommunerna om hur de arbetar med självmordsförebyggande åtgärder. Rapporten baseras på en enkät som skickas ut till landets 290 kommuner där 231 kommuner svarade senast. De undersöker bland annat hur kommunerna organiserar sitt förebyggande arbete mot självmord inom äldreomsorg, skola, socialtjänst och samhällsplanering.

Rapporten visar att nio av tio kommuner genomförde insatser för att motverka ensamhet bland äldre under 2023, vilket är fler än åren innan. Fler arbetar även med uppsökande verksamhet som exempelvis träffpunkter för äldre och genom att aktivt kontakta dem.

I kommunernas äldreomsorg svarar drygt sex av tio att de har skriftliga rutiner för agera i händelse av suicid eller suicidförsök i alla eller några verksamheter. Motsvarande siffra förra året var drygt hälften, och året innan hade drygt fyra av tio rutiner. Drygt var femte kommun svarar att de inte har några rutiner. Det är vanligare med rutiner kring suicid inom äldreomsorgen och socialtjänsten än inom skolan visar rapporten.

För att minska antalet självmord satsar fler kommuner än tidigare på främjande och förebyggande insatser, men utvecklingen går från en mycket låg nivå visar undersökningen. Suicide zero anser att fler kommuner bör göra mer för att minska antalet självmord och motverka ensamhet genom att

  • säkerställa att det finns bra stöd för de som befinner sig i riskgrupp
  • integrera det suicidpreventiva arbetet i ordinarie arbetet och utbilda personalen
  • satsa på främjande och förebyggande insatser inom äldreomsorgen
  • se över platser som utgör risk för suicid.

Fler artiklar ur temat

Så kan munvården bli bättre för personal och äldre personer

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men munvården brister ofta. En avhandling från Högskolan i Skövde visar att en…

Äldre man håller händerna på sin fru.

Partnervårdare till demenssjuka drar det tyngsta lasset

Med sin doktorsavhandling kastar Marcus Falk Johansson nytt ljus över partnervårdare till demenssjuka, en grupp som gör ett stort jobb för sina närmaste.

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar…