Många upplever ensamhet i en parrelation där den ena parten har ett stort vårdbehov. Foto: Pixabay

Ökande informell vård påverkar parrelationer

Anhörigas vårdinsatser förväntas öka i hög grad framtiden, något som kan få konsekvenser för deras välbefinnande. En avhandling pekar på att de i parrelationer ofta exkluderas från vänner på grund av omsorgssituationen.

Tidigare forskning har visat att anhöriga står för upp emot tre fjärdedelar av all omsorg som en äldre person får. Och med en åldrande befolkning kommer trycket på anhörigas vårdinsatser att öka, något som i längden kan påverka deras hälsa.

Det handlar bland annat om att relationen mellan makar kan bli påfrestande om någon part får ett allt större vårdbehov. Det visar en avhandling från Linnéuniversitetet som har undersökt hur den informella vården påverkar anhöriga och närstående.

– Ett viktigt resultat är hur informell omsorg bidrar till att skapa nya maktrelationer och genusmönster, mellan till exempel makar, där den ena parten vårdar eller stödjer den andra, säger Frida Andréasson, doktorand i hälsovetenskap och avhandlingens författare.

Ett annat fynd är att anhöriga och närstående ofta upplever ensamhet, social isolering och distansering från andra. De känner att de exkluderas från sina sociala band på grund av omsorgssituationen eller på grund av sin sjukdom.

– Vi behöver fråga äldre och deras anhöriga om hur vi kan hjälpa dem upprätthålla intressen och kontakt med familj och vänner. För att på bästa sätt kunna utveckla hjälpmedel och stöd behöver vi veta mer om den komplexa situation som de befinner sig i, säger Frida Andréasson.

En del av lösningen kanske finns inom informations- och kommunikationsteknologi, Ikt. Den kan hjälpa till att upprätthålla kontakter, utöva intressen, men också via olika plattformar utbyta erfarenheter med andra i samma situation.

Men Frida Andréasson tänker också att de som ger vård till sina närstående kanske har nytta av att läsa hennes avhandling.

– De som kanske inte inser att de faktiskt ger eller tar emot informell omsorg, utan ser det som en naturlig del i sin parrelation, kan läsa avhandlingen och förstå att de faktiskt utför en form av informellt stöd och att de inte är ensamma om detta. Anhöriga kan se att de gör en otrolig insats, både för den närstående och för samhället, men de kan också få kunskap om att de har rätt till stöd för egen del, säger hon.

Fakta
Definitioner

Med anhörig menas här en person (familj, vän, granne eller annan) som ger regelbunden hjälp, stöd eller vård till en närstående som är långvarigt sjuk, är äldre eller som har funktionsnedsättning.

Med närstående menas den person som är i behov av stödet. Forskning visar att uppemot tre fjärdedelar av all omsorg av äldre ges av anhöriga.

Relaterat

Två polishundar som ligger ner i gräs

Samarbete mot försvinnanden

Varje år försvinner nästan 27 000 personer, varav många har en demenssjukdom. Nu ska Isoldeprojektet förebygga försvinnanden och öka tryggheten för personer med…

En äldre man sitter på sin säng, och ser ut att tröstas av en yngre man, kanske en son.

Många demenssjuka lever utan äldreomsorg

Nästan en fjärdedel av alla som lever med demens i Sverige saknar äldreomsorg. Varför är det så och vilka är de? Det har…

sällskapsdel på äldreboende. kvinna i rullstol och man i fåtölj

Starka skäl att välja äldreboende framför hemmet

Personer som ansöker om att få flytta till äldreboende anser att det är deras medborgerliga rättighet att få en plats. De har också…

Fler nyheter

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…