Foto: Marcel Gnauk/Pixabay

SoS räknar hjälpmedel

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen börjat samla data över förskrivningen av hjälpmedel i hela landet. Nu redovisas statistiken för första gången.

Syftet med det nya registret är att ge en nationell bild av omfattningen av förskrivning såväl som köns- och åldersfördelning för ett antal vanliga hjälpmedel. Datainsamlingen omfattar också hjälpmedelsavgifter för den enskilde, vilka varierar stort mellan typ av hjälpmedel och var i landet pe6rsonen bor. Det vanligaste är dock att regioner och kommuner inte tar ut någon avgift.

Statistiken om de personligt förskrivna hjälpmedlen kommer från hjälpmedelscentraler, syncentraler, hörcentraler och ortopedtekniska avdelningar. Från hjälpmedels- och syncentraler finns ögonblicksdata från februari 2021, men för hörcentraler och ortopedtekniska avdelningar redovisas endast antalet under år 2020.

För de flesta hjälpmedel är antalet personer som har en viss förskrivning under en dag i februari 2021 fler än förskrivningarna som gjordes 2020. Det beror på att flertalet hjälpmedel används under en tid som överstiger ett år, vilket delvis adderar till årssiffrorna.

Det finns generellt tydliga könsskillnader även med hänsyn taget till populationen i olika åldrar. Regionala skillnader förekommer också, men enligt Socialstyrelsen bör resultaten tolkas med försiktighet för denna första datainsamling.

Drygt 70 procent av de som har förskrivna hjälpmedel är 65 år och äldre. Fler kvinnor än män får hjälpmedel, men fler män får elrullstolar och personligt förskrivna hörapparater. Kvinnor är däremot överrepresenterade vid förskrivning av synhjälpmedel.

Det finns också stora skillnader när det gäller hjälpmedel till olika åldersgrupper.

Det vanligaste hjälpmedlet är enligt Socialstyrelsens sammanställning rollatorn. Totalt hade 335 428 personer rollatorer i februari 2021. Av dessa var 66 procent kvinnor och 34 procent män. Datainsamlingen är dock inte komplett: inräknat alla regioner uppskattas att totalt 457 210 personer i riket skulle ha rollator.

Det näst vanligaste hjälpmedlet för rörelse är manuella tvåhjulsdrivna rullstolar, som förskrivits till 113 900 personer. Skattat antal för riket motsvarar 121 392 personer. Tyngdtäcken är också en stor hjälpmedelsprodukt. I februari 2021 hade 59 731 personer förskrivna tyngdtäcken, 59 procent kvinnor och 41 procent män.

Planeringshjälpmedel som kalendrar och tidtabeller samt tidshjälpmedel som ur och klockor förskrivs som kognitionshjälpmedel. I februari 2021 hade totalt 38 315 respektive 34 575 personer dessa hjälpmedel, med fördelningen 56 procent kvinnor och 44 procent män för båda undergrupper.

Inom området kommunikation hittar vi samtalsapparater, programvara för närkommunikation och röstförstärkare. I februari 2021 hade 4 814, 4 364 respektive 731 personer dessa hjälpmedel.  Fler pojkar och män, 59 procent,  har samtalsapparater och programvara, men när det gäller röstförstärkare är däremot flertalet kvinnor, 56 procent.

Relaterat

Erfarna kirurger inte bäst på att förebygga urinläckage

Det är inte ovanligt att forskare har en tes som de vill prova om den stämmer. Men uttrycket som man ropar får man…

Nytt projekt undersöker uppfattningen av välfärdsteknik

Hur uppfattar och använder arbetsterapeuter välfärdsteknik inom vården av personer med demens? Vilka risker och möjligheter finns det? Det ska forskaren Antonios Tsertsidis…

Queer äldreomsorg – en mänsklig rättighet

Även individer med vård, omsorg och stöd har rätt att uttrycka känslor och dela nära relationer.

Fler nyheter

Lars Lannfelt får pris för forskning om molekylär geriatrik

Svenska läkaresällskapet tilldelar professorn Lars Lannfelt vid Uppsala universitet, Bengt Winblads pris för insatser inom molekylär geriatrik. Hans forskning fokuserar bland annat på…

Kvinna i övre medelåldern håller i ett fat med färska grönsaker

Hälsosamtal bra för jämlikhet i hälsa

Riktade hälsosamtal sänker en rad riskfaktorer och minskar den förtida dödligheten. Dessutom utjämnar de ojämlikheter i hälsa. Det visar en ny rapport från…

Färre avstår från vård

36 procent av alla personer över 70 år har avstått från vård på grund av pandemin under det senaste året. Siffran är hög,…

HELA LISTAN

Läs Socialstyrelsens rapport om hjälpmedelsförskrivning.