Många upplever ensamhet i en parrelation där den ena parten har ett stort vårdbehov. Foto: Pixabay

Ökande informell vård påverkar parrelationer

Anhörigas vårdinsatser förväntas öka i hög grad framtiden, något som kan få konsekvenser för deras välbefinnande. En avhandling pekar på att de i parrelationer ofta exkluderas från vänner på grund av omsorgssituationen.

Tidigare forskning har visat att anhöriga står för upp emot tre fjärdedelar av all omsorg som en äldre person får. Och med en åldrande befolkning kommer trycket på anhörigas vårdinsatser att öka, något som i längden kan påverka deras hälsa.

Det handlar bland annat om att relationen mellan makar kan bli påfrestande om någon part får ett allt större vårdbehov. Det visar en avhandling från Linnéuniversitetet som har undersökt hur den informella vården påverkar anhöriga och närstående.

– Ett viktigt resultat är hur informell omsorg bidrar till att skapa nya maktrelationer och genusmönster, mellan till exempel makar, där den ena parten vårdar eller stödjer den andra, säger Frida Andréasson, doktorand i hälsovetenskap och avhandlingens författare.

Ett annat fynd är att anhöriga och närstående ofta upplever ensamhet, social isolering och distansering från andra. De känner att de exkluderas från sina sociala band på grund av omsorgssituationen eller på grund av sin sjukdom.

– Vi behöver fråga äldre och deras anhöriga om hur vi kan hjälpa dem upprätthålla intressen och kontakt med familj och vänner. För att på bästa sätt kunna utveckla hjälpmedel och stöd behöver vi veta mer om den komplexa situation som de befinner sig i, säger Frida Andréasson.

En del av lösningen kanske finns inom informations- och kommunikationsteknologi, Ikt. Den kan hjälpa till att upprätthålla kontakter, utöva intressen, men också via olika plattformar utbyta erfarenheter med andra i samma situation.

Men Frida Andréasson tänker också att de som ger vård till sina närstående kanske har nytta av att läsa hennes avhandling.

– De som kanske inte inser att de faktiskt ger eller tar emot informell omsorg, utan ser det som en naturlig del i sin parrelation, kan läsa avhandlingen och förstå att de faktiskt utför en form av informellt stöd och att de inte är ensamma om detta. Anhöriga kan se att de gör en otrolig insats, både för den närstående och för samhället, men de kan också få kunskap om att de har rätt till stöd för egen del, säger hon.

Fakta
Definitioner

Med anhörig menas här en person (familj, vän, granne eller annan) som ger regelbunden hjälp, stöd eller vård till en närstående som är långvarigt sjuk, är äldre eller som har funktionsnedsättning.

Med närstående menas den person som är i behov av stödet. Forskning visar att uppemot tre fjärdedelar av all omsorg av äldre ges av anhöriga.

Relaterat

Vem hjälper en gammal utan familj?

Det blir allt vanligare att åldras utan familj. Forskarna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tilldelats medel för forskning kring hur nätverk runt…

Min bror och jag

Hur är det att ha ett syskon med nedsatt hörsel? Med anledning av temat för senaste numret av tidningen är hörselnedsättning funderar Lotta…

Högre depressionsrisk för anhörigvårdare

Personer som vårdar sina äldre föräldrar har en ökad risk för depression, jämfört med dem som inte har ett sådant ansvar. Det visar…

Fler nyheter

Högre demensrisk bland multisjuka äldre

Äldre personer som är multisjuka har en kraftigt ökad risk för att drabbas av demens. Det visar en omfattande studie från Karolinska institutet…

Detalj ur omslaget till SBU:s rapport

SBU granskar forskningen om utbildningsnivåns betydelse i omsorgen

SBU:s upplysningstjänst har besvarat en fråga om vilken forskning det finns om betydelsen av omsorgspersonalens utbildningsnivå i hemtjänsten. Underlaget är skralt, visar det…

Fiffig lösning för att sköta tandproteser

För den som har lite svårt med motoriken är det inte helt lätt att göra rent och sköta om en tandprotes. Peyman Ghiasi…