Foto: Vasyl Duda/Mostphotos

Så kan äldreboenden hantera värmeböljor

Klimatkrisen kan komma att slå hårt mot äldre personer, och värme ställer redan till problem på äldreboenden runt om i landet. Nu publicerar tre länsstyrelser resultaten från ett projekt som ska höja kunskapen om risker och möjliga åtgärder.

Klimatförändringarna kommer att skapa ett mer instabilt väder, med bland annat fler värmeböljor, en förändring vi redan har börjat uppleva. Inte minst för hemmaboende äldre och hyresgäster på äldreboenden kan höga temperaturer skapa stora risker.

Projektet Värme i praktiken genomfördes under 2023 under ledning av länsstyrelsen i Stockholm, Västmanland och Uppsala, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Arbets- och miljömedicin Region Örebro län samt elva kommuner. Målet var att höja kunskapen hos äldreboenden och LSS-boenden samt fastighetsägarna om vilka risker som finns vid hög värme och vilka åtgärder man kan vidta för de boendes bästa.

Under sommaren 2023 kom ingen större värmebölja, men det visade sig ändå att det kunde bli 27–29 grader i vissa rum. Även vid normala utomhustemperaturer kan alltså farlig värme uppstå inomhus. Temperaturerna och problemen skiljde sig åt mellan boenden, men också mellan olika rum. En slutsats blev att det är viktigt att hitta specifika lösningar för specifika rum och verksamheter och fastighetsägare behöver göra mätningar för att hitta de rum som är mest utsatta.

Verksamhetsansvarig, fastighetsförvaltare, fastighetsägare, lokalstrateg och miljöstrateg på kommunen behöver hitta ett fungerande samarbete, men även anhöriga behöver engageras eftersom de boende har ansvar för många åtgärder som går att göra i rummen. Samtidigt finns det en stor risk för ojämlikhet när det är de boende och anhöriga som har detta ansvar.

Rapporten visar också att kommunerna har kommit olika långt i frågan om att hantera värme på äldreboenden.

Läs rapporten

Samuel Karlström, Viktoria Vingmarker, Zandra Camber och Robin Hedenqvist (2024). Värme i praktiken. Risker och åtgärdsarbete vid höga temperaturer i fastigheter med LSS- och äldreboenden. Länsstyrelsen Stockholm, Uppsala och Västmanland.

Relaterat

Ensamhet vanligt bland de som vårdar äldre partner

Ofrivillig ensamhet ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression…

Foto som visar ryggen på en fotbollsmålvakt med fotbollsplanen i bakgrunden.

Nu vill seniorspelarna tävla

Gåfotbollen växer kraftigt och innebandyns motsvarigheter är på frammarsch. Och nu vill deltagarna börja spela matcher och seriespel. Det framkommer i en ny…

Porträttfoto på Karin Wastesson.

Könsroller påverkar äldreomsorgens chefer

I sin avhandling har Karin Wastesson vid Linköpings univeristet undersökt förutsättningarna för enhetschefer i äldreomsorgen. Det visar sig att de påverkas av könsroller.

Fler nyheter

AI hjälper forskare optimera strokevården

Varje år drabbas tusentals personer av kallad ischemisk stroke i Sverige. Nu tar forskare från Lunds universitet AI till hjälp för att kunna…

Socioekonomin avgörande för risken att dö i stroke

Om du drabbas av en stroke har du betydligt högre chanser att leva vidare ifall du är välutbildad, bor i ett tryggt område…

Inte helt klart hur deltid påverkar pensionen

Den som arbetat mer heltid får högre pension än den som arbetat mer deltid, något som påverkar fler kvinnor. Nu har Inspektionen för…